Предсједник Скупштине

Предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ је Есед Кадрић из СДА. 

Изабран је 15.11.2016. године.esed-kadric-SDA

Кабинет: Скупштина Брчко дистрикта БиХ, Ул. Младена Маглова 2, Брчко. Телефон: 049/215-516.Радно вријеме од 7:30 до 16.00 часова, а често и дуже. 


БИОГРАФИЈА:

у изради...

ОВЛАШЋЕЊА:

· заступа и представља Скупштину у оквиру овлашћења која су му дата Статутом Дистрикта, законима Дистрикта и овим пословником;

· сазива и предсједава сједницама Скупштине и по потреби сазива и предсједава сједницама скупштинских комисија;

· обезбјеђује поштовање одредби овог пословника и реда на сједницама Скупштине у складу са Статутом Дистрикта и овим пословником;

· спроводи законе, одлуке и друге акте Скупштине када је за њихово спровођење надлежна Скупштина, скупштинско тијело или предсједник Скупштине;

· координира рад скупштинских комисија;

· упућује предлоге овлашћених предлагача у скупштинску процедуру и предлаже дневни ред сједница Скупштине;

· упућује посланицима и комисијама нацрте закона и материјале за расправу;

· иницира расправљање о одређеним питањима у надлежности Скупштине;

· доноси одлуке или друге акте  ради спровођења овог пословника;

· обезбјеђује транспарентност рада Скупштине;

· брине се о односима и сарадњи Скупштине и Владе Дистрикта, односно других институција Дистрикта;

· прихвата се покровитељства у својству предсједника Скупштине;

· прима свечану изјаву/заклетву посланика или службених лица која на основу Статута Дистрикта, закона Дистрикта и овог пословника треба да положе заклетву или дају свечану изјаву пред предсједником Скупштине;

· доноси одлуке о проглашењу закона које донесе Скупштина;

· потписује све акте које доноси Скупштина, осим ако овим пословником није другачије одређено;

· одобрава службена путовања посланика у иностранство;

· уз консултације с предсједницима посланичких клубова одређује састав делегација Скупштине на разним званичним догађајима, водећи при том рачуна о одговарајућем страначком,  националном и полном саставу Скупштине;

· надгледа рад Стручне службе;

· доноси одлуке и друге појединачне правне акте везане за остваривање права посланика у оквиру вршења њихове посланичке дужности у складу са законима или другим општим актима Скупштине, осим у оним случајевима када је за то надлежна Комисија за управу и финансије;

· обавља друге дужности одређене Статутом Дистрикта и овим пословником.