Komisije

KOMISIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH (posljednja izmjena 06.12.2016.)

Skupština formira komisije iz reda svojih članova radi pripremanja nacrta zakona i obavljanja drugih dužnosti u skladu sa Statutom Distrikta i poslovnikom Skupštine.

Skupština Brčko distrikta BiH ima slijedeće stalne komisije:

 • Zakonodavna komisija,
 • Komisija za budžet,
 • Komisija za zaštitu ljudskih prava,
 • Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu,
 • Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska komisija,
 • Komisija za upravu i finansije,
 • Komisija za javnu bezbjednost i nadzor nad radom policije,
 • Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu,
 • Komisija za obrazovanje,sport,kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama
 • Komisija za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke gradjana,
 • Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline,
 • Komisija za praćenje primjene poslovnika
 • Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine Brčko distrikta BiH
 • Komisija za evropske integracije
 • Komisija za ravnopravnost spolova
 • Komisija za borbu protiv korupcije
 • Komisija za mlade

Svaka komisija vodi zapisnike sa sjednica, koji su dostupni Skupštini i javnosti.

Zakonodavna komisija:

 1. Ljubiša Lukić –predsjedavajući
 2. Tomislav Stjepanović– član
 3. Nenad Kojić - član
 4. Admir Mujkanović - član
 5. Esad Atić - član

a) razmatra sve nacrte zakona i izmjena zakona kako bi se uspostavio jedinstveni pravni sistem na području Distrikta;

b) priprema nacrte zakona i drugih akata Skupštine i izvještava o tome Skupštinu;

c) učestvuje u pripremanju programa zakonodavne aktivnosti Skupštine;

d) nadgleda primjenu Statuta Distrikta;

e) pravi prijedloge izmjena Statuta Distrikta;

f) daje mišljenje o predloženim izmjenama Statuta Distrikta koji su dostavljeni Skupštini;

g) raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu i izmjene Statuta Distrikta i o tome izvještava Skupštinu;

h) na zahtjev zastupnika Skupštine daje mišljenje o statutarnosti odluka koje donosi Skupština;

i) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za budžet:

 1. Halil Ljuca - predsjedavajući
 2. Uroš Vojnović - član
 3. Ljubiša Lukić – član
 4. Ivo Filipović – član
 5. Adnan Drapić – član

a) izvještava o osnovanosti prijedloga budžeta od gradonačelnika;

b) razmatra predloženi budžet prije nego što dođe Skupštini na razmatranje, daje preporuke Skupštini za usvajanje budžeta ili predlaže neophodne izmjene;

c) osigurava usvajanje budžeta u skladu sa zakonom, kao što je određeno Statutom Distrikta i ovimposlovnikom;

d) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za zaštitu ljudskih prava:

 1. Nenad Kojić – predsjedavajući
 2. Ćazim Dačaj - član
 3. Adem Ribić - član
 4. Branislav Marković - član
 5. Ivan Krndelj - član

a) izvještava o implementaciji Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Distriktu;

b) razmatra zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Distrikta koje osiguravaju Vlada i druge institucije Distrikta i o tome izvještava Skupštinu;

c) ukazuje na slučajeve i probleme koji se odnose na implementaciju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

d) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu:

 1. Željko Antić - predsjedavajući
 2. Radoslav Bogičević - član
 3. Šemso Saković - član
 4. Tomislav Stjepanović - član
 5. Suad Burić - član

a) dostavlja prijedloge Skupštini za utvrđivanje ekonomske politike Distrikta;

b) nadgleda implementaciju ekonomske politike koju utvrđuje Skupština;

c) razmatra pitanja koja se odnose na ekonomski razvoj Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

d) razmatra pitanja koja se odnose na razvoj poljoprivrede Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

e) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za izbor i imenovanje i mandatno–imunitetska komisija:

 1. Zijad Nišić - predsjedavajući
 2. Milan Purić - član
 3. Sead Softić - član
 4. Slobodanka Ćurčić - članica
 5. Ivo Filipović – član

a) nadgleda primjenu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta koji se odnose na izbor zastupnika;

b) ocjenjuje nominacije koje su podnijeli zastupnici za izbor ili imenovanje svih službenih lica koje je izabrala ili imenovala Skupština;

c) obavještava Skupštinu o prijedlogu gradonačelnika o imenovanju i razrješenju šefa Policije i njegovog zamjenika;

d) obavještava Skupštinu o imenovanjima i / ili razrješenjima članova Vlade koja vrši gradonačelnik;

e) procjenjuje osnovanost navoda o postojanju sukoba interesa zastupnika Skupštine, članova Vlade Distrikta i šefa Policije i njegovog zamjenika u skladu s članom 26, stavom 3 Statuta Distrikta i članom 17 ovogposlovnika;

f) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za upravu i finansije:

 1. Sead Softić - predsjedavajući
 2. Vukašin Panić - član
 3. Ilija Marić – član
 4. Esad Atić - član
 5. Zoran Kokanović - član

a) utvrđuje u skladu sa zakonom i budžetom visinu naknada za zastupnike i službena lica koje bira i imenuje Skupština;

b) određuje visinu naknada za troškove zastupnika koji su vezani za obavljanje zastupničke dužnosti i posebnih naknada za rad članova komisija iz reda stručnjaka;

c) pravi prijedloge sredstava potrebnih za rad Skupštine i po potrebi donosi odluke o korištenju sredstava Skupštine;

d) obavlja i druge poslove određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije:

 1. Šemso Saković - predsjedavajući
 2. Ivo Filipović – član
 3. Slobodanka Ćurčić – članica
 4. Alija Denjagić –član
 5. Radoslav Bogićević - član

a) prati rad Policije Distrikta koji se odnosi na poštivanje prava građana u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom;

b) raspravlja o pitanjima koja se odnose na navodno ili utvrđeno kršenje prava i sloboda građana od Policije Distrikta;

c) uočava probleme koji se odnose na rad Policije Distrikta i predlaže mjere za njihovo otklanjanje;

d) nadgleda rad Vatrogasne službe Distrikta;

e) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu:

 1. Tomislav Stjepanović – predsjedavajući
 2. Lidija Ljubojević - članica
 3. Zijad Nišić – član
 4. Branislav Marković – član
 5. Admir Mujkanović –član

a) razmatra propise koji regulišu radne odnose, nezaposlenost, penzije, zdravstvo i socijalnu zaštitu;

b) izvještava Skupštinu o statusu zdravstvene službe Distrikta i predlaže mjere za njeno poboljšanje;

c) predlaže mjere za zaštitu starih lica i socijalno ugroženih kategorija građana Distrikta;

d) razmatra i analizira godišnji izvještaj koji podnosi Fond za zdravstveno osiguranje Distrikta i predlaže mjere Skupštini;

e) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama:

 1. Vukašin Panić– predsjedavajući
 2. Milan Purić - član
 3. Halil Ljuca - član
 4. Tomislav Stjepanović – član
 5. Admir Nuković - član

a) razmatra školske i obrazovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja u Distriktu i predlaže njihove izmjene kako bi se uspostavio jedinstveni i kvalitetni sistem obrazovanja u Distriktu;

b) izvještava Skupštinu o stanju kulturnih i historijskih spomenika i prirodnih bogatstava Distrikta i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

c) razmatra stanje u sportskim društvima, klubovima, sportskim objektima i stanje njihove opreme, te prati omasovljenje sporta;

d) sarađuje sa vjerskim zajednicama;

e) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana:

 1. Adnan Drapić - predsjedavajući
 2. Lidija Ljubojević - članica
 3. Adem Ribić - član
 4. Siniša Golić - član
 5. Pejo Mendeš - član

a) razmatra predstavke i žalbe građana;

b) samoinicijativno ili na zahtjev pet zastupnika daje mišljenje o zakonitosti i statutarnosti pojedinih odluka Vlade Distrikta i drugih institucija Distrikta;

c) traži i prima relevantne informacije od svih nadležnih organa Distrikta;

d) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša:

 1. Radoslav Bogičević – predsjedavajući
 2. Željko Antić - član
 3. Ivo Filipović - član
 4. Šemso Saković - član
 5. Esad Atić - član

a) dostavlja prijedloge Skupštini o utvrđivanju:

- politike razvoja komunalnih usluga u Distriktu,

- politike prema davaocima i korisnicima usluga,

- politike cijena i tarifa za isporučenu električnu energiju, cijene vodosnabdijevanja i pružanja usluga prikupljanja otpadnih voda;

b) razmatra, analizira i daje preporuke o:

- dugoročnom planu razvoja komunalnih usluga,

- promjene vlasničkog statusa javnog komunalnog preduzeća,

- povećanje i smanjenje kapitala javnog komunalnog preduzeća;

c) predlaže Skupštini generalne uslove davanja koncesija u komunalnom sektoru, s obzirom na zaštitu interesa stanovnika Distrikta;

d) razmatra stanje i načine poboljšanja uređenja okoliša na području Distrikta i predlaže mjere za njihovo poboljšanje;

e) razmatra, analizira i daje preporuke o strategiji Distrikta za očuvanje životne sredine;

f) prati implementaciju strategije Distrikta za očuvanje životne sredine;

g) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.


Komisija za praćenje primjene Poslovnika:

 1. Ilija Marić - predsjedavajući
 2. Sead Softić - član
 3. Vukašin Panić - član
 4. Uroš Vojnović – član
 5. Admir Nuković - član

a) prati primjenu Poslovnika u radu Skupštine;

b) prati primjenu Poslovnika u radu komisija;

c) predlaže izmjene i dopune Poslovnika;

d) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini:

 1. Admir Mujkanović – predsjedavajući
 2. Željko Antić – član
 3. Halil Ljuca – član
 1. Ilija Marić – član
 2. Ćazim Dačaj - član
 3. Alija Denjagić - član
 4. Ivan Krndelj - član
 5. Suad Burić - član
 6. Admir Nuković - član
 7. Lidija Ljubojević - članica
 8. Siniša Golić - član
 9. Bojan Đokić - član
 10. Zijad Nišić - član
 11. Zoran Kokanović - član
 12. Adnan Drapić - član

a) prati i analizira provođenje Kodeksa;

b) prati rad zastupnika i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa;

c) razmatra podnesene inicijative za utvrđivanje kršenja Kodeksa;

d) vodi postupak na osnovu prijava o eventualnom kršenju Kodeksa;

e) izriče sankcije protiv zastupnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa;

f) djeluje savjetodavno u slučajevima kada je zastupnicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli eventualno kršenje Kodeksa;

g) predlaže izmjene i dopune Kodeksa Skupštini, u skladu sa preporukama građana i nalazima proisteklim iz rada komisije;

h) organizira i realizira promociju Kodeksa;

i) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.


Komisija za evropske integracije:

 1. Uroš Vojnović - predsjedavajući
 2. Alija Denjagić – član
 3. Ćazim Dačaj - član
 4. Ilija Marić - član
 5. Nenad Kojić –član

a) razmatra opća pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama,

b) prati izvršavanje prava i obaveza Distrikta proizašlih iz međunarodnih ugovora vezanih za evropske integracije,

c) razmatra nacrte zakona i druge propise kojima se, u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine i Distrikta koje proizilaze iz procesa pridruživanja s Evropskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sistema Distrikta s pravnim sistemom Evropske unije,

d) sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za evropske integracije BiH), institucijama Evropske unije i drugih zemalja u vezi s pitanjima integracija,

e) nadzire korištenje dodijeljenih sredstava Evropske unije institucijama Distrikta,

f) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 1. Lidija Ljubojević - predsjedavajuća
 2. Slobodanka Ćurčić – članica
 3. Ćazim Dačaj - član
 4. Pejo Mendeš – član
 5. Adem Ribić - član

KOMISIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

 1. Adem Ribić - predsjedavajući
 2. Milan Purić - član
 3. Željko Antić – član
 4. Halil Ljuca - član
 5. Ivo Filipović – član

KOMISIJA ZA MLADE

 1. Suad Burić - predsjedavajući
 2. Tomislav Stjepanović- član
 3. Bojan Đokić - član
 4. Ljubiša Lukić - član
 5. Admir Nuković – član
Skupština može obrazovati i ad-hok (povremene) komisije

 

August 2017
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

email-login

Trenutno je tu:

Ko je na portalu: 45 gostiju i nema prijavljenih članova