Komisije

KOMISIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH (posljednja izmjena 06.12.2016.)

Skupština formira komisije iz reda svojih članova radi pripremanja nacrta zakona i obavljanja drugih dužnosti u skladu sa Statutom Distrikta i poslovnikom Skupštine.

Skupština Brčko distrikta BiH ima slijedeće stalne komisije:

 • Zakonodavna komisija,
 • Komisija za budžet,
 • Komisija za zaštitu ljudskih prava,
 • Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu,
 • Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska komisija,
 • Komisija za upravu i finansije,
 • Komisija za javnu bezbjednost i nadzor nad radom Policije,
 • Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu,
 • Komisija za obrazovanje,sport,kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama
 • Komisija za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke gradjana,
 • Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline,
 • Komisija za praćenje primjene Poslovnika
 • Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika Skupštine Brčko distrikta BiH
 • Komisija za evropske integracije
 • Komisija za ravnopravnost spolova
 • Komisija za borbu protiv korupcije
 • Komisija za mlade
 • Komisija za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima

Svaka komisija vodi zapisnike sa sjednica, koji su dostupni Skupštini i javnosti.

Zakonodavna komisija:

 1. Ljubiša Lukić –predsjedavajući
 2. Tomislav Stjepanović– član
 3. Nenad Kojić - član
 4. Admir Mujkanović - član
 5. Esad Atić - član

a) razmatra sve nacrte zakona i izmjena zakona kako bi se uspostavio jedinstveni pravni sistem na području Distrikta;

b) priprema nacrte zakona i drugih akata Skupštine i izvještava o tome Skupštinu;

c) učestvuje u pripremanju programa zakonodavne aktivnosti Skupštine;

d) nadgleda primjenu Statuta Distrikta;

e) pravi prijedloge izmjena Statuta Distrikta;

f) daje mišljenje o predloženim izmjenama Statuta Distrikta koji su dostavljeni Skupštini;

g) raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu i izmjene Statuta Distrikta i o tome izvještava Skupštinu;

h) na zahtjev zastupnika Skupštine daje mišljenje o statutarnosti odluka koje donosi Skupština;

i) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za budžet:

 1. Halil Ljuca - predsjedavajući
 2. Uroš Vojnović - član
 3. Ljubiša Lukić – član
 4. Ivo Filipović – član
 5. Adnan Drapić – član

a) izvještava o osnovanosti prijedloga budžeta od gradonačelnika;

b) razmatra predloženi budžet prije nego što dođe Skupštini na razmatranje, daje preporuke Skupštini za usvajanje budžeta ili predlaže neophodne izmjene;

c) osigurava usvajanje budžeta u skladu sa zakonom, kao što je određeno Statutom Distrikta i ovimposlovnikom;

d) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za zaštitu ljudskih prava:

 1. Nenad Kojić – predsjedavajući
 2. Ćazim Dačaj - član
 3. Adem Ribić - član
 4. Branislav Marković - član
 5. Ivan Krndelj - član

a) izvještava o implementaciji Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Distriktu;

b) razmatra zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Distrikta koje osiguravaju Vlada i druge institucije Distrikta i o tome izvještava Skupštinu;

c) ukazuje na slučajeve i probleme koji se odnose na implementaciju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

d) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu:

 1. Željko Antić - predsjedavajući
 2. Radoslav Bogičević - član
 3. Šemso Saković - član
 4. Tomislav Stjepanović - član
 5. Suad Burić - član

a) dostavlja prijedloge Skupštini za utvrđivanje ekonomske politike Distrikta;

b) nadgleda implementaciju ekonomske politike koju utvrđuje Skupština;

c) razmatra pitanja koja se odnose na ekonomski razvoj Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

d) razmatra pitanja koja se odnose na razvoj poljoprivrede Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za izbor i imenovanje i mandatno–imunitetska komisija:

 1. Zijad Nišić - predsjedavajući
 2. Milan Purić - član
 3. Sead Softić - član
 4. Slobodanka Ćurčić - članica
 5. Ivo Filipović – član

a) nadgleda primjenu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta koji se odnose na izbor zastupnika;

b) ocjenjuje nominacije koje su podnijeli zastupnici za izbor ili imenovanje svih službenih lica koje je izabrala ili imenovala Skupština;

c) obavještava Skupštinu o prijedlogu gradonačelnika o imenovanju i razrješenju šefa Policije i njegovog zamjenika;

d) obavještava Skupštinu o imenovanjima i / ili razrješenjima članova Vlade koja vrši gradonačelnik;

e) procjenjuje osnovanost navoda o postojanju sukoba interesa zastupnika Skupštine, članova Vlade Distrikta i šefa Policije i njegovog zamjenika u skladu s članom 26, stavom 3 Statuta Distrikta i članom 17 ovogposlovnika;

f) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za upravu i finansije:

 1. Sead Softić - predsjedavajući
 2. Vukašin Panić - član
 3. Ilija Marić – član
 4. Esad Atić - član
 5. Zoran Kokanović - član

a) utvrđuje u skladu sa zakonom i budžetom visinu naknada za zastupnike i službena lica koje bira i imenuje Skupština;

b) određuje visinu naknada za troškove zastupnika koji su vezani za obavljanje zastupničke dužnosti i posebnih naknada za rad članova komisija iz reda stručnjaka;

c) pravi prijedloge sredstava potrebnih za rad Skupštine i po potrebi donosi odluke o korištenju sredstava Skupštine;

d) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije:

 1. Šemso Saković - predsjedavajući
 2. Ivo Filipović – član
 3. Slobodanka Ćurčić – članica
 4. Alija Denjagić –član
 5. Radoslav Bogićević - član

a) prati rad Policije Distrikta koji se odnosi na poštivanje prava građana u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom;

b) raspravlja o pitanjima koja se odnose na navodno ili utvrđeno kršenje prava i sloboda građana od Policije Distrikta;

c) uočava probleme koji se odnose na rad Policije Distrikta i predlaže mjere za njihovo otklanjanje;

d) nadgleda rad Vatrogasne službe Distrikta;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu:

 1. Tomislav Stjepanović – predsjedavajući
 2. Lidija Ljubojević - članica
 3. Zijad Nišić – član
 4. Branislav Marković – član
 5. Admir Mujkanović –član

a) razmatra propise koji regulišu radne odnose, nezaposlenost, penzije, zdravstvo i socijalnu zaštitu;

b) izvještava Skupštinu o statusu zdravstvene službe Distrikta i predlaže mjere za njeno poboljšanje;

c) predlaže mjere za zaštitu starih lica i socijalno ugroženih kategorija građana Distrikta;

d) razmatra i analizira godišnji izvještaj koji podnosi Fond za zdravstveno osiguranje Distrikta i predlaže mjere Skupštini;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama:

 1. Vukašin Panić– predsjedavajući
 2. Milan Purić - član
 3. Halil Ljuca - član
 4. Tomislav Stjepanović – član
 5. Admir Nuković - član

a) razmatra školske i obrazovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja u Distriktu i predlaže njihove izmjene kako bi se uspostavio jedinstveni i kvalitetni sistem obrazovanja u Distriktu;

b) izvještava Skupštinu o stanju kulturnih i historijskih spomenika i prirodnih bogatstava Distrikta i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

c) razmatra stanje u sportskim društvima, klubovima, sportskim objektima i stanje njihove opreme, te prati omasovljenje sporta;

d) sarađuje sa vjerskim zajednicama;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana:

 1. Adnan Drapić - predsjedavajući
 2. Lidija Ljubojević - članica
 3. Adem Ribić - član
 4. Siniša Golić - član
 5. Pejo Mendeš - član

a) razmatra predstavke i žalbe građana;

b) samoinicijativno ili na zahtjev pet zastupnika daje mišljenje o zakonitosti i statutarnosti pojedinih odluka Vlade Distrikta i drugih institucija Distrikta;

c) traži i prima relevantne informacije od svih nadležnih organa Distrikta;

d) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša:

 1. Radoslav Bogičević – predsjedavajući
 2. Željko Antić - član
 3. Ivo Filipović - član
 4. Šemso Saković - član
 5. Esad Atić - član

a) dostavlja prijedloge Skupštini o utvrđivanju:

- politike razvoja komunalnih usluga u Distriktu,

- politike prema davaocima i korisnicima usluga,

- politike cijena i tarifa za isporučenu električnu energiju, cijene vodosnabdijevanja i pružanja usluga prikupljanja otpadnih voda;

b) razmatra, analizira i daje preporuke o:

- dugoročnom planu razvoja komunalnih usluga,

- promjene vlasničkog statusa javnog komunalnog preduzeća,

- povećanje i smanjenje kapitala javnog komunalnog preduzeća;

c) predlaže Skupštini generalne uslove davanja koncesija u komunalnom sektoru, s obzirom na zaštitu interesa stanovnika Distrikta;

d) razmatra stanje i načine poboljšanja uređenja okoliša na području Distrikta i predlaže mjere za njihovo poboljšanje;

e) razmatra, analizira i daje preporuke o strategiji Distrikta za očuvanje životne sredine;

f) prati implementaciju strategije Distrikta za očuvanje životne sredine;

g) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.


Komisija za praćenje primjene Poslovnika:

 1. Ilija Marić - predsjedavajući
 2. Sead Softić - član
 3. Vukašin Panić - član
 4. Uroš Vojnović – član
 5. Admir Nuković - član

a) prati primjenu Poslovnika u radu Skupštine;

b) prati primjenu Poslovnika u radu komisija;

c) predlaže izmjene i dopune Poslovnika;

d) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini:

 1. Admir Mujkanović – predsjedavajući
 2. Željko Antić – član
 3. Halil Ljuca – član
 1. Ilija Marić – član
 2. Ćazim Dačaj - član
 3. Alija Denjagić - član
 4. Ivan Krndelj - član
 5. Suad Burić - član
 6. Admir Nuković - član
 7. Lidija Ljubojević - članica
 8. Siniša Golić - član
 9. Bojan Đokić - član
 10. Zijad Nišić - član
 11. Zoran Kokanović - član
 12. Adnan Drapić - član

a) prati i analizira provođenje Kodeksa;

b) prati rad zastupnika i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa;

c) razmatra podnesene inicijative za utvrđivanje kršenja Kodeksa;

d) vodi postupak na osnovu prijava o eventualnom kršenju Kodeksa;

e) izriče sankcije protiv zastupnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa;

f) djeluje savjetodavno u slučajevima kada je zastupnicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli eventualno kršenje Kodeksa;

g) predlaže izmjene i dopune Kodeksa Skupštini, u skladu sa preporukama građana i nalazima proisteklim iz rada komisije;

h) organizira i realizira promociju Kodeksa;

i) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za evropske integracije:

 1. Uroš Vojnović - predsjedavajući
 2. Alija Denjagić – član
 3. Ćazim Dačaj - član
 4. Ilija Marić - član
 5. Nenad Kojić –član

a) razmatra opća pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama,

b) prati izvršavanje prava i obaveza Distrikta proizašlih iz međunarodnih ugovora vezanih za evropske integracije,

c) razmatra nacrte zakona i druge propise kojima se, u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine i Distrikta koje proizilaze iz procesa pridruživanja s Evropskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sistema Distrikta s pravnim sistemom Evropske unije,

d) sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za evropske integracije BiH), institucijama Evropske unije i drugih zemalja u vezi s pitanjima integracija,

e) nadzire korištenje dodijeljenih sredstava Evropske unije institucijama Distrikta,

f) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za ravnopravnost spolova:

 1. Lidija Ljubojević - predsjedavajuća
 2. Slobodanka Ćurčić – članica
 3. Ćazim Dačaj - član
 4. Pejo Mendeš – član
 5. Adem Ribić - član

a) razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Distriktu;

b) razmatra predložene zakone i druge propise sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije;

c) razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija Distrikta koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova;

d) sarađuje s udruženjima građana koji se bave pitanjem ravnopravnosti spolova;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine. 

Komisija za borbu protiv korupcije:

 1. Adem Ribić - predsjedavajući
 2. Milan Purić - član
 3. Željko Antić – član
 4. Halil Ljuca - član
 5. Ivo Filipović – član 

a) razmatra opća pitanja po oblastima u vezi s izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata i u vezi s tim prati rad izvršnih organa vlasti;

b) razmatra trošenje sredstava iz budžeta prema budžetskim korisnicima i od strane budžetskih korisnika, prati raspolaganje javnim fondovima i drugim vidovima javne potrošnje;

c) sarađuje s drugim državnim organima i sličnim tijelima u BiH, entitetima, kantonima i općinama, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;

d) ukazuje Skupštini na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi mišljenje i prijedloge Skupštini u ostvarivanju prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;

e) vrši nadzor nad vođenjem regresnih postupaka za naknadu štete protiv odgovornih lica;

f) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za mlade:

 1. Suad Burić - predsjedavajući
 2. Tomislav Stjepanović- član
 3. Bojan Đokić - član
 4. Ljubiša Lukić - član
 5. Admir Nuković – član

 a) razmatra pitanja u vezi s planiranjem i sprovođenjem omladinske politike i zaštite prava i interesa mladih,

 b) razmatra položaj mladih u društvu,

 c) radi na promociji prava i interesa mladih,

 d) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima:

a) odlučuje da li postavljanje spomenika ili simbola zadovoljava uslove predviđene Zakonom.

 1. Ilija Marić, predsjedavajući
 2. Admir Mujkanović
 3. Ljubiša Lukić

Odlukom o imenovanju od 6. 9. 2017. godine za predsjedavajućeg Komisije na period od šest mjeseci imenovan je Ilija Marić.

Rotacija predsjedavajućeg Komisije vrši se svakih šest mjeseci na način da funkciju predsjedavajućeg od Ilije Marića preuzima Admir Mujkanović, a nakon njega Ljubiša Lukić. Rotacija predsjedavajućih vršit će se ovim redoslijedom do isteka mandata članovima Komisije.

Skupština može obrazovati i ad-hok (povremene) komisije