Povjerenstva

POVJERENSTVA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH (posljednja promjena 06.12.2016.)

Skupština formira povjerenstva iz reda svojih članova radi pripremanja nacrta zakona i obavljanja drugih dužnosti sukladno Statutu Distrikta i poslovniku Skupštine.

Skupština ima sljedeća stalna povjerenstva:

 • Zakonodavno povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za proračun,
 • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava,
 • Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu,
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za upravu i financije,
 • Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije,
 • Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb,
 • Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama,
 • Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana,
 • Povjerenstvo za komunalnujavnu djelatnost i zaštitu okoliša,
 • Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika,
 • Povjerenstvo za provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini,
 • Povjerenstvo za europske integracije
 • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 • Povjerenstvo za borbu protiv korupcije
 • Povjerenstvo za mladež

 

Zakonodavno povjerenstvo:

 1. Ljubiša Lukić – predsjedatelj,
 2. Anto Domić – član,
 3. Nenad Kojić - član,
 4. Admir Mujkanović - član,
 5. Esad Atić - član.

a) razmatra sve nacrte zakona i izmjene zakona sa svrhom uspostavljanja jedinstvenog pravnog sustava na području Distrikta;

b) priprema nacrte zakona i druge akte Skupštine i izvješćuje o tome Skupštinu;

c) sudjeluje u pripremanju programa zakonodavne aktivnosti Skupštine;

d) nadzire primjenu Statuta Distrikta;

e) pravi prijedloge izmjena Statuta Distrikta;

f) daje mišljenje o predloženim izmjenama Statuta Distrikta koje su dostavljene Skupštini;

g) raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu i izmjene Statuta Distrikta i o tome izvješćuje Skupštinu;

h) na zahtjev zastupnika Skupštine daje mišljenje o statutarnosti odluka koje donosi Skupština;

i) obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za proračun:

 1. Halil Ljuca - predsjedatelj,
 2. Uroš Vojnović - član,
 3. Ljubiša Lukić – član,
 4. Ivo Filipović – član,
 5. Adnan Drapić – član. 

a) izvješćuje o osnovanosti prijedloga proračuna od gradonačelnika;

b) razmatra predloženi proračun prije nego što dođe Skupštini na razmatranje, daje preporuke Skupštini za usvajanje proračuna ili predlaže nužne izmjene;

c) osigurava usvajanje proračuna sukladno zakonu, kao što je određeno Statutom Distrikta i ovim poslovnikom;

d) obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava:

 1. Nenad Kojić – predsjedatelj,
 2. Ćazim Dačaj - član,
 3. Esed Kadrić - član,
 4. Branislav Marković - član,
 5. Ivan Krndelj - član.

a) izvješćuje o implementaciji Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Distriktu;

b) razmatra zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Distrikta koje osiguravaju Vlada i druge institucije Distrikta i o tome izvješćuje Skupštinu;

c) ukazuje na slučajeve i probleme koji se odnose na implementaciju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

d) obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu:

 1. Željko Antić - predsjedatelj,
 2. Radoslav Bogićević - član,
 3. Šemso Saković - član,
 4. Anto Domić - član,
 5. Suad Burić - član.

a) dostavlja prijedloge Skupštini za utvrđivanje ekonomske politike Distrikta;

b) nadzire implementaciju ekonomske politike koju utvrđuje Skupština;

c) razmatra pitanja koja se odnose na ekonomski razvitak Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

d) razmatra pitanja koja se odnose na razvitak poljoprivrede Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

e) i obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno–imunitetno povjerenstvo:

 1. Zijad Nišić - predsjedatelj,
 2. Milan Purić - član,
 3. Sead Softić - član,
 4. Slobodanka Ćurčić – članica,
 5. Ivo Filipović – član.

a) nadzire primjenu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta koji se odnose na izbor zastupnika;

b) ocjenjuje nominacije koje su podnijeli zastupnici za izbor ili imenovanje svih službenih osoba koje je izabrala ili imenovala Skupština;

c) obavješćuje Skupštinu o prijedlogu gradonačelnika o imenovanju i razrješenju voditelja Policije i njegovog zamjenika;

d) obavješćuje Skupštinu o imenovanjima i/ili razrješenjima članova Vlade koja vrši gradonačelnik;

e) procjenjuje osnovanost navoda o postojanju sukoba interesa zastupnika Skupštine, članova Vlade Distrikta i voditelja Policije i njegovog zamjenika sukladno članku 26 stavak (3) Statuta Distrikta i članku 17 ovoga poslovnika;

f) obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za upravu i financije:

 1. Sead Softić - predsjedatelj,
 2. Slobodanka Ćurčić - članica,
 3. Ilija Marić – član,
 4. Esad Atić - član,
 5. Zoran Kokanović - član.

a) utvrđuje sukladno zakonu i proračunu visinu naknada za zastupnike i službene osobe koje bira i imenuje Skupština;

g) određuje visinu naknada za troškove zastupnika koji su vezani za obavljanje zastupničke dužnosti i posebnih naknada za rad članova povjerenstava iz reda stručnjaka;

h) pravi prijedloge sredstava potrebnih za rad Skupštine i po potrebi donosi odluke o uporabi sredstava Skupštine;

i) i obavlja druge poslove određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije:

 1. Šemso Saković - predsjedatelj,
 2. Ivo Filipović – član,
 3. Slobodanka Ćurčić – članica,
 4. Alija Denjagić – član,
 5. Radoslav Bogićević - član.

a) prati rad Policije Distrikta koji se odnosi na poštovanje prava građana sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonu;

b) raspravlja o pitanjima koja se odnose na navodno ili utvrđeno kršenje prava i sloboda građana od Policije Distrikta;

c) uočava probleme koji se odnose na rad Policije Distrikta i predlaže mjere za njihovo otklanjanje;

d) nadzire rad Vatrogasne službe Distrikta;

e) i obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb:

 1. Anto Domić – predsjedatelj,
 2. Lidija Ljubojević - članica,
 3. Zijad Nišić – član,
 4. Branislav Marković – član,
 5. Admir Mujkanović – član.

a) razmatra propise koji reguliraju radne odnose, nezaposlenost, mirovine, zdravstvo i socijalnu skrb;

b) izvješćuje Skupštinu o statusu zdravstvene službe Distrikta i predlaže mjere za njezino poboljšanje;

c) predlaže mjere za zaštitu starih osoba i socijalno ugroženih kategorija građana Distrikta;

d) razmatra i analizira godišnje izvješće koje podnosi Fond za zdravstveno osiguranje Distrikta i predlaže mjere Skupštini;

e) i obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama:

 1. Anto Domić – predsjedatelj,
 2. Milan Purić - član,
 3. Halil Ljuca - član,
 4. Slobodanka Ćurčić – član,
 5. Admir Nuković - član.

a) razmatra školske i obrazovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja u Distriktu i predlaže njihove izmjene u svrhu uspostavljanja jedinstvenog i kvalitetnog sustava obrazovanja u Distriktu;

b) izvješćuje Skupštinu o stanju kulturnih i povijesnih spomenika i prirodnih bogatstava Distrikta i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

c) razmatra stanje u športskim društvima, klubovima, športskim objektima i stanje njihove opreme, te prati omasovljenje športa;

d) surađuje s vjerskim zajednicama;

e) i obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana:

 1. Adnan Drapić - predsjedatelj,
 2. Lidija Ljubojević - članica,
 3. Esed Kadrić - član,
 4. Siniša Golić - član
 5. Pejo Mendeš - član.

a) razmatra predstavke i žalbe građana;

b) samoinicijativno ili na zahtjev pet zastupnika daje mišljenje o zakonitosti i statutarnosti pojedinih odluka Vlade Distrikta i drugih institucija Distrikta;

c) traži i prima relevantne informacije od svih mjerodavnih organa Distrikta;

d) obavlja druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša:

 1. Radoslav Bogićević – predsjedatelj,
 2. Željko Antić - član,
 3. Ivo Filipović - član,
 4. Šemso Saković - član,
 5. Esad Atić - član.

a) dostavlja prijedloge Skupštini o utvrđivanju:

- politike razvoja komunalnih usluga u Distriktu,

- politike prema davateljima i korisnicima usluga,

- politike cijena i tarifa za isporučenu električnu energiju, cijene vodoopskrbe i pružanja usluga prikupljanja otpadnih voda;

b) razmatra, analizira i daje preporuke o:

- dugoročnom planu razvitka komunalnih usluga,

- promjene vlasničkog statusa javnog komunalnog poduzeća,

- povećanje i smanjenje kapitala javnog komunalnog poduzeća;

c) predlaže Skupštini generalne uvjete davanja koncesija u oblasti komunalnog sektora, s obzirom na zaštitu interesa stanovnika Distrikta;

d) razmatra stanje i načine poboljšanja uređenja okoliša na području Distrikta i predlaže mjere za njihovo poboljšanje;

e) razmatra, analizira i daje preporuke o strategiji Distrikta za očuvanje životnog okoliša;

f) prati implementaciju strategije Distrikta za očuvanje životnog okoliša;

g) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika:

 1. Ilija Marić - predsjedatelj,
 2. Sead Softić - član.
 3. Slobodanka Ćurčić - članica,
 4. Uroš Vojnović – član
 5. Admir Nuković - član.

a) prati primjenu Poslovnika u radu Skupštine;

b) prati primjenu Poslovnika u radu povjerenstava;

c) predlaže izmjene i dopune Poslovnika;

d) i obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

Povjerenstvo za provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini:

 1. Admir Mujkanović – predsjedatelj,
 2. Željko Antić – član,
 3. Halil Ljuca – član,
 1. Ilija Marić – član,
 2. Ćazim Dačaj – član,
 3. Alija Denjagić – član,
 4. Ivan Krndelj – član,
 5. Suad Burić – član,
 6. Admir Nuković – član,
 7. Lidija Ljubojević – članica,
 8. Siniša Golić – član,
 9. Bojan Đokić – član,
 10. Zijad Nišić – član,
 11. Zoran Kokanović – član,
 12. Adnan Drapić - član.

a) prati i analizira provođenje Kodeksa;

a) prati rad zastupnika i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa;

b) razmatra podnesene inicijative za utvrđivanje kršenja Kodeksa;

c) vodi postupak na temelju prijava o očevidnom kršenju Kodeksa;

d) izriče sankcije protiv zastupnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa;

e) djeluje savjetodavno u slučajevima kada je zastupnicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli očevidno kršenje Kodeksa;

f) predlaže izmjene i dopune Kodeksa Skupštini, sukladno s preporukama građana i nalazima proizašlim iz rada povjerenstava;

g) organizira i realizira promociju Kodeksa;

h) obavlja i druge aktivnosti određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

Povjerenstvo za europske integracije:

 1. Uroš Vojnović - predsjedatelj,
 2. Alija Denjagić – član,
 3. Ćazim Dačaj - član,
 4. Ilija Marić – član,
 5. Nenad Kojić – član.
 • razmatra opća pitanja koja su u svezi s europskim integracijama,
 • prati izvršavanje prava i obveza Distrikta proizašlih iz međunarodnih ugovora vezanih za europske integracije,
 • razmatra nacrte zakona i druge propise kojima se, sukladno obvezama Bosne i Hercegovine i Distrikta koje proizlaze iz procesa pridruživanja s Europskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sustava Distrikta s pravnim sustavom Europske unije,
 • surađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za europske integracije BiH), institucijama Europske unije i drugih zemalja u svezi s pitanjima integracija,
 • nadzire korištenje dodijeljenih sredstava Europske unije institucijama Distrikta,
 • obavlja i druge aktivnosti određene poslovnikom i odlukama Skupštine

 

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 1. Lidija Ljubojević – predsjedateljica,
 2. Slobodanka Ćurčić – članica,
 3. Ćazim Dačaj – član,
 4. Pejo Mendeš – član,
 5. Esed Kadrić – član.

POVJERENSTVO ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

 1. Esed Kadrić - predsjedatelj,
 2. Milan Purić – član,
 3. Željko Antić – član,
 4. Halil Ljuca – član,
 5. Ivo Filipović – član.

POVJERENSTVO ZA MLADEŽ

 1. Suad Burić – predsjedatelj,
 2. Anto Domić – član,
 3. Bojan Đokić – član,
 4. Ljubiša Lukić – član,
 5. Admir Nuković - član.

 

Skupština može formirati i ad hoc (povremena) povjerenstva.