Комисије

KОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (задња измјена 06.12.2016)

Скупштина формира комисије из реда својих чланова ради припремања нацрта закона и обављања других дужности у складу са Статутом Дистрикта и Пословником Скупштине.


Скупштина Брчко дистрикта БиХ има сљедеће сталне комисије:

· Законодавнa комисијa ;

· Комисија за буџет ;

· Комисија за заштиту људских права ;

· Комисија за економски развој и пољопривреду ;

· Комисија за избор, именовање и мандатско-имунитетску комисију ;

· Комисија за управу и финансије ;

· Комисија за јавну безбједност и надзор над радом полиције ;

· Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту ;

· Комисија за сарадњу с вјерским заједницама, образовање, спорт и културу ;

· Комисија за праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана ;

· Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине ;

· Комисија за праћење примјене Пословника ;

· Комисија за спровођење Кодекса понашања посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ

· Комисија за еуропске интеграције

· Комисија за равноправност полова

· Комисија за борбу против корупције

· Комисија за младе

Свака комисија води записнике са сједница, који су доступни Скупштини и јавности.

 

Законодавна комисија:

 1. Љубиша Лукић – предсједавајући;
 2. Анто Домић – члан;
 3. Ненад Којић – члан;
 4. Адмир Мујкановић – члан;
 5. Есад Атић – члан.

· разматра све нацрте закона и измјена закона са циљем успостављања јединственог правног система на подручју Дистрикта;

· припрема нацрте закона и других аката Скупштине и извјештава о томе Скупштину;

· учествује у припремању програма законодавне активности Скупштине;

· надгледа примјену Статута Дистрикта;

· прави предлоге измјена Статута Дистрикта;

· даје мишљење о предложеним измјенама Статута Дистрикта који су достављени Скупштини;

· расправља о другим питањима која се односе на примјену и измјене Статута Дистрикта и о томе извјештава Скупштину;

· на захтјев посланика Скупштине даје мишљење о статутарности одлука које доноси Скупштина;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за буџет:

 1. Халил Љуца – предсједавајући;
 2. Урош Војновић – члан;
 3. Љубиша Лукић – члан;
 4. Иво Филиповић – члан;
 5. Аднан Драпић – члан. 

· извјештава о основаности предлога буџета од стране градоначелника;

· разматра предложени буџет прије него што дође Скупштини на разматрање, даје препоруке Скупштини за усвајање буџета или предлаже неопходне измјене;

· обезбјеђује усвајање буџета у складу са законом, као што је одређено Статутом Дистрикта и овим пословником;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за заштиту људских права:

 1. Ненад Којић – предсједавајући;
 2. Ћазим Дачај – члан;
 3. Есед Кадрић – члан;
 4. Бранислав Марковић – члан;
 5. Иван Крндељ – члан.

· извјештава о имплементацији Анекса VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и Дистрикту;

· разматра заштиту људских права и основних слобода грађана Дистрикта које обезбјеђују Влада и друге институције Дистрикта и о томе извјештава  Скупштину;

· указује на случајеве и проблеме који се односе на имплементацију и заштиту људских права и основних слобода и предлаже мјере за њихову заштиту;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за економски развој и пољопривреду:

 1. Жељко Антић – предсједавајући;
 2. Радослав Богићевић – члан;
 3. Шемсо Саковић – члан;
 4. Анто Домић – члан;
 5. Суад Бурић – члан.

· доставља предлоге Скупштини за утврђивање економске политике Дистрикта;

· надгледа имплементацију економске политике коју утврђује Скупштина;

· разматра питања која се односе на економски развој Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;

· разматра питања која се односе на развој пољопривреде Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија:

 1. Зијад Нишић – предсједавајући;
 2. Милан Пурић – члан;
 3. Сеад Софтић – члан;
 4. Слободанка Ћурчић – члан;
 5. Иво Филиповић – члан.

· надгледа примјену закона Босне и Херцеговине и Дистрикта који се односе на избор посланика;

· оцјењује номинације које су поднијели посланици за избор или именовање свих службених лица које је изабрала или именовала Скупштина;

· обавјештава Скупштину о предлогу градоначелника о именовању и разрјешењу шефа Полиције и његовог замјеника;

· обавјештава Скупштину о именовањима и/или разрјешењима чланова Владе која врши градоначелник;

· процјењује основаност навода о постојању сукоба интереса посланика Скупштине, чланова Владе Дистрикта и шефа Полиције и његовог замјеника у складу с чланом 26 ставом 3  Статута Дистрикта и чланом 17 овог пословника;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.


Комисија за управу и финансије:

 1. Сеад Софтић – предсједавајући;
 2. Слободанка Ћурчић – члан;
 3. Илија Марић – члан;
 4. Есад Атић – члан;
 5. Зоран Кокановић – члан.

· утврђује у складу са законом и буџетом висину накнада за посланике и службена лица које бира и именује Скупштина;

· одређује висину накнада за трошкове посланика који су везани за обављање посланичке дужности и посебних накнада за рад чланова комисија из реда стручњака;

· прави предлоге средстава потребних за рад Скупштине и по потреби доноси одлуке о  коришћењу средстава Скупштине;

· обавља друге послове одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за јавну безбједност и надзор над радом Полиције:

 1. Шемсо Саковић – предсједавајући;
 2. Иво Филиповић – члан;
 3. Слободанка Ћурчић – члан;
 4. Алија Дењагић – члан;
 5. Радослав Богићевић – члан.

· прати рад Полиције Дистрикта који се односи на поштовање права грађана у складу са Уставом Босне и Херцеговине и законом;

· расправља о питањима која се односе на наводно или утврђено кршење права и слобода грађана од стране Полиције Дистрикта;

· уочава проблеме који се односе на рад Полиције Дистрикта и предлаже мјере за њихово отклањање;

· надгледа рад Ватрогасне службе Дистрикта;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за рад, здравство и социјалну заштиту:

 1. Анто Домић – предсједавајући;
 2. Лидија Љубојевић – члан;
 3. Зијад Нишић – члан;
 4. Бранислав Марковић – члан;
 5. Адмир Мујкановић – члан.

· разматра прописе који регулишу радне односе, незапосленост, пензије, здравство  и социјалну заштиту;

· извјештава Скупштину о статусу здравствене службе Дистрикта и предлаже мјере за њено побољшање;

· предлаже мјере за заштиту старих лица и социјално угрожених категорија грађана Дистрикта;

· разматра и анализира годишњи извјештај којег подноси Фонд за здравствено осигурање Дистрикта и предлаже мјере Скупштини;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за образовање, спорт, културу и сарадњу с вјерским заједницама:

 1. Анто Домић – предсједавајући;
 2. Милан Пурић – члан;
 3. Халил Љуца – члан;
 4. Слободанка Ћурчић – члан;
 5. Адмир Нуковић – члан.

· разматра школске и образовне програме основног и средњег образовања у Дистрикту и предлаже њихове измјене ради успостављања јединственог и квалитетног система образовања у Дистрикту;

· извјештава Скупштину о стању културних и историјских споменика и природних богатстава Дистрикта и предлаже мјере за њихову заштиту;

· разматра стање у спортским друштвима, клубовима, спортским објектима и стање њихове опреме, те прати омасовљење спорта;

· сарађује с вјерским заједницама;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за праћење рада Владе, институција Дистрикта и представке грађана:

 1. Аднан Драпић – предсједавајући;
 2. Лидија Љубојевић – члан;
 3. Есед Кадрић – члан;
 4. Синиша Голић – члан;
 5. Пејо Мендеш – члан.

· разматра представке и жалбе грађана;

· самоиницијативно или на захтјев пет (5) посланика даје мишљење о законитости и статутарности појединих одлука Владе Дистрикта и других институција Дистрикта;

· тражи и прима релевантне информације од свих надлежних органа Дистрикта;

· обавља друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине:

 1. Радослав Богићевић – предсједавајући;
 2. Жељко Антић – члан;
 3. Иво Филиповић – члан;
 4. Шемсо Саковић – члан;
 5. Есад Атић – члан.

· доставља Скупштини предлоге о утврђивању:

· политике развоја комуналних услуга у Дистрикту;

· политике према даваоцима и корисницима услуга;

· политике цијена и тарифа за испоручену електричну енергију, цијене водоснабдијевања и пружања услуга прикупљања отпадних вода;

· разматра, анализира и даје препоруке о:

· дугорочном плану развоја комуналних услуга;

· промјене власничког статуса јавног комуналног предузећа,

· повећање и смањење капитала јавног комуналног предузећа;

· предлаже Скупштини генералне услове давања концесија у области комуналног сектора, с обзиром на заштиту интереса становника Дистрикта;

· разматра стање и начине побољшања уређења околине на подручју Дистрикта и предлаже мјере за њихово побољшање;

· разматра, анализира и даје препоруке о стратегији Дистрикта за очување животне средине;

· прати имплементацију стратегије Дистрикта за очување животне средине;

· обавља и друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за праћење примјене Пословника:

 1. Илија Марић – предсједавајући;
 2. Сеад Софтић – члан;
 3. Слободанка Ћурчић – члан;
 4. Урош Војновић – члан;
 5. Адмир Нуковић – члан.

· прати примјену Пословника у раду Скупштине;

· прати примјену Пословника у раду комисија;

· предлаже измјене и допуне Пословника;

· обавља и друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

Комисија за спровођење Кодекса понашања посланика у Скупштини:

 1. Адмир Мујкановић – предсједавајући;
 2. Жељко Антић – члан;
 3. Халил Љуца – члан;
 4. Илија Марић – члан;
 5. Ћазим Дачај – члан;
 6. Алија Дењагић – члан;
 7. Иван Крндељ – члан;
 8. Суад Бурић – члан;
 9. Адмир Нуковић – члан;
 10. Лидија Љубојевић – члан;
 11. Синиша Голић – члан;
 12. Бојан Ђокић – члан;
 13. Зијад Нишић – члан;
 14. Зоран Кокановић – члан;
 15. Аднан Драпић – члан.

· прати и анализира спровођење Кодекса;

· прати рад посланика и указује на појаве кршења Кодекса;

· разматра поднесене иницијативе за утврђивање кршења Кодекса;

· води поступак на основу пријава о евентуалном кршењу Кодекса;

· изриче санкције против посланика ако утврди да је извршена повреда Кодекса;

· дјелује савјетодавно у случајевима када је посланицима потребно појашњење за њихово поступање и дјеловање како би избјегли евентуално кршење Кодекса;

· предлаже измјене и допуне Кодекса Скупштини, у складу с препорукама грађана и налазима проистеклим из рада комисије;

· организује и реализује промоцију Кодекса;

· обавља и друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

Комисија за европске интеграције:

 1. Урош Војновић – предсједавајући;
 2. Алија Дењагић – члан;
 3. Ћазим Дачај – члан;
 4. Илија Марић – члан;
 5. Ненад Којић – члан.

a) разматра општа питања која су у вези са европским интеграцијама;

b) прати извршавање права и обавеза Дистрикта произашлих из међународних уговора везаних за европске интеграције;

c) разматра нацрте закона и друге прописе којима се, у складу са обавезама Босне и Херцеговине и Дистрикта којe произлазе из процеса придруживања са Европском унијом, врши усклађивање правног система Дистрикта с правним системом Европске уније;

d) сарађује са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно са Дирекцијом за европске интеграције БиХ), институцијама Европске уније и других земаља у вези с питањима интеграција;

e) надзире коришћење додијељених средстава Европске уније институцијама Дистрикта;

f) обавља и друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

 

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. Лидија Љубојевић – предсједавајући;
 2. Слободанка Ћурчић – члан;
 3. Ћазим Дачај – члан;
 4. Пејо Мендеш – члан;
 5. Есед Кадрић – члан.

КОМИСИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 1. Есед Кадрић – предсједавајући;
 2. Милан Пурић – члан;
 3. Жељко Антић – члан;
 4. Халил Љуца – члан;
 5. Иво Филиповић – члан.

КОМИСИЈА ЗА МЛАДЕ

 1. Суад Бурић – предсједавајући;
 2. Анто Домић – члан;
 3. Бојан Ђокић – члан;
 4. Љубиша Лукић – члан;
 5. Адмир Нуковић – члан.

 

Скупштина може образовати и ад хок (повремене) комисије.

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 113 гостију и нема пријављених чланова