Povjerenstva

POVJERENSTVA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH (posljednja promjena 06.12.2016.)

Skupština formira povjerenstva iz reda svojih članova radi pripremanja nacrta zakona i obavljanja drugih dužnosti sukladno Statutu Distrikta i poslovniku Skupštine.

Skupština ima sljedeća stalna povjerenstva:

 • Zakonodavno povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za proračun,
 • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava,
 • Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu,
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za upravu i financije,
 • Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije,
 • Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb,
 • Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama,
 • Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana,
 • Povjerenstvo za komunalnujavnu djelatnost i zaštitu okoliša,
 • Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika,
 • Povjerenstvo za provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini,
 • Povjerenstvo za europske integracije
 • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 • Povjerenstvo za borbu protiv korupcije
 • Povjerenstvo za mladež
 • Povjerenstvo za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima:

 

Zakonodavno povjerenstvo:

 1. Ljubiša Lukić – predsjedatelj,
 2. Tomislav Stjepanović– član,
 3. Nenad Kojić - član,
 4. Admir Mujkanović - član,
 5. Esad Atić - član.

a) razmatra sve nacrte zakona i izmjene zakona sa svrhom uspostavljanja jedinstvenog pravnog sustava na području Distrikta;

b) priprema nacrte zakona i druge akte Skupštine i izvješćuje o tome Skupštinu;

c) sudjeluje u pripremanju programa zakonodavne aktivnosti Skupštine;

d) nadzire primjenu Statuta Distrikta;

e) pravi prijedloge izmjena Statuta Distrikta;

f) daje mišljenje o predloženim izmjenama Statuta Distrikta koje su dostavljene Skupštini;

g) raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu i izmjene Statuta Distrikta i o tome izvješćuje Skupštinu;

h) na zahtjev zastupnika Skupštine daje mišljenje o statutarnosti odluka koje donosi Skupština;

i) obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za proračun:

 1. Halil Ljuca - predsjedatelj,
 2. Uroš Vojnović - član,
 3. Ljubiša Lukić – član,
 4. Ivo Filipović – član,
 5. Adnan Drapić – član. 

a) izvješćuje o osnovanosti prijedloga proračuna od gradonačelnika;

b) razmatra predloženi proračun prije nego što dođe Skupštini na razmatranje, daje preporuke Skupštini za usvajanje proračuna ili predlaže nužne izmjene;

c) osigurava usvajanje proračuna sukladno zakonu, kao što je određeno Statutom Distrikta i ovim poslovnikom;

d) obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava:

 1. Nenad Kojić – predsjedatelj,
 2. Ćazim Dačaj - član,
 3. Adem Ribić - član,
 4. Branislav Marković - član,
 5. Ivan Krndelj - član.

a) izvješćuje o implementaciji Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Distriktu;

b) razmatra zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Distrikta koje osiguravaju Vlada i druge institucije Distrikta i o tome izvješćuje Skupštinu;

c) ukazuje na slučajeve i probleme koji se odnose na implementaciju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

d) obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu:

 1. Željko Antić - predsjedatelj,
 2. Radoslav Bogićević - član,
 3. Šemso Saković - član,
 4. Tomislav Stjepanović- član,
 5. Suad Burić - član.

a) dostavlja prijedloge Skupštini za utvrđivanje ekonomske politike Distrikta;

b) nadzire implementaciju ekonomske politike koju utvrđuje Skupština;

c) razmatra pitanja koja se odnose na ekonomski razvitak Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

d) razmatra pitanja koja se odnose na razvitak poljoprivrede Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

e) i obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno–imunitetno povjerenstvo:

 1. Zijad Nišić - predsjedatelj,
 2. Milan Purić - član,
 3. Sead Softić - član,
 4. Slobodanka Ćurčić – članica,
 5. Ivo Filipović – član.

a) nadzire primjenu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta koji se odnose na izbor zastupnika;

b) ocjenjuje nominacije koje su podnijeli zastupnici za izbor ili imenovanje svih službenih osoba koje je izabrala ili imenovala Skupština;

c) obavješćuje Skupštinu o prijedlogu gradonačelnika o imenovanju i razrješenju voditelja Policije i njegovog zamjenika;

d) obavješćuje Skupštinu o imenovanjima i/ili razrješenjima članova Vlade koja vrši gradonačelnik;

e) procjenjuje osnovanost navoda o postojanju sukoba interesa zastupnika Skupštine, članova Vlade Distrikta i voditelja Policije i njegovog zamjenika sukladno članku 26 stavak (3) Statuta Distrikta i članku 17 ovoga poslovnika;

f) obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za upravu i financije:

 1. Sead Softić - predsjedatelj,
 2. Vukašin Panić- član,
 3. Ilija Marić – član,
 4. Esad Atić - član,
 5. Zoran Kokanović - član.

a) utvrđuje sukladno zakonu i proračunu visinu naknada za zastupnike i službene osobe koje bira i imenuje Skupština;

g) određuje visinu naknada za troškove zastupnika koji su vezani za obavljanje zastupničke dužnosti i posebnih naknada za rad članova povjerenstava iz reda stručnjaka;

h) pravi prijedloge sredstava potrebnih za rad Skupštine i po potrebi donosi odluke o uporabi sredstava Skupštine;

i) i obavlja druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije:

 1. Šemso Saković - predsjedatelj,
 2. Ivo Filipović – član,
 3. Slobodanka Ćurčić – članica,
 4. Alija Denjagić – član,
 5. Radoslav Bogićević - član.

a) prati rad Policije Distrikta koji se odnosi na poštovanje prava građana sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonu;

b) raspravlja o pitanjima koja se odnose na navodno ili utvrđeno kršenje prava i sloboda građana od Policije Distrikta;

c) uočava probleme koji se odnose na rad Policije Distrikta i predlaže mjere za njihovo otklanjanje;

d) nadzire rad Vatrogasne službe Distrikta;

e) i obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb:

 1. Tomislav Stjepanović– predsjedatelj,
 2. Lidija Ljubojević - članica,
 3. Zijad Nišić – član,
 4. Branislav Marković – član,
 5. Admir Mujkanović – član.

a) razmatra propise koji reguliraju radne odnose, nezaposlenost, mirovine, zdravstvo i socijalnu skrb;

b) izvješćuje Skupštinu o statusu zdravstvene službe Distrikta i predlaže mjere za njezino poboljšanje;

c) predlaže mjere za zaštitu starih osoba i socijalno ugroženih kategorija građana Distrikta;

d) razmatra i analizira godišnje izvješće koje podnosi Fond za zdravstveno osiguranje Distrikta i predlaže mjere Skupštini;

e) i obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama:

 1. Vukašin Panić – predsjedatelj,
 2. Milan Purić - član,
 3. Halil Ljuca - član,
 4. Tomislav Stjepanović – član,
 5. Admir Nuković - član.

a) razmatra školske i obrazovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja u Distriktu i predlaže njihove izmjene u svrhu uspostavljanja jedinstvenog i kvalitetnog sustava obrazovanja u Distriktu;

b) izvješćuje Skupštinu o stanju kulturnih i povijesnih spomenika i prirodnih bogatstava Distrikta i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

c) razmatra stanje u športskim društvima, klubovima, športskim objektima i stanje njihove opreme, te prati omasovljenje športa;

d) surađuje s vjerskim zajednicama;

e) i obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana:

 1. Adnan Drapić - predsjedatelj,
 2. Lidija Ljubojević - članica,
 3. Adem Ribić - član,
 4. Siniša Golić - član
 5. Pejo Mendeš - član.

a) razmatra predstavke i žalbe građana;

b) samoinicijativno ili na zahtjev pet zastupnika daje mišljenje o zakonitosti i statutarnosti pojedinih odluka Vlade Distrikta i drugih institucija Distrikta;

c) traži i prima relevantne informacije od svih mjerodavnih organa Distrikta;

d) obavlja druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša:

 1. Radoslav Bogićević – predsjedatelj,
 2. Željko Antić - član,
 3. Ivo Filipović - član,
 4. Šemso Saković - član,
 5. Esad Atić - član.

a) dostavlja prijedloge Skupštini o utvrđivanju:

- politike razvoja komunalnih usluga u Distriktu,

- politike prema davateljima i korisnicima usluga,

- politike cijena i tarifa za isporučenu električnu energiju, cijene vodoopskrbe i pružanja usluga prikupljanja otpadnih voda;

b) razmatra, analizira i daje preporuke o:

- dugoročnom planu razvitka komunalnih usluga,

- promjene vlasničkog statusa javnog komunalnog poduzeća,

- povećanje i smanjenje kapitala javnog komunalnog poduzeća;

c) predlaže Skupštini generalne uvjete davanja koncesija u oblasti komunalnog sektora, s obzirom na zaštitu interesa stanovnika Distrikta;

d) razmatra stanje i načine poboljšanja uređenja okoliša na području Distrikta i predlaže mjere za njihovo poboljšanje;

e) razmatra, analizira i daje preporuke o strategiji Distrikta za očuvanje životnog okoliša;

f) prati implementaciju strategije Distrikta za očuvanje životnog okoliša;

g) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika:

 1. Ilija Marić - predsjedatelj,
 2. Sead Softić - član.
 3. Vukašin Panić - član,
 4. Uroš Vojnović – član
 5. Admir Nuković - član.

a) prati primjenu Poslovnika u radu Skupštine;

b) prati primjenu Poslovnika u radu povjerenstava;

c) predlaže izmjene i dopune Poslovnika;

d) i obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini:

 1. Admir Mujkanović – predsjedatelj,
 2. Željko Antić – član,
 3. Halil Ljuca – član,
 1. Ilija Marić – član,
 2. Ćazim Dačaj – član,
 3. Alija Denjagić – član,
 4. Ivan Krndelj – član,
 5. Suad Burić – član,
 6. Admir Nuković – član,
 7. Lidija Ljubojević – članica,
 8. Siniša Golić – član,
 9. Bojan Đokić – član,
 10. Zijad Nišić – član,
 11. Zoran Kokanović – član,
 12. Adnan Drapić - član.

a) prati i analizira provođenje Kodeksa;

a) prati rad zastupnika i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa;

b) razmatra podnesene inicijative za utvrđivanje kršenja Kodeksa;

c) vodi postupak na temelju prijava o očevidnom kršenju Kodeksa;

d) izriče sankcije protiv zastupnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa;

e) djeluje savjetodavno u slučajevima kada je zastupnicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli očevidno kršenje Kodeksa;

f) predlaže izmjene i dopune Kodeksa Skupštini, sukladno s preporukama građana i nalazima proizašlim iz rada povjerenstava;

g) organizira i realizira promociju Kodeksa;

h) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za europske integracije:

 1. Uroš Vojnović - predsjedatelj,
 2. Alija Denjagić – član,
 3. Ćazim Dačaj - član,
 4. Ilija Marić – član,
 5. Nenad Kojić – član.
 • razmatra opća pitanja koja su u svezi s europskim integracijama,
 • prati izvršavanje prava i obveza Distrikta proizašlih iz međunarodnih ugovora vezanih za europske integracije,
 • razmatra nacrte zakona i druge propise kojima se, sukladno obvezama Bosne i Hercegovine i Distrikta koje proizlaze iz procesa pridruživanja s Europskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sustava Distrikta s pravnim sustavom Europske unije,
 • surađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za europske integracije BiH), institucijama Europske unije i drugih zemalja u svezi s pitanjima integracija,
 • nadzire korištenje dodijeljenih sredstava Europske unije institucijama Distrikta,
 • obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

1.Lidija Ljubojević – predsjedateljica,
2.Slobodanka Ćurčić – članica,
3.Ćazim Dačaj – član,
4.Pejo Mendeš – član,
5.Adem Ribić – član.
 
a) razmatra pitanja u svezi sa ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Distriktu;
b) razmatra predložene zakone i druge propise sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprječavanja diskriminacije;
c) razmatra prijedloge dokumenata i izvješća institucija Distrikta koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
d) surađuje s udrugama građana koje se bave pitanjem ravnopravnosti spolova;
e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.
 
Povjerenstvo za borbu protiv korupcije:
 1. Adem Ribić- predsjedatelj,
 2. Milan Purić – član,
 3. Željko Antić – član,
 4. Halil Ljuca – član,
 5. Ivo Filipović – član                                   

a) razmatra opća pitanja po oblastima u svezi sa izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata i u svezi s tim prati rad izvršnih organa vlasti;

 b) razmatra trošenje sredstava iz proračuna prema proračunskim korisnicima i od strane proračunskih korisnika, prati raspolaganje javnim fondovima i drugim vidovima javne potrošnje;

 c) surađuje s drugim državnim organima i sličnim tijelima u BiH, entitetima, županijama i općinama, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;

d) ukazuje Skupštini na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi mišljenje i prijedloge Skupštini u ostvarivanju prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;

e) vrši nadzor nad vođenjem regresnih postupaka za naknadu štete protiv odgovornih osoba;

 f) obavlja i druge poslove određene ovim poslovnikom i odlukama Skupštine. 

  Povjerenstvo za mladež:

 1. Suad Burić – predsjedatelj,
 2. Tomislav Stjepanović – član,
 3. Bojan Đokić – član,
 4. Ljubiša Lukić – član,
 5. Admir Nuković - član.

a) razmatra pitanja u svezi s planiranjem i provođenjem omladinske politike i zaštite prava i interesa mladeži,

b) razmatra položaj mladeži u društvu,

c) radi na promociji prava i interesa mladeži,

d) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

Povjerenstvo za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima:

a) odlučuje zadovoljava li postavljanje spomenika ili simbola uvjete predviđene Zakonom.

 1. Ilija Marić, predsjedavajući
 2. Admir Mujkanović
 3. Ljubiša Lukić

Odlukom o imenovanju od 6. rujna 2017. godine za predsjedatelja Povjerenstva na razdoblje od šest mjeseci imenovan je Ilija Marić.

Rotacija predsjedatelja Povjerenstva vrši se svakih šest mjeseci na način da dužnost predsjedatelja od Ilije Marića preuzima Admir Mujkanović, a nakon njega Ljubiša Lukić. Rotacija predsjedatelja vršit će se ovim redoslijedom do isteka mandata članovima Povjerenstva.

Skupština može formirati i ad hoc (povremena) povjerenstva.