ING Registar / 2012 prethodni mandat

622. 25 vanredna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju neradnih dana B
621. 71. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o zbrinjavanju pasa lutalica BOS
620. 71. redovna sjednica - Zaključak - Informacija - štete od suše i leda BOS
619. 71. redovna sjednica - Odluka o zaštiti civilnih žrtava rata BOS
618. 71. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Omerbegovača BOS
617. 71. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -J. J. Zmaja Srpska varos BOS
616. 71. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
615. 71. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Amika BOS
614. 71. redovna sjednica - Odluka o imenovanju V D DIREKTORA JP Putevi BOS
613. 71. redovna sjednica - Odluka o osnivanju JP Putevi Brčko - BOS
612. 71. redovna sjednica - Odluka - naknada bespravno igrađene građevine BOS
611.71. redovna sjednica - odluka - KREDITIRANJE POLJOPRIVREDE BOS
610. 71. redovna sjednica - Odluka o imenovanju člana Pravosudne komisije -BOS
607. 71. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 69 redovne sjednice - BOS
606. 70. redovna sjenica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu B
605. 70. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava - pomoč gradu Samsunu - Turska -B
604. 70. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o novim nazivima ulica i trgova B
603. 70. redovna sjednica - Odluka o određivanju novih lokacija za izgradnju grobalja - B
602. 70. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela ulice Steve Cvjetkoviča - Potočari-BOS
601. 70. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija nekategorisanog puta -Plazulje -Gorice B
600. 70. redovna sjednica -Odluka o davnju saglasnosti na Pravilnik - FZO - B
599. 70. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih usluga- FZO-B
598. 70. redovna sjednica - Odluka o usvajanju programa subvencionisanja dijela kamata-BOS
597. 70. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja fudbalskog igrališta Skakava Donja-B
596. 70. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja fudbalskog igrališta Gornji Brezik-B
595. 70. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja terena za male sportove - Broduša-B
592.70. redovna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2012. godinu B
591. 70. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 67 i 68 redovne sjednice - BOS
590. 69. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Rizaha Štetića -Kolobara B
589. 69. redovna sjednica -Odluka o proceduri izrade propisa koji se predlažu u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine B
588.69. redovna sjdnica - Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudne komisije - B
587. 69. redovna sjednica - Odluka o odobravanju projekta na listu projekata JPP-a-B
586. 69. redovna sjednica- Odluka o četvrtoj emisiji obveznica B
585. 69. redovna sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o preuzimanju dioničarskih društava B
584. 69. redovna sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit B
583. 69. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 66 redovne sjednice - B
582. 67. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za april 2012.-bos
581. 67. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2012.-bos
580. 67. redovna sjednica - Odluka o davanj suglasnosti na Odluku JP Luka o usvajanju Z. R. -bos
579. 67. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o završnom računu JP Luka Brčko za 2011. godinu-bos
578. 67. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2011. godinu-bos
577. 67. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje-bos
576. 67. redovna sjednica- Odluke o promjeni namjene javnog dobra-bos
575. 67. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Mehmedovića - Dizdaruša-bos
574. 67. redovna sjednica - Odluka o osnivanju Javne zdravstvene ustanove -bos
573. 67. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 65 redovne sjednice-BOS
572. 66. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2012. godinu-BOS
571. 66. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2011. godinu-BOS
570. 66. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izborne komisije za 2011. godinu-BOS
569. 66. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Nikolići u MZ LipovaćBOS
568. 66. redovna sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupstinških komisija -BOS
567. 66. redovna sjednica - Odluka o bratimljenju grada Samsun - R. Turska i Brčko distrikta BiH - Bos
566. 66. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 64 redovne sjednice-BOS
565. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za februar 2012.-BOS
564. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za januar 2012.-BOS
563. 65. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova za korisnike stalne socijalne pomoći-BOS
562. 65. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste-BOS
561. 65. redovna sjednica - Odluka o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica-BOS
560. 65. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 62 i 63 redovne sjednice-BOS
559. 64. redovna sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupstinških komisija B
557. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 24 vanredne i 61 redovne sjednice -B
556. 64. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o dođeli mandata Ademu Ribiću -B
555. 64. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanje prestanka mandata Osmanu Mulahaliloviću -B
554. 63. redovna sjednica - Zaključak- Analiza stanja u oblasiti visokog obrazovanja -B
553. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvjestaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć za 2011.godinu -BOS
552. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2011. godinu -BOS
551. 63. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2011. godinu-BOS
550. 63. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija prve dionice potoka Blizna - Brezik-BOS
549. 63. redovna sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Nezavisnog univerziteta Banja Luka - Ođeljenje Brčko-BOS
548. 63. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Nezavisnog univerziteta Banja Luka - ođeljenje Brčko-BOS
546. 24. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Budžeta za fiskalnu 2012. godinu-BOS
545. 24. vanredna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2012. godinu-BOS
544. 62. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Uzunovića Srpska Varoš -BOS
543. 62. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 60 redovne sjednice-BOS
542. 61. redovna sjednica - Zakljucak - Informacija o načinu plaćanja penzionog osiguranja - Zavod za zapošljavanje -BOS
541. 61. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2011.godinu-BOS
539. 61. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2011. godinu-BOS
538. 61. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija vodovodne mreže Srpska Varoš -BOS
537. 61. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za period april 2012- januar 2013. -BOS
536. 61. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 23 vanredne i 59 redovne sjednice -BOS
535. 61 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o dođeli mandata Fadilu TabakovićBOS
534. 61. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Izeta Bande-BOS
533. 23. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2012-B
532. 60. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za javnu sigurnost i nadzor nad radom policije-BOS
531. 60. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BiH za 2011. godinu-BOS
530. 60. redovna sjednica - Odluka o poništenju Odluke upravnog odbora JP Komunalno-raspisivanje konkursa BOS
529. 60. redovna sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija-BOS
528. 60. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 22 vanredne sjednice Skupštine-BOS
527. 59. redovna sjednica - Zaključak - eksploatacija pjeska i šljunka-BOS
526. 22. vanreda sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na platu-BOS
525. 22. vanredna sjednica- Zaključak- Odluka o odobravanju isplata dodatka na plate-BOS
524. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za decembar 2011.-BOS
523. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za novembar 2011.-BOS
522. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin. za 2012. godinu-BOS
521. 59. redovna sjednica - Zaključak - Plan revizije za 2012. godinu-BOS
520. 59. redovna sjednica - Odluka o postupku i načinu utvrđivanja iznosa naknade za preseljenje - ZAOBILAZNICA-BOS
517. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 57 i 58 redovne sjednice-BOS
516. 59. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o dođeli mandata Admiru Mujkanoviću-BOS
515. 59. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Eseda Kadrića-BOS
514. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o profesionalnoj ocjeni rada Ureda za reviziju-BOS
513. 58. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja zaobilaznice-BOS
512. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Jedinstvenih pravila i procedura za izradu zakona i propisa -BOS
511. 58. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 55 i 56 redovne sjednice skup+tine -BOS