ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ расписује јавни оглас за избор и именовање два члана Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ и то:

n  једног члана из реда хрватског народа;

n  једног члана из реда осталих.

I

Услови које кандидат мора испуњавати:

    

 ОПШТИ УСЛОВИ

-       да је лице с правом гласа – лице старије од осамнаест (18) година;

-       да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

      ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-       да има пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ;

-       да има завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме друштвеног смјера или завршену вишу школу, односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног смјера;

-       да посједује искуство у спровођењу избора (овај услов није неопходан када се за члана Комисије именује лице које је дипломирани правник);

-       изузетно, члан Изборне комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног закона БиХ.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

 1. чланство у изборној комисији;
 2. чланство у бирачком одбору;
 3. рад у стручним органима који су пружали помоћ у спровођењу избора;
 4. објављивање стручних и научних радова из области избора.

            Кандидат не може бити лице:

 1. које је обухваћено одредбама чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 ставом 4 Изборног закона БиХ;
 4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти, и
 5. коме је изречена казна за тежу повреду Изборног закона или прописа за који је лично одговорно, у посљедње четири (4) године, рачунајући од дана правоснажности одлуке;
 6. које је заступник, односно опуномоћеник политичког субјекта који учествује на изборима или лица које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест (6) мјесеци или дуже.

        Кандидати треба да посједују одговарајући ниво знања о статусу Брчко дистрикта БиХ, Статуту Брчко дистрикта БиХ као и о правним прописима који третирају изборну материју.

 

II

              МАНДАТ

             Члану Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ мандат траје седам (7) година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на одлуку Скупштине Брчко дистрикта БиХ о именовању.

 

III

            СТАТУС

            Члан Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ не заснива радни однос.

            Члан Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ има право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са актима Централне изборне комисије БиХ и Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

 

IV

              ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

            Рок за подношење пријаве је осам  (8) дана од дана објављивања.

           Уз пријаву на јавни оглас потребно је доставити сљедећу документацију:

 1. краћу биографију с личним подацима кандидата;
 2. овјерену копију дипломе о завршеном степену и врсти стручне спреме, односно стручном називу;
 3. доказ (оригинал или овјерена копија) о искуству у спровођењу избора (потврда изборне комисије о раду на бирачком мјесту, одлука о именовању у изборну комисију или бирачки одбор или неки други доказ којим кандидат може да потврди искуство у спровођењу избора);
 4. својеручно потписану изјаву о националној припадности;
 5. својеручно потписану изјаву о непостојању сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ;
 6. увјерење надлежног органа о некажњавању – оригинал или овјерена копија (издато од надлежног органа унутрашњих послова по мјесту рођења кандидата);
 7. увјерење о пребивалишту издато од ЦИПС-а (оригинал или овјерена копија).

Напомена:

Изјаве под редним бројевима 4 и 5 не морају бити овјерене.

 Пријаве за овај јавни оглас потребно је доставити лично или поштом, с назнаком:

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – НЕ ОТВАРАЈ“,

 на адресу:

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА

Младена Маглова 2

76 120 Брчко     

            

             ОБЈАВА ОГЛАСА

            Јавни оглас ће бити објављен у „Дневном авазу“, „Дневном листу“ и „Независним новинама“, на веб-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba, Радио Брчком и огласним таблама Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Владе Брчко дистрикта БиХ.

             НАПОМЕНА

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

            Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа биће обављен интервју.

Број: 01.7-05-650/15

Брчко,01.07.2015. године

                                                                           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  КОМИСИЈЕ

                                                                                                 Зијад Нишић

 

Расположиве материјале преузмите ОВДЈЕ.

Фебруар 2018
По Ут Ср Че Пе Су Не
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 110 гостију и нема пријављених чланова