skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2009

  999. odluke od broja 100
  99. 10. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje neutrošenih sredstava
  98. 10. redovna sj. Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distrikta BiH za 2009
  97. 10. redovna sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH
  96. 10. redovna sj. Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o javno privatnom partnerstvo u Brčko distriktu BiH
  94. 9. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje u 2008
  93. 9. redovna sj. Odluka o izmjeni Odluke o isplati naknade za rad članovima Nezavisnog odbora za ocjenjivanje rada šefa Policije
  92. 9. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda zapisnika sa 7.red. i 6. vanredne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
  91. 8. redovna sj. Odluka o usvajanju Javnog izvještaja revizije finansijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH
  90. 8. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja revizije finansijskih izvještaja Brčko distrikta BiH na dan 31.12.2007
  89. 8. redovita sj. Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije za 2009
  88. 8. redovita sj. Odluka o izdvajanju sredstava iz općih sredstava rezervi budžeta Brčko distrikta BiH za 2009
  87. 8. redovna sj. Odluka o emisiji obveznica Brčko distrikta BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifik. računa stare devizne štednje
  86. 8. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 5. i 6. redovne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
  85. 6. vanredna sj. Odluka o davanju saglasnosti - aneks ugovora sa WABAG
  84. 7. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja
  83. 7. redovna sj. Odluka o proglašavanju dana žalosti u Brčko distriktu BiH
  82. 7. redovna sj. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
  81. 7. redovna sj.Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Peje Mendeša
  80. 7. redovna sj. Odluka o utvrdivanju prestanka mandata zastupnice Branke Đurić-Žilić
  77. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH
  76. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2008
  75. 6. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog initeresa - RZ Komerc, Brka
  74. 6. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti na sporazum sa JP Komunalno Brčko
  73. 6. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda zapisnika sa 4. red. i 5. van. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  72. 5. redovna sj. Odluka. o usvajanju Izvješt. o radu Nez. odb. za izbor i ocjenji. rada šefa Policije
  71. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvj. o radu Nezavisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije
  70. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije
  69. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Izborne komisije
  68. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije
  67. 5. redovna sj. Odluka o formiranju Komisije za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima
  66. 5. redovna sj. Odluka o načinu utroška novčanih sredstava za rekonstrukciju kuća
  65. 5. redovna sj. Odluka o promjeni namjene dobara u općoj upotrebi - Dragstor
  63. 5. redovna sj. Odluka o odrzavanju javne rasprave - Zakon o zdravstvenoj zaštiti
  62. 5. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine
  61. 4. redovna sjedn.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za 2008
  60. 4. redovna sjedn.Odluka o usvajanu izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BiH za 2008
  59. 4. redovna sjedn.Odluka o pristupanju izradi Zoning plana za cijelo područje koje obuhvata Urbanistički plan grada
  58. 4. redovna sjedn. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
  55. 4. redovna sjedn.Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 3 i 4 vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  54. 5. Vanredna sj. Odluka o davanju saglasnosti da se isplati usluga prijevoza učenika
  53. 5. vanredna sj.Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Ante Domića
  52. 3. redovna sjedn Odluka o usvajanju izvještaja o radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu
  51. 3. redovna sjedn.Odluka o davanju saglasnosti - preusmjeravanje dijela neutrošenih sredstava
  50. 3. redovna sjedn.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice Radivoja Koraća, MZ Grčica
  49. 3. redovna sjedn.Odluka o davanju saglasnosti fonda
  48. 3. redovna sjedn.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
  46. 3. redovna sjedn.Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 2 redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  44. 3. vanredna sj. Odluka o dopustivosti proceduralne radnje
  43. 3. vanredna sj.Odluka o usvajanju Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009
  42. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Kancelarije za upravljanje javnom imovinom za 2008
  41. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvještaja o radu komisije za hartije od vrijednosti za 2008
  40. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Vlade Brčko distrikta za 2008
  39. 2. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o kontroli kvaliteta rada Ureda Za reviziju za 2007
  38. 2. redovna sj.Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH u 2009 i januaru 2010
  37. 2. redovna sj.Odluka o utvrdivanju prestanka mandata poslanika Dragana Pajića
  31. 2. redovna sj.Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o zapošljavanju stranaca
  30. 2. redovna sj.Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 1 redovne sjednice
  29. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za decembar
  28. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za novembar
  27. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštava Brčko distrikta BiH za oktobar
  26. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za septembar
  25. 1. redovna sj.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za august
  24. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za juli
  23. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javog interesa - Vukosavačka
  22. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivnanju javnog interesa - Potočari Tadići Kisići
  21. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog initeresa - Brodusa
  20. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gredice
  19. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ivici
  18. 1. redovna sj.Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža Dizdaruša
  17. 1. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Markovići Stanovi
  16. 1. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Kolonija
  15. 1. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija nekategorisanih puteva, MZ Gorice
  14. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - zamjena vodovodne mreže Rijeke
  13. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - obnova katoličke crkve, MZ Gorice
  12 1. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - nabavka opreme
  11. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava - obnova pravoslavne crkve Bijela
  10. 1. redovna sj.Odluka o davanju saglasnosti na odluku o preusmjeravanju sredstava
  09. 1. redovna sj.Odluka o isplati naknada članovima Izborne komisije
  08. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 2 vanredne sjednice
  07. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 1 vanredne sjednice
  06. 1. redovna sj. Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa konstitutivne sjednice
  05. 2. vanredna sj. Odluka o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
  03.Konstitutivna sj.Odluka o izboru gradonačelnika
  02.Konstitutivna sj.Odluka o izboru potpredsjednika
  01.Konstitutivna sj.Odluka o izboru predsjednika