Скупштина Брчко дистрикта БиХ завршила 21. и 22. редовну сједницу

mala Sjednica Skupstine foto 1

У наставку 21. редовне сједнице посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ усвојили су Нацрт закон о забрани пушења и других облика употребе дувана и дуванских производа на јавним мјестима у другом читању, са четири амандмана.

Поред већ предвиђених ограничења у коришћењу дувана и дуванских производа на јавним мјестима усвојеним амандманима уведена су и ограничења у коришћењу електронских цигарета. Осим тога, брисана је одредба која се односила на забрану коришћења дувана и дуванских производа на стадионима јер је ријеч о објектима отвореног типа, а правним лицима и предузетницима остављен је период од 180 дана за усклађивање рада у објектима са одредбама овог закона. Прихваћен је и амандман који је оставио могућност власницима угоститељских објеката до 50 квадратних метара у којима се не послужује храна да одлуче да ли ће то бити објекти у којима ће бити дозвољено или забрањено пушење, што ће бити обиљежено истакнутим ознакама. 

 

Sjednica Skupstine foto 2

Посланици Скупштине усвојили су Нацрт закона о измјенама Закона о Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ у првом читању, који прописује доношење посебног закона о платама  и накнадама правобраниоца и његових замјеника, који је такође био на дневном реду у другом читању, али је његово разматрање и усвајање одложено. Разлог измјене Закона о Правобранилаштву је извршење пресуде Апелационог суда Брчко дистрикта БиХ. 

Sjednica Skupstine foto 3

На 21. редовној сједници усвојен је Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП “Путеви Брчко“ у првом полугодишту ове године као и  девет одлука о утврђивању јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ које се односе на изградњу путне и комуналне инфраструктуре у мјесним заједницама.

Скупштина је разматрала и Информацију о реализацији пројекта изградње управне зграде Полиције Брчко дистрикта на предлог посланика Бранислава Марковића. Везано за ово питање Скупштина је на 22. сједници, одржаној  након завршетка 21. сједнице, донијела Одлуку о усвајању предлога мјера. С циљем испуњења свих потребних предуслова за успјешно окончање пројекта изградње зграде Полиције, овом одлуком је предвиђено спровођење тендерских процедура за израду пројектне документације, а потом и избор извођача радова као и извођење радова у обиму и на начин којим ће се у потпуности отклонити сви недостаци. Извођење радова пратиће надзорни тим састављен од стручних лица, а по окончању радова биће покренута нова процедура прибављања одобрења за употребу,  након чега ће бити извршена примопредаја објекта између Одјељења за јавне послове, Канцеларије за управљање јавном имовином и Полиције Брчко дистрикта БиХ као корисника објекта. Скупштина је задужила Владу да у буџету за 2018. годину обезбиједи недостајућа финансијска средства за реализацију мјера наложених Одлуком Скупштине. Влада је такође задужена да у року од деведесет (90) дана утврди одговорност за учињену штету као и финансијски износ штете, те да предузме мјере за обештећење буџета Брчко дистрикта БиХ. 

Sjednica Skupstine foto 4

На 22. редовној сједници усвојена је Одлука о привременом финансирању одјељења и институција Брчко дистрикта БиХ за период од 1. јануара до 31. марта 2018. године у износу од 45. 495. 305,88 КМ. Усвојен је и Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ од 1. јануара до 30. септембра 2017. године. Подршку посланика добили су и Нацрт закона о допуни Закона о посланицима Скупштине и Нацрт закона о измјени и допуни Закона о накнадама и платама корисника  буџетских средстава у Скупштини Брчко дистрикта БиХ,  у другом читању. Дата је сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈП “Лука Брчко“, а сједница је завршена разматрањем Плана ревизије за 2018. годину.