Комисије

KОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (задња измјена 06.12.2016)

Скупштина формира комисије из реда својих чланова ради припремања нацрта закона и обављања других дужности у складу са Статутом Дистрикта и Пословником Скупштине.


Скупштина Брчко дистрикта БиХ има сљедеће сталне комисије:

· Законодавнa комисијa ;

· Комисија за буџет ;

· Комисија за заштиту људских права ;

· Комисија за економски развој и пољопривреду ;

· Комисија за избор, именовање и мандатско-имунитетску комисију ;

· Комисија за управу и финансије ;

· Комисија за јавну безбједност и надзор над радом полиције ;

· Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту ;

· Комисија за образовање, спорт, културу и сарадњу са вјерским заједницама;

· Комисија за праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана ;

· Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине ;

· Комисија за праћење примјене Пословника ;

· Комисија за спровођење Кодекса понашања посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ

· Комисија за европске интеграције

· Комисија за равноправност полова

· Комисија за борбу против корупције

· Комисија за младе

Свака комисија води записнике са сједница, који су доступни Скупштини и јавности.

Законодавна комисија:

 1. Љубиша Лукић – предсједавајући;
 2. Томислав Стјпановић – члан;
 3. Ненад Којић – члан;
 4. Адмир Мујкановић – члан;
 5. Есад Атић – члан.

· разматра све нацрте закона и измјена закона са циљем успостављања јединственог правног система на подручју Дистрикта;

· припрема нацрте закона и других аката Скупштине и извјештава о томе Скупштину;

· учествује у припремању програма законодавне активности Скупштине;

· надгледа примјену Статута Дистрикта;

· прави предлоге измјена Статута Дистрикта;

· даје мишљење о предложеним измјенама Статута Дистрикта који су достављени Скупштини;

· расправља о другим питањима која се односе на примјену и измјене Статута Дистрикта и о томе извјештава Скупштину;

· на захтјев посланика Скупштине даје мишљење о статутарности одлука које доноси Скупштина;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за буџет:

 1. Халил Љуца – предсједавајући;
 2. Урош Војновић – члан;
 3. Љубиша Лукић – члан;
 4. Иво Филиповић – члан;
 5. Аднан Драпић – члан. 

· извјештава о основаности предлога буџета од стране градоначелника;

· разматра предложени буџет прије него што дође Скупштини на разматрање, даје препоруке Скупштини за усвајање буџета или предлаже неопходне измјене;

· обезбјеђује усвајање буџета у складу са законом, као што је одређено Статутом Дистрикта и овим пословником;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за заштиту људских права:

 1. Ненад Којић – предсједавајући;
 2. Ћазим Дачај – члан;
 3. Адем Рибић – члан;
 4. Бранислав Марковић – члан;
 5. Иван Крндељ – члан.

· извјештава о имплементацији Анекса VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и Дистрикту;

· разматра заштиту људских права и основних слобода грађана Дистрикта које обезбјеђују Влада и друге институције Дистрикта и о томе извјештава  Скупштину;

· указује на случајеве и проблеме који се односе на имплементацију и заштиту људских права и основних слобода и предлаже мјере за њихову заштиту;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за економски развој и пољопривреду:

 1. Жељко Антић – предсједавајући;
 2. Радослав Богићевић – члан;
 3. Шемсо Саковић – члан;
 4. Томислав Стјепановић – члан;
 5. Суад Бурић – члан.

· доставља предлоге Скупштини за утврђивање економске политике Дистрикта;

· надгледа имплементацију економске политике коју утврђује Скупштина;

· разматра питања која се односе на економски развој Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;

· разматра питања која се односе на развој пољопривреде Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија:

 1. Зијад Нишић – предсједавајући;
 2. Милан Пурић – члан;
 3. Сеад Софтић – члан;
 4. Слободанка Ћурчић – члан;
 5. Иво Филиповић – члан.

· надгледа примјену закона Босне и Херцеговине и Дистрикта који се односе на избор посланика;

· оцјењује номинације које су поднијели посланици за избор или именовање свих службених лица које је изабрала или именовала Скупштина;

· обавјештава Скупштину о предлогу градоначелника о именовању и разрјешењу шефа Полиције и његовог замјеника;

· обавјештава Скупштину о именовањима и/или разрјешењима чланова Владе која врши градоначелник;

· процјењује основаност навода о постојању сукоба интереса посланика Скупштине, чланова Владе Дистрикта и шефа Полиције и његовог замјеника у складу с чланом 26 ставом 3  Статута Дистрикта и чланом 17 овог пословника;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.


Комисија за управу и финансије:

 1. Сеад Софтић – предсједавајући;
 2. Вукашин Панић– члан;
 3. Илија Марић – члан;
 4. Есад Атић – члан;
 5. Зоран Кокановић – члан.

· утврђује у складу са законом и буџетом висину накнада за посланике и службена лица које бира и именује Скупштина;

· одређује висину накнада за трошкове посланика који су везани за обављање посланичке дужности и посебних накнада за рад чланова комисија из реда стручњака;

· прави предлоге средстава потребних за рад Скупштине и по потреби доноси одлуке о  коришћењу средстава Скупштине;

· обавља друге послове одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за јавну безбједност и надзор над радом Полиције:

 1. Шемсо Саковић – предсједавајући;
 2. Иво Филиповић – члан;
 3. Слободанка Ћурчић – члан;
 4. Алија Дењагић – члан;
 5. Радослав Богићевић – члан.

· прати рад Полиције Дистрикта који се односи на поштовање права грађана у складу са Уставом Босне и Херцеговине и законом;

· расправља о питањима која се односе на наводно или утврђено кршење права и слобода грађана од стране Полиције Дистрикта;

· уочава проблеме који се односе на рад Полиције Дистрикта и предлаже мјере за њихово отклањање;

· надгледа рад Ватрогасне службе Дистрикта;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту:

 1. Томислав Стјепановић – предсједавајући;
 2. Лидија Љубојевић – члан;
 3. Зијад Нишић – члан;
 4. Бранислав Марковић – члан;
 5. Адмир Мујкановић – члан.

· разматра прописе који регулишу радне односе, незапосленост, пензије, здравство  и социјалну заштиту;

· извјештава Скупштину о статусу здравствене службе Дистрикта и предлаже мјере за њено побољшање;

· предлаже мјере за заштиту старих лица и социјално угрожених категорија грађана Дистрикта;

· разматра и анализира годишњи извјештај којег подноси Фонд за здравствено осигурање Дистрикта и предлаже мјере Скупштини;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за образовање, спорт, културу и сарадњу с вјерским заједницама:

 1. Вукашин Панић – предсједавајући;
 2. Милан Пурић – члан;
 3. Халил Љуца – члан;
 4. Томислав Стјепановић– члан;
 5. Адмир Нуковић – члан.

· разматра школске и образовне програме основног и средњег образовања у Дистрикту и предлаже њихове измјене ради успостављања јединственог и квалитетног система образовања у Дистрикту;

· извјештава Скупштину о стању културних и историјских споменика и природних богатстава Дистрикта и предлаже мјере за њихову заштиту;

· разматра стање у спортским друштвима, клубовима, спортским објектима и стање њихове опреме, те прати омасовљење спорта;

· сарађује с вјерским заједницама;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана:

 1. Аднан Драпић – предсједавајући;
 2. Лидија Љубојевић – члан;
 3. Адем Рибић – члан;
 4. Синиша Голић – члан;
 5. Пејо Мендеш – члан.

· разматра представке и жалбе грађана;

· самоиницијативно или на захтјев пет (5) посланика даје мишљење о законитости и статутарности појединих одлука Владе Дистрикта и других институција Дистрикта;

· тражи и прима релевантне информације од свих надлежних органа Дистрикта;

· обавља друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине:

 1. Радослав Богићевић – предсједавајући;
 2. Жељко Антић – члан;
 3. Иво Филиповић – члан;
 4. Шемсо Саковић – члан;
 5. Есад Атић – члан.

· доставља Скупштини предлоге о утврђивању:

· политике развоја комуналних услуга у Дистрикту;

· политике према даваоцима и корисницима услуга;

· политике цијена и тарифа за испоручену електричну енергију, цијене водоснабдијевања и пружања услуга прикупљања отпадних вода;

· разматра, анализира и даје препоруке о:

· дугорочном плану развоја комуналних услуга;

· промјене власничког статуса јавног комуналног предузећа,

· повећање и смањење капитала јавног комуналног предузећа;

· предлаже Скупштини генералне услове давања концесија у области комуналног сектора, с обзиром на заштиту интереса становника Дистрикта;

· разматра стање и начине побољшања уређења околине на подручју Дистрикта и предлаже мјере за њихово побољшање;

· разматра, анализира и даје препоруке о стратегији Дистрикта за очување животне средине;

· прати имплементацију стратегије Дистрикта за очување животне средине;

· обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине. 

Комисија за праћење примјене Пословника:

 1. Илија Марић – предсједавајући;
 2. Сеад Софтић – члан;
 3. Вукашин Панић – члан;
 4. Урош Војновић – члан;
 5. Адмир Нуковић – члан.

· прати примјену Пословника у раду Скупштине;

· прати примјену Пословника у раду комисија;

· предлаже измјене и допуне Пословника;

· обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине. 

Комисија за спровођење Кодекса понашања посланика у Скупштини:

 1. Адмир Мујкановић – предсједавајући;
 2. Жељко Антић – члан;
 3. Халил Љуца – члан;
 4. Илија Марић – члан;
 5. Ћазим Дачај – члан;
 6. Алија Дењагић – члан;
 7. Иван Крндељ – члан;
 8. Суад Бурић – члан;
 9. Адмир Нуковић – члан;
 10. Лидија Љубојевић – члан;
 11. Синиша Голић – члан;
 12. Бојан Ђокић – члан;
 13. Зијад Нишић – члан;
 14. Зоран Кокановић – члан;
 15. Аднан Драпић – члан.

· прати и анализира спровођење Кодекса;

· прати рад посланика и указује на појаве кршења Кодекса;

· разматра поднесене иницијативе за утврђивање кршења Кодекса;

· води поступак на основу пријава о евентуалном кршењу Кодекса;

· изриче санкције против посланика ако утврди да је извршена повреда Кодекса;

· дјелује савјетодавно у случајевима када је посланицима потребно појашњење за њихово поступање и дјеловање како би избјегли евентуално кршење Кодекса;

· предлаже измјене и допуне Кодекса Скупштини, у складу с препорукама грађана и налазима проистеклим из рада комисије;

· организује и реализује промоцију Кодекса;

· обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за европске интеграције:

 1. Урош Војновић – предсједавајући;
 2. Алија Дењагић – члан;
 3. Ћазим Дачај – члан;
 4. Илија Марић – члан;
 5. Ненад Којић – члан.

a) разматра општа питања која су у вези са европским интеграцијама;

b) прати извршавање права и обавеза Дистрикта произашлих из међународних уговора везаних за европске интеграције;

c) разматра нацрте закона и друге прописе којима се, у складу са обавезама Босне и Херцеговине и Дистрикта којe произлазе из процеса придруживања са Европском унијом, врши усклађивање правног система Дистрикта с правним системом Европске уније;

d) сарађује са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно са Дирекцијом за европске интеграције БиХ), институцијама Европске уније и других земаља у вези с питањима интеграција;

e) надзире коришћење додијељених средстава Европске уније институцијама Дистрикта;

f) обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине. 

Кoмисија за равноправност полова

 1. Лидија Љубојевић – предсједавајући;
 2. Слободанка Ћурчић – члан;
 3. Ћазим Дачај – члан;
 4. Пејо Мендеш – члан;
 5. Адем Рибић– члан.

a) разматра питања у вези са остваривањем равноправности полова у Дистрикту;

b) разматра предложене законе и друге прописе са становишта равноправности полова и
спречавања дискриминације;

c) разматра предлоге докумената и извјештаје институција Дистрикта који се односе на
остваривање равноправности полова;

d) сарађује са удружењима грађана која се баве питањем равноправности полова;

e) обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за борбу против корупције:

 1. Адем Рибић – предсједавајући;
 2. Милан Пурић – члан;
 3. Жељко Антић – члан;
 4. Халил Љуца – члан;
 5. Иво Филиповић – члан.

a) разматра општа питања по областима у вези са извршавањем закона, других прописа и
општих аката и у вези с тим прати рад извршних органа власти;

b) разматра трошење средстава из буџета према буџетским корисницима и од стране
буџетских корисника, прати располагање јавним фондовима и другим видовима јавне
потрошње;

c) сарађује са другим државним органима и сличним тијелима у БиХ, ентитетима,
кантонима и општинама, као и међународним организацијама и тијелима у оквиру
борбе против корупције;

d) указује Скупштини на појаве незаконитог или несавјесног коришћења средстава у
областима које прате и подноси мишљење и предлоге Скупштини у остваривању
права и дужности у оквиру борбе против корупције;

e) врши надзор над вођењем регресних поступака за накнаду штете против одговорних
лица;

f) обавља и друге послове одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за младе:

 1. Суад Бурић – предсједавајући;
 2. Томислав Стјепановић- члан;
 3. Бојан Ђокић – члан;
 4. Љубиша Лукић – члан;
 5. Адмир Нуковић – члан.

a) разматра питања у вези са планирањем и спровођењем омладинске политике и
заштите права и интереса младих;
b) разматра положај младих у друштву;
c) ради на промоцији права и интереса младих;
d) обавља и друге послове одређене Пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за праћење примјене Закона о споменицима и симболима:

а) одлучује да ли постављање споменика или симбола задовољава услове предвиђене Законом.

 1. Илија Марић-предсједавајући;
 2. Адмир Мујкановић;
 3. Љубиша Лукић.

Одлуком о именовању од 6. септембра 2017. године за предсједавајућег Комисије, на период од шест мјесеци, именован је Илија Марић.

Ротација предсједавајућег Комисије врши се сваких шест мјесеци на начин да функцију предсједавајућег од Илије Марића преузима Адмир Мујкановић, а након њега Љубиша Лукић. Ротација предсједавајућих вршиће се овим редослиједом до истека мандата члановима Комисије.

 Скупштина може образовати и ад хок (повремене) комисије.