ING Registar / 2009

999. odluke od broja 100
99. 10. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje neutrošenih sredstava
98. 10. redovna sj. Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distrikta BiH za 2009
97. 10. redovna sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH
96. 10. redovna sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o javno privatnom partnerstvo u Brčko distriktu BiH
94. 9. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje u 2008
93. 9. redovna sj. Odluka o izmjeni Odluke o isplati naknade za rad članovima Nezavisnog odbora za ocjenjivanje rada šefa Policije
92. 9. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda zapisnika sa 7.red. i 6. vanredne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
91. 8. redovna sj. Odluka o usvajanju Javnog izvještaja revizije finansijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH
90. 8. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja revizije finansijskih izvještaja Brčko distrikta BiH na dan 31.12.2007
89. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije za 2009
88. 8. redovita sj. Odluka o izdvajanju sredstava iz općih sredstava rezervi budžeta Brčko distrikta BiH za 2009
87. 8. redovna sj. Odluka o emisiji obveznica Brčko distrikta BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifik. računa stare devizne štednje
86. 8. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 5. i 6. redovne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
85. 6. vanredna sj. Odluka o davanju saglasnosti - aneks ugovora sa WABAG
84. 7. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja
83. 7. redovna sj. Odluka o proglašavanju dana žalosti u Brčko distriktu BiH
82. 7. redovna sj. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
81. 7. redovna sj.Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Peje Mendeša
80. 7. redovna sj. Odluka o utvrdivanju prestanka mandata zastupnice Branke Đurić-Žilić
77. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH
76. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2008
75. 6. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog initeresa - RZ Komerc, Brka
74. 6. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti na sporazum sa JP Komunalno Brčko
73. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda zapisnika sa 4. red. i 5. van. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
72. 5. redovna sj. Odluka. o usvajanju Izvješt. o radu Nez. odb. za izbor i ocjenji. rada šefa Policije
71. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvj. o radu Nezavisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije
70. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije
69. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Izborne komisije
68. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije
67. 5. redovna sj. Odluka o formiranju Komisije za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima
66. 5. redovna sj. Odluka o načinu utroška novčanih sredstava za rekonstrukciju kuća
65. 5. redovna sj. Odluka o promjeni namjene dobara u općoj upotrebi - Dragstor
63. 5. redovna sj. Odluka o odrzavanju javne rasprave - Zakon o zdravstvenoj zaštiti
62. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine
61. 4. redovna sjedn.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za 2008
60. 4. redovna sjedn.Odluka o usvajanu izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BiH za 2008
59. 4. redovna sjedn.Odluka o pristupanju izradi Zoning plana za cijelo područje koje obuhvata Urbanistički plan grada
58. 4. redovna sjedn. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
55. 4. redovna sjedn.Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 3 i 4 vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
54. 5. Vanredna sj. Odluka o davanju saglasnosti da se isplati usluga prijevoza učenika
53. 5. vanredna sj.Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Ante Domića
52. 3. redovna sjedn Odluka o usvajanju izvještaja o radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu
51. 3. redovna sjedn.Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela neutrošenih sredstava
50. 3. redovna sjedn.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice Radivoja Koraća, MZ Grčica
49. 3. redovna sjedn.Odluka o davanju saglasnosti fonda
48. 3. redovna sjedn.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
46. 3. redovna sjedn.Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 2 redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
44. 3. vanredna sj. Odluka o dopustivosti proceduralne radnje
43. 3. vanredna sj.Odluka o usvajanju Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009
42. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Kancelarije za upravljanje javnom imovinom za 2008
41. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvještaja o radu komisije za hartije od vrijednosti za 2008
40. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Vlade Brčko distrikta za 2008
39. 2. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o kontroli kvaliteta rada Ureda Za reviziju za 2007
38. 2. redovna sj.Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH u 2009 i januaru 2010
37. 2. redovna sj.Odluka o utvrdivanju prestanka mandata poslanika Dragana Pajića
31. 2. redovna sj.Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o zapošljavanju stranaca
30. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 1 redovne sjednice
29. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za decembar
28. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za novembar
27. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštava Brčko distrikta BiH za oktobar
26. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za septembar
25. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za august
24. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za juli
23. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javog interesa - Vukosavačka
22. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivnanju javnog interesa - Potočari Tadići Kisići
21. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog initeresa - Brodusa
20. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gredice
19. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ivici
18. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža Dizdaruša
17. 1. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Markovići Stanovi
16. 1. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Kolonija
15. 1. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija nekategorisanih puteva, MZ Gorice
14. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - zamjena vodovodne mreže Rijeke
13. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - obnova katoličke crkve, MZ Gorice
12 1. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - nabavka opreme
11. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - obnova pravoslavne crkve Bijela
10. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava
09. 1. redovna sj.Odluka o isplati naknada članovima Izborne komisije
08. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 2 vanredne sjednice
07. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 1 vanredne sjednice
06. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa konstitutivne sjednice
05. 2. vanredna sj. Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
03.Konstitutivna sj.Odluka o izboru gradonačelnika
02.Konstitutivna sj.Odluka o izboru potpredsjednika
01.Konstitutivna sj.Odluka o izboru predsjednika