Grantovi

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA I DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Na osnovu članova 40 i 54 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH — prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 54/18, 17/20 i 24/20), a u vezi s članom 9 stavom 3 Uputstva o sprovođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica (Službeni glasnik BiH, broj 28/19), Komisija za upravu i finansije Skupštine Brčko distrikta BiH na 8. sjednici održanoj 25. 10. 2021. godine donosi:

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O

NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA I DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Član 1

 

U članu 4 Odluke o  načinu raspodjele sredstava za donacije vjerskim zajednicama ( “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj: 15/21)  stavu (1)  tačka d) se mijenja i glasi:

“d) da imaju pravo vlasništva ili građenja na zemljištu ili objektima na kojima se izvode radovi  ili su im ustupljeni na korištenje ili upravljanje.”

U istom članu tačka e) se briše.

Član 2

U članu 5 Odluke stavu (1) tačka e) se mijenja se i glasi:

“e) kopiju izvoda iz registara nadležnih institucija kojima se dokazuje pravo vlasništva ili građenja na zemlji na kojoj će se graditi ili objektima koji će se obnavljati ili druga dokumentacija kojom se dokazuje da su zemljište ili objekti ustupljeni podnosiocima zahtjeva na upravljanje ili korištenje, u svrhu dokazivanja kriterija iz člana 4 stava 1 tačke d).”

U istom članu tačka f) se briše.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01.8-02- 4938 /21

Brčko, 25. 10. 2021. godine

                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI 

                                                                                         KOMISIJE ZA UPRAVU I FINANSIJE

                                                                              SEAD SOFTIĆ

Podijelite na društvenim mrežama