Komisija za rad zdravstvo i socijalnu zaštitu Skupštine podržala izmjene zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti.

mala foto 3 sjednica KomisijeKomisija za rad zdravstvo i socijalnu zaštitu Skupštine Brčko distrikta BiH razmatrala je prednacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj i Zakona o socijalnoj zaštiti. Komisija je podržala izmjene i dopune ovih propisa koji će na kvalitetniji način urediti ove oblasti.

U oba zakona uvodi se odredba kojom se propisuje da podnosioci zahtjeva moraju imati prijavu prebivališta u Brčko distriktu BiH najmanje dvije godine.

„Detaljno smo analizirali izmjene i dopune ovih zakona i smatramo da će propisivanje  obavezne prijave prebivališta na ovakav način smanjiti zloupotrebe prava“, rekao je Tomislav Stjepanović, predsjedavajući Komisije.Foto 2 Tomislav Stjepanović

Izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti otklonit će se i određene nejasnoće, dok će prema prednacrtu Zakon o socijalnoj zaštiti pretrpjeti  značajnije izmjene koje se odnose na odredbe koje propisuju pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica. Predviđa se da se novčani iznos za visinu dodatka za njegu i pomoć od drugog lica obračunava prema stepenu zavisnosti korisnika od drugih lica. Na ovaj način uvele bi se četiri kategorije korisnika. Procijenjeno je da nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i njegove primjene od 1. jula 2018. godine za ovu vrstu izdvajanja treba obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 900 hiljada KM.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti predviđaju i uređivanje u oblasti smještaja starih i nemoćnih lica u staračke domove.

„Imali smo konkretne prijedloge i tražili da se u roku za obezbjeđivanje uslova u domovima za stara i nemoćna lica, a koje će propisati podzakonski akti smanji na godinu dana“, rekao je predsjedavajući Komisije dodajući da je na sjednici Komisije konstatovano da postoji veliki broj ovih ustanova koje imaju odobrenja a da pri tome ne obezbjeđuju neophodne uslove licima koja su u njima smještena.

Foto 1 sjednica Komisije

Skupštinska Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu razmatrala je i jednu žalbu na rješenje o odbijanju banjskog liječenja i zatražila od nadležne komisije JZU Zdravstveni centar Brčko da još jednom razmotri cjelokupni slučaj. Zaključeno je da se moraju strogo poštovati pravila koja uređuju oblast  banjsko-klimatskog liječenja i da se pacijentima koji nisu zadovoljni rješenjima mora osigurati pravo na žalbu.