ING Registar / 2013

99 10 sjednica Rezolucija po Informaciji o radu Apelacionog suda BOS
98 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2012 BOS
97 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaj o pojavama diskriminacije za 2012 BOS
96 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja Ombudsmana za 2012 BOS
95 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Donji Brezik BOS
94 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Dizdaruša BOS
93 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e ULOVIĆ BOS
91 10 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 8 redovne BOS
90 10 sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o dođeli mandata Salimu Bašiću Bos
89 10 sjednica Odluka o prestanku mandata Idrizu Karamujiću BOS
88. 9 sjednica ZAKLJUCAK BOS
87. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin za 2013 godinu BOS
86. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o rada Direkcije za fin za 2012 godinu BOS
85. 9 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mree u G Vuksic BOS
84. 9 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7 redovne BOS
82. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Budžeta za 2013. godinu BOS
81. 8. redovna sjenica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2013. BOS
80. 8. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o efektima primjene Zakona o oružju BOS
79. 8. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2012. BOS
78. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2012. godinu- BOS
77. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta za 2012. godine BOS
76. 8 redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade za 2012 BOS
75. 8. redovna sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinski~1
74. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Novobrodska - rekonstrukcija ulice BOS
73. 8. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu BOS
69. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovne i 3 vanredne BOS
68. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2012.godinu BOS
67. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora BOS
66. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2012. godinu BOS
65. 7. redovna sjednica - Zaključak- Izvještaj Pravobranilaštva BOS
62. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 5 redovne i 2 vanredne BOS
59. 2. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2013-B
59. 2. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2013 BOS
58. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za perod april 2013. - januar 2014. BOS
54. 6. redovna sjednica - Dopune Poslovnika o radu Skupštine BOS
53. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 4 redovne sjednice BOS
52. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2012 godinu - BOS
51. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za decembar 2012. BOS
50. 5. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja AB mosta preko rijeke Lomnice BOS
49. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju politike plata BOS
48. 5. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
46. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 2 i 3 redovne sjednice BOS
45. 4. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finanasijskih izvještaja za 2011 BOS
44. 4. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvještaja Ureda za reviziju za 2011. godinu BOS
43.4. redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o opcem interesu - BOS
42. 4. redovna sjednica - Odlluka o formiranju Komisije za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -B
41. 4. redovna sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija-BOS
40. 4. redovna sjednica - Odluka o povlačenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona vlasništvu i dr. stvarnim pravima iz procedure BOS
39. 3. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I - IX 2012. godine BOS
38. 3. redovna sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na platu BOS
37. 3. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara BOS
36. 3. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice u MZ Gluhakovac BOS
33. 3. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno -imunitetske komisije o dođeli mandata Bori Kojiću BOS
32. 3. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Svjetlani Čivčić BOS
31. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za NOVEMBAR 2012. BOS
30. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za OKTOBAR 2012. BOS
29. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za SEPTEMBAR 2012. BOS
28. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za AUGUST 2012. BOS
27. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za JUL 2012. BOS
26. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za JUN 2012. BOS
25. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za MAJ 2012. BOS
24. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja JP Komunalno za 2011. BOS
23. 2. redovna sjednica - Zaključak -Godišnji izvještaj JP Komunalno za 2011. BOS
221. 24. redovna sjednica - Zaključak- Informacija Policije i Tužilaštva po Zaključku Skupštine BOS
220. 24. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije za 2014. BOS
22. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2011. godinu BOS
219. 24. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - JP Luka-završni račun- BOS
218. 24. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Radio Brčko BOS
217. 24. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - bunarska pumpa - Novo naselje B. Polje BOS
216. 24. redovna sjednica -Odluka o imenovanju predsjednice Izborne komisije BOS
215. 24. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 21. redovne sjednice BOS
214. 23. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o izgubljenim upravnim sporovima BOS
213. 23. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o iskopima bunara po mjesnim zajednicama BOS
212. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za septembar 2013. BOS
211. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za august 2013. BOS
210. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za juli 2013. BOS
21. 2. redovna sjednica - Zaključak -upravni odbori javnih preduzeća BOS
209. 23. redovna sjednica - Odluka usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata BOS
208. 23. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana -Bosnaplod BOS
207. 23. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana -Maoča BOS
206. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju IKT strategije Skupštine BOS
206. 23. -1 - redovna sjednica - IKT Strategija SBD BiH BOS
205. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 20. redovne sjednice BOS
203. 22. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Budžeta za 2014 BOS
202. 22. redovna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2014. BOS
201. 21. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP Putevi BOS
201. 21. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene STATUT PUTEVI BOS
200. 21. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni doluke o osnivanju JP PUtevi BOS
200. 21. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi BOS
20. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija diijela ulice Vosjislava Ilića Brezik BOS
199. 21. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na promjenu sjedista JP putevi BOS
198. 21. redovne sjednice -odluka o prihvatanju kandidature projekta EU SD 4 BOS
197. 21. redovita sjednica -Odluka o pokretanju postupka izbora revizora BOS
196. 21. redovita sjednica - Prijedlog Odluka o usvajanju amandmana na budzet za 2013. godinu BOS
195. 21. redovna sjednica - odluka o povlacenju zakona o porezu na dobit BOS
194. 21. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 19. redovne BOS
193. 20. redovna sjednica -Nadzorni odbor JZU Zdravstveni Centar BOS
192. 20. redovna sjednica -Odluka stalne skupstinske komisije - BOS
191. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - transportni cjevovod Plazulja - Vrankicka BOS
190. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - fealna kanalizaciona mreza Kolobara BOS
19. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ul. Suljagića sokak BOS
189. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija kraka dejtonske BOS
188. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - pumpna stanica Stjepkovica BOS
18. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -ljetni nasip Vučilovac BOS
179. 19. redovna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2014 BOS
173. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za juni 2013. BOS
172. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za maj 2013. BOS
171. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za april 2013. BOS
170. 17. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Rahićka pašnjak BOS
17. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže u dijelu ul. Ćamila Sijarića - Dizdaruša BOS
169. 17. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brezik BOS
168. 17. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra-Gromuljaci BOS
167. 17. redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja Zaobilaznice BOS
166. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -kanalizacioni kolektor - D. Brezik BOS
165. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - nabavka đečije ustanove -vrtića BOS
164. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža - Dizdaruša BOS
163. 17. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava budžetske rezerve za 2013. godinu BOS
160. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. redovne i 4. vanredne sjednice BOS
16. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja arterskog bunara Čađavac BOS
158. 4. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budet BD BiH za 2013., BOS
157. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Fonda zdravstvenog osiguranja za 2012 BOS
156. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje za 2012 BOS
155. 16. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji -JP Putevi Brčko BOS
154. 46. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na na Poslovni plan JP Putevi Brčko BOS
153. 16. redovna sjednica - Odluke o petoj emisiji obveznica BDBiH za izmirenje obveza po osnovu računa stare devizne štednje BOS
15. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kanalizacionog kolektora MZ Gredice BOS
148. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa- rekonstrukcija ulice -Čađavac BOS
147. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta - Rogozan BOS
146. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice - Barili - Mujkići BOS
145. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja ulice - Tuš BOS
144. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Kožara - Broduša BOS
143. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta u Plazuljama - Gorice BOS
142. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 13, 14, i 15 redovne sjednice BOS
141. 15. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period od I - III 2013. godine BOS
140. 15. sjednica sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - uređenje školskog igrališta BOS
14. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja potisnog i glavnog distributivnog voda Rašljani BOS
139. 15. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija puta Plazulje BOS
138. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Statut JP Putevi BOS
137. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar BOS
136. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Statut JZU Zdravstveni centar BOS
135. 15. sjednica sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2013 BOS
134. 14. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija puta Čađavac BOS
133. 14. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta PLAZULJE BOS
132. 14. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kružna raskrsnica MERKATOR BOS
131. 14. redovna sjednica - Autentično tumačenje Poslovnika BOS
130. 14. redovna sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JZU Zdravstveni centar BOS
13. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže Dizdaruša III BOS
129. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12 redovne sjednice BOS
128. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2012. godinu BOS
127. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Komunalno za 2012 BOS
126. 13. redovna sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu JP Komunalno BOS
125. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta za 2012. godinu BOS
124. 13. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice - STARI BROD BOS
123. 13. redovna sjednica -Strucna i javna rasprava - zakon o izvrsnom postupku B
123. 13. redovna sjednica -Odluka o odravanju stručne i javne rasprava o Nacrtu zakona o izvršnom postupku BOS
122. 13. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi BOS
121. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11 redovne sjednice BOS
120. 12. redovna sjednica - Zaključak - entitetsko drzavljasnstvo BOS
12. 2. redovna sjednica - Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora FZO Brčko distrikta BiH BOS
119. 12. redovna sjednica - Rezolucija -entitetsko državljanstvo BOS
118. 12. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o provođenju zaključka BOS
117. 12. redovna sjednica -Zaključak - omogućavanje vđenja regresnih postupaka BOS
116. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2013. godinu BOS
115. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2012. godinu BOS
114. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2012. godinu BOS
113. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
113. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za ulice BOS
112. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija BOS
112. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija BOS
111. 12. redovna sjednica -Odluka o pokretanju izbora najpovoljnijeg ponuđača BOS(1)
111. 12. redovna sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovljnijeg ponuđača BOS
110. 12. redovna sjednica - Opća politika za period 2013.- 2016. BOS
110. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Opće politike za period 2013.- 2016. BOS
11. 2. redovna sjednica - Odluka o privremenom finansiranju ođeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period 1. 1. 2013. - 31. 3. 2013. godine BOS
105. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2013. BOS
105. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2013. BOS(1)
104. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za februar 2013. BOS
103. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za januar 2013. BOS
100. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovne sjednice BOS
10. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa Konstitutivne sjednice, 1. redovne i 1. vanredne sjednice Skupštine BOS
09. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno -imunitetske komisije o dođeli mandata zastupnika Petru Vrhovcu i Seadu Softiću BOS
08. 2. redovna sjednica - Odluka o prestanku mandata zastupnika Eseda Kadrića BOS
07. 2. redovna sjednica - Odluka o prestanku mandata zastupnika Peje Mendeša BOS