Natječajne procedure

JAVNI POZIV ZA IZBOR KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA ČLANOVE/ČLANICE NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH

Na temelju članka 86 stavka 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 38/11, 27/14 i 3/15), članka 31 Odluke o osnivanju Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH, (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 27/12 i 11/13), Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo Skupštine Brčko distrikta BiH, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA IZBOR KANDIDATA/KANDIDATKINJA

ZA ČLANOVE/ČLANICE

NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

„ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH

 Javni poziv se objavljuje za izbor 3 (tri) člana Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH na razdoblje od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja,  i to:

 a)  jedan član, državni službenik zaposlen u tijelima uprave Distrikta, uključujući i rukovodeće državne službenike,

 b)  jedan član, zaposlen u Fondu,

 c)  jedan član, korisnik zdravstvenih usluga, isključujući davatelje zdravstvenih usluga u javnom i privatnom sektoru, rukovodeće državne službenike i državne službenike zaposlene u tijelima uprave Distrikta i zaposlene u Fondu.

 

Nadležnost, prava, obveze i odgovornosti Nadzornog odbora

utvrđeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 38/11, 27/14 i 3/15) i Odlukom o osnivanju Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH, (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 27/12 i 11/13),.

 

Opći uvjeti:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je punoljetan,

c) da nije obuhvaćen odredbom članka IX stavka 1 Ustava BiH,

d) da u posljednje 3 (tri) godine počevši od dana objavljivanja Javnog poziva nije otpušten iz  

    državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe Distrikta zbog pravomoćno

    izrečene stegovne mjere,

e) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Posebni uvjeti:

                  a) da ima visoku stručnu spremu,

                  b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva sa VSS.

Član Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove ne može biti:

                    a)  ravnatelj zdravstvene ustanove;

                    b)  osoba koja je u upravnom odboru druge ustanove, javnog poduzeća, poduzeća i drugih

                         pravnih osoba koje obavljaju istu ili srodnu djelatnost koju obavlja zdravstvena ustanova;

                    c) osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđivana za vršenje kaznenog djela i  osoba protiv koje se vodi kazneni postupak, izuzev kaznenih djela iz prometa;

                    d)  osoba koja zbog drugih razloga sukladno propisima ne može biti član.

Kandidati koji su zainteresirani za imenovanje za člana Nadzornog odbora podnose prijavu na Javni poziv sa životopisom i kontakt telefonom u koji su dužni unijeti točne i istinite podatke, potpisati prijavu i dostaviti osobno u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH – Mladena Maglova br. 2, a ako se prijava dostavlja poštom poslati na adresu: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH – Mladena Maglova 2, 76 100 Brčko.     

 

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

 

Za diplome koje su stečene u inozemstvu nakon 6. 4. 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

Uz prijavu na Javni poziv kandidat je dužan dostaviti original ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:

  •  diploma o stručnoj spremi,
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
  • uvjerenje – potvrdu o radnom iskustvu,
  • preslik radne knjižice.

Također, kandidat je dužan dostaviti ovjerenu:

  • izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
  • izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1 Ustava BiH,
  • izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe,
  • izjavu da nije ravnatelj zdravstvene ustanove,
  • izjavu da nije u upravnom odboru druge ustanove, javnog poduzeća, poduzeća i drugih pravnih osoba koje obavljaju istu ili srodnu djelatnost koju obavlja zdravstvena ustanova.

Javni poziv objavit će se u Dnevnom avazu, Večernjem listu i EuroBlicu.

Također, Javni poziv objavit će se na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba), putem Radio Brčkog i na oglasnim pločama Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom bit će obaviješteni o mjestu i terminu intervjuiranja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo Skupštine Brčko distrikta BiH izvršit će odabir kandidata na temelju podataka iz prijave, obaviti intervjuiranje i dati preporuku Skupštini Brčko distrikta BiH za imenovanje najuspješnijih kandidata.

Sve informacije u svezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH, tel. broj: 049/215-516.

Broj: 01.7-05-  150/ 18

Brčko, 6. veljače 2018. godine

PREDSJEDATELJ  POVJERENSTVA

                                                                                                           Zijad Nišić

 

IZVJEŠĆE O SELEKCIJI KANDIDATA - Vozač-kurir

             
IZVJEŠĆE O SELEKCIJI KANDIDATA
             
Natječaj broj: 01.1-33-0958/17
Broj akta  
Datum raspisivanja 5. oktobar 2017.
Institucija Skupština Brčko distrikta BiH
Pozicija   2 Vozač-kurir
Broj prijavljenih kandidata 3
Broj nevažećih prijava  -
Broj izvršitelja koji se prima 1
Broj pozvanih kandidata na intervju 3
Termin testiranja
Termin intervjua 26. 10. 2017. 
Članovi  Povjerenstva Jovo Galić
Andrea Cvijetinović
Fatima Ribić
Zapisničar Vesna Jović

 

Intervju sa kandidatima biće obavljen u prostorijama Skupštine Brčko distrikta BiH

             
SELEKTOVANI KANDIDATI  koji se pozivaju na intervju  
             
r.b. Prezime i Ime Pozicija Termin Intervja Komentar
1 Lević Emir Vozač-kurir 9:00  
2 Mrkaljević Damir Vozač-kurir 9:15  
3 Panić Danijel Vozač-kurir 9:30  

 

 

NAPOMENA:

Kandidati pod rednim brojevima 1 i 2 dužni su prilikom dolaska na intrervju donijeti fotokopiju vozačke dozvole

 

 

VERIFIKACIJA

         
Datum verifikacije       18. 10. 2017.  
Potpis predsjednika  
Potpis zapisničara