ING Registar / 2021

763. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o revizi finansijskih izvještaja na dan 31. 12. 2019. BOS
762. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za planiranja od 30. 6. 2020. do 31. 12. 2020. BOS
761. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za planiranja od maja 2019. do 30. 6. 2020. BOS
760. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odobora Putevi BOS
759. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Putevi BOS
758. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o naknadi zaposlenima u zimskoj službi BOS
757. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Putevi Brčko za 2021 BOS
756.2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan Razvojno -garantnog fonda za 2021 BOS
7281. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 1. 1. - 30. 9. 2021. godine BOS
7280. 18. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2022 BOS
7279. 18. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Finansijski plan za 2022 BOS
7278. 18. Zaključak- finansijski planovi BOS
7277. 18. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan Putevi BOS
7276. 18. Odluka o davanju saglasnosti na Revidirani -Poslovni plan JP Luka za 2022 BOS
7275. 18. redovna sjednica- Odluka o zaduženju BOS
7274. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović BOS
7273. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
7272. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
7271. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš BOS
7270. 18. Odluka o imenovanju zamjenika direktora BOS
7269. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisija za borbu protiv korupcije BOS
7268. 18. Prestanak mandata - zamjenici Glavnog revizora BOS
7267. 18. Prestanak mandata - Glavni revizor BOS
7266. 18. Imenovanje zamjenika BOS
7265. 18. Imenovanje Glavnog revizora BOS
7264. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o izboru revizora BOS
7263. 18. Imenovanje dva člana UO Komunalno BOS
7262. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o izboru dva člana UO JP Komunalno BOS
7259. 18. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 16. sjednice BOS
7258. 18. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
7257. 17. Zaključak- Informatizacija BOS
7256. 17. Zaključak - popis ulica BOS
7068. 7. vanredna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Željeznička stanica -kolosijek BOS
7067. Odluke o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe BOS
7064. 7. vanredna - Odluka o hitnosti BOS
7063. 7. Odluka o usvajanju Budžeta za 2022. BOS
7062. 7. vanredna - Zaključak BOS
7061. 7. vanredna - Odluka o suspenziji člana 70 stav 4 BOS
7060. 17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Radio - člana UO BOS
7059. 17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Radio BOS
7058. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Garantni fond BOS
7057. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Zavoda za zapošljavanje BOS
7056. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Plan rada Zavoda za zapošljavanje BOS
7055. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU BOS
7054. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Raspored prihoda JZU BOS
7053. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Fonda BOS
681. 1. Odluka o održavanju javne rasprave BOS
6715. 17. Odluka o utvrđivanju naknade - Vijeće nacionalnih manjina BOS
6714. 17. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana -Gradsko jezgro BOS
6713. 17. redovna sjednica- Zaključak o izmjeni Zaključka BOS
6712. 17. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vermont BOS
6711. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ograđenovac BOS
6710. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Dubrave BOS
6709. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ivici BOS
6708. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - G. Rahic 2 BOS
6707. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
6706. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. Maj BOS
6705. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Marković Polje BOS
6704. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Štrepci BOS
6703. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -4. Juli BOS
6702. 17. Izmjena odluke - skupštinske komisije BOS
6699. 17. Odluka o usvajanju zapisnika BOS
6698. 17. Zaključak - bolovanja BOS
6278. 16. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijkom poslovanju za 6 mjeseci JP Komunalno BOS
6277. 6. Odluka o izmjenama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu BOS
6131. 16. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Neolit BOS
6130. 16. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Kap spasa BOS
6129. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica BOS
6128. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -1 Maj BOS
6127. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Skakava BOS
6126. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Klanac BOS
6125. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac BOS
6124. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići BOS
6123. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Cerik BOS
6122. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac BOS
6121. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Lipovac BOS
6120. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
6119. 16. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan BOS
6118. 16. Odluka o davanju saglasnosti na revidiranog -Poslovni plan JP Luka za 2021 BOS
6117. 16. Odluka o razrješenju- Komunalno BOS
6116. 16. Odluka o razrješenju zamjenika direktora BOS
6116-1. 16. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
6115. 16. Imenovanje članova UO Razvojno - garantnog fonda BOS
6114. 16. Odluka - Izvještaj mandatne komisije BOS
6113. 16. Odluka o povlačenju zakona iz procedure BOS
6112. 16. Zaključak -retroaktivnost - planiranje BOS
6111. 16. Javna rasprava Zakon o pčelarstvu BOS
6110. 16. Odluka - Izvještaj mandatne komisije - Halil Ljuca BOS
6109. 16. Odluka prestanak mandata - Šemso Saković BOS
6108. 15. Zaključak - Novi Bimeks BOS
6107. 15. Odluka o usvajanju Izvještaja člana UO Komunalno BOS
6106. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP LUKA BOS
6105. 15. Odluka o usvajanju Izvjestaja Pravobranilaštva za januar - jun 2021 BOS
6104. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za planiranje BOS
592. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno za 2021 BOS
591. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2021 BOS
590. 2. Zakljucak - Program rada Zavoda za zaposljavanje BOS
589. 2. Odluka o Programa rada Zavoda za zapošljavanje za 2021 BOS
588. 2. Odluka o Programa rada Direkcije za finansije za 2021 BOS
587. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Radio za 2021 BOS
586. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Luka za 2021 BOS
585. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Poslovnog plana JP Luka za 2020 BOS
584. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora JP Luka BOS
583. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom stanju JP Luka BOS
582. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva januar - juni 2020 BOS
581. 2. Davanje saglasnosti na Odluka o izmjeni Statuta JP Komunlano BOS
580. 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JP Komunlano BOS
579. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke BOS
578. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Branislava Nušica BOS
577. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
576. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Kostajnica BOS
575. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Petrinja BOS
574. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje BOS
573. 2. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Eseda Kadrića BOS
5081. 15. Odluka - Izvještaj Nadzorni odbor - JZU BOS
5080. 15. Odluka - Izvještaj JZU BOS
5079. 15. Odluka o davanju saglasnosti - Fond zdravstvenog osiguranja BOS
5078. 15. Odluka - Izvještaj o izvršenju budžeta BOS
5077. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Bimal - Jedinstvo BOS
5076. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Unija BOS
5075. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija starješina VRS BOS
5074. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje Zlatni Ljiljan BOS
5073. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje Bošnjakinje BOS
5072. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje porodica poginulih boraca RS BOS
5071. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava BOS
5070. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Grbavica BOS
5069. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
5068. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brod BOS
5067. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
5066. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
5065. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Blizna BOS
5064. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići BOS
5063. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
5062. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Stolin BOS
5061. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići BOS
5060. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
5059. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šumari BOS
5058. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići BOS
5057. 15. redovna sjednica - Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
5056. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dubrave BOS
5055. 15. Odluka - imenovanje članova Pravosudne komisije BOS
5054. 15. Odluka - Izvjest+aj Komisije za izbor i imenovanje BOS
5053. 15. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje BOS
5040. 15. Odluka -zapisnici BOS
5038. 14. Zaključak - Informacija - objavljivanje plaćenih računa BOS
4663. 14. Odluka o usvajanju Izvještaka člana UO Radio BOS
4662. 14. Odluka o usvajanju Izvještaka člana UO Putevi BOS
4661. 14. Odluka o davanju saglasnosti - Luka -cijena rada BOS
4660. 14. Odluka o davanju saglasnosti - Luka BOS
4659. 14. Odluka o usvajanju Izvještaka UO Luka BOS
4658. 13. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta BOS
4657. 14. redovna sjednica- Odluka usvajanju Akcionog plana osdrživog upravljanja energijom BOS
4657. 14. SECAP Brčko distrikt BiH -Akcioni plan B
4656. 14. redovna sjednica- Odluka pristupanju izradi Regulacionog plana Centar 2 BOS
4655. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
4654. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo BOS
4653. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
4652. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik 2BOS
4651. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
4650. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić 2 BOS
4649. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić BOS
4648. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
4647. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -KRBETI BOS
4646. 14. redovna sjednica- Izmjena odluke - skupštinske komisije BOS
4645. 14. redovna sjednica- Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bos
4644. 14. Odluka o imenovanju zamjenika direktora 2. BOS
4643. 14. Odluka o imenovanju zamjenika direktora BOS
4642. 14. Odluka o imenovanju direktora BOS
4641. 14. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja BOS
4640. 14. redovna sjednica- Odluka o povlačenju zakona iz procedure BOS
4639. 14. redovna sjednica- Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
4512. 13. Zaključak eBeba BOS
4511. 13. Odluka visina poreza na nekretnine 2022 BOS
4511 Odluka visina poreza na nekretnine 2022 B
4510. Odluka javna rasprava Budzet 2022 B
4510. 13. Odluka javna rasprava Budžet 2022. BOS
4231. 13. Zaključak BOS
4230. 13. Izvještaj JP Luka za 2020. godinu BOS
4229. 13. Izvještaj JP Putevi 1.1-30.06.2021 BOS
4228. 13. Saglasnost na Odluku raspoređivanje neto dobiti JP Putevi BOS
4227. 13. Završni račun JP Putevi 2020. godina BOS
4226. 13. Izvještaj Upravnog odbora JP Putevi BOS
4225. 13. Izvještaj JP Putevi BOS
4224. 4. Odluka o izmjenama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu - rebalans BOS
4223. 4. vanredna - Odluka Radio Brčko BOS
414. 1. Komisija za spomenike BOS
413. 1 Odluka - skupstinske komisije 2020-2024 BOS
412. 1. Odluka o rasporedu sjedenja 2020-2024 BOS
411. 1. odluka o usvajanju Zapisnika sa Kosntitutivne sjednice BOS
3950. 13. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi B
3949. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Zumba BOS
3948. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Asocijacija BOS
3947. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vučilovac BOS
3946. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Trka za život BOS
3945. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje trenera BOS
3944. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Forum mladih BOS
3943. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Halali BOS
3942. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Lavovi BOS
3941. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Mladost BOS
3940. 13. redovna sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Zaima Mušanovica BOS
3939. 13. redovna sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Abdulaha Bukvice BOS
3938. 13. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje BOS
3937. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
3936. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović BOS
3935. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Pere Zrelca BOS
3934. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
3933. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Zovik BOS
3932. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići BOS
3931. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
3930. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
3929. 13. Odluka o pokretanju konkursne procedure BOS
3928. 13. redovna sjednica- Odluka - Razrješenje BOS
3927. 13. Zaključak - Informacija o alokaciji SDR-a BOS
3926. 13. Zaključak - Informacija o stanju sigurnosti BOS
3925. 13. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. vanredne i 11 i 12 redovne sjednice BOS
3167. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije BOS
3166. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije BOS
3165. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izborne komisije BOS
3164. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizaciju -Komisija za odlučivanje o sukobu interesa BOS
3163. 12. redovna sjednica - Odluka o odobravanju konkursa BOS
3162. 12. Odluka o raspisivanju Konkursa - revizori BOS
3161. 12. Odluka o produženju mandata revizora BOS
3160. 12. Odluka o raspisivanju Javnog poziva - Pravosudna komsija BOS
3159. 12. Odluka o visini osnovice za obračun plata BOS
3158. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Vatrogasno društvo BOS
3157. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Skala BOS
3156. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Društvo psihologa BOS
3155. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruženje roditelja BOS
3154. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Jedinstvo BOS
3153. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovieine Solidarnost BOS
3152. 12. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana -Ciglane BOS
3151. 12. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana Arizona BOS
3150. 12. Odluka o izmjeni Odluke utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš BOS
3149. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić kolektor BOS
3148. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara BOS
3147. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
3138. 12. - Odluka o hitnosti BOS
3137. 12. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 redovne sjednice BOS
3136. 12. redovna - Odluka o suspenziji člana 109 BOS
3125. 11. Odluka o usvajanju Izvjestaja Posebne skupštinske komisije BOS
3124. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stari Rasadnik BOS
3123. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dubravice Gornje BOS
3122. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Trnjaci BOS
2916. 11 sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja za 2020. - Upravnog odbora JP Radio BOS
2915. 11. Javna rasprava o Nacrtu zakona o igrama na sreću BOS
2914. 11. redovna - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovne sjednice BOS
2911. 3. - Odluka o hitnosti BOS
2910. 3. Odluka o izmjenama Budžeta za 2021. godinu BOS
2708. 10. Odluka o davanju saglasnosti - Statut Zdravstvo BOS
2707. 10. Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno BOS
2706. 10. Odluka o davanju saglasnosti - Zdravstvo BOS
2705. 10. Odluka o Izvještaja o izvršenju Budžeta BOS
2704. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Izmjena BOS
2703. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Bijela BOS
2702. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prnjavor BOS
2701. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brka BOS
2700. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulice BOS
2699. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
2698. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići BOS
2697. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepšić BOS
2696. 10. Odluka o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BOS
2695. 10. Odluka o imenovanju predsjednika Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BOS
2694. 10. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
2693. 10. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona javnoj imovini BOS
2692. 10. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8. redovne sjednice BOS
2501. 9. redovna - Specijalna pogodba - Elektroprijenos
2500. 9. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora - Putevi BOS
2499. 9. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
2498. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora -Luka Brčko BOS
2497. 9. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
2496. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora - Radio Brčko BOS
2495. 9. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno - imunitetske komisije BOS
2494. 8. Odluka o usvajanju zapisnika sa 6. i 7. sjednice BOS
2493. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje-Rebalans
2492. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje BOS
2302. 8. Odluka o usvajanju Izvjestaja Pravobranilaštva za 2020. BOS
2301. 8. Odluka o usvajanju Izvještaja Komsije za papire od vrijednosti za 2020. BOS
2300. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za planiranje- sistematizacija BOS
2299. 8. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
2298. 8. Odluka o imenovanju člana Izborne komisije BOS
2297. 8. Odluka o prestanku mandata člana Izborne komisije BOS
2296. 8. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana - Grčica BOS
2295. 8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke BOS
2294. 8. Odluka o pokretanju postupka - Pravosudna komisija BOS
2291. 8. redovna - Specijalna pogodba - Studen Holding BOS
2290. Strategija razvoja BD BiH bos
2290. Strategija razvoja - Akcioni plan BD BiH bos
2290. 8. redovna - Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021-2027. BOS
2289. 8. redovna - Zaključak - Strategija BOS
2191. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
2190. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
2189. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
2188. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
2011. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pmoć za 2020. BOS
2010. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za revizijiu za 2020. BOS
2009. 7. Odluka o razrješenju - Komunalno BOS
2008. 7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krbeti BOS
2007. 7. redovna - Odluka o davanju saglasnosti BOS
2006. 7. redovna - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
1997. 7. redovna - Odluka o hitnosti BOS
1994. 7. redovna - Odluka o hitnosti BOS
1993. 7. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3, 4 i 5 sjednice BOS
1992. 7. redovna - Zaključak -nabavka vakcina BOS
1991. 7. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
1990. 7. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
1989. 7. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
1988. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. JP Komunalno BOS
1987. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. JP LUKA BOS
1768. 6. redovan - Odluka o pokretanju aktivnosti na izgradnji mosta Sava -Gunja BOS
1767. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Policije za 2020. BOS
1766. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora JZU za 2020. BOS
1765. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije za 2020. BOS
1764. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2020. BOS
1763. 6. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu BOS
1762. 6. Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2021. godinu BOS
1761. 6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vlade za 2020. godinu BOS
1760. 6. Opšta politika Brčko distrikta BiH za period 2020-2024 BOS
1759. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dizdaruša BOS
1758. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
1757. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Donji Brezik BOS
1756. 6. redovna - Odluka o imenovanju VD direktora Ureda za prevenciju korupcije BOS
1755. 6. redovna - Odluka o pokretanju izbora člana Izborne komisije BOS
1754. 6. redovna - Odluka- pokretanje postupka izbora članova Pravosudne komisije BOS
1753. 6. Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. vanredene sjednice BOS
1752. 6. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
1751. 6. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
1581. 2. Odluka o hitnosti BOS
1580. 2. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju budžeta BOS
1579. 2. Zaključak BOS
1473. 5. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Finansijski plan za 2021 BOS
1472. 5. Zavod za planiranje - Zaključak BOS
1471. 5. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2021 BOS
1470. 5. Komisija za spomenike BOS
1469. 5. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija BOS
1462. 5. Odluka o razrješenju Radio BOS
1461. 4. Odluka o davanju saglasnosti - Radio BOS
1460. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. JP Radio BOS
1459. 4. Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno BOS
1458. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijkom poslovanju za 2020. JP Komunalno BOS
1254. 4. Odluka o davanju saglasnosti - Putevi BOS
1253. 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 1. 1. - 30. 9. 2020. godine BOS
1252. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Sljepčevići BOS
1251. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Čađavac BOS
1250. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - G. Rahić BOS
1249. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Dubrave BOS
1248. Odluka o utvrd-ivanju neradnih dana BOS
1247. 4. Odluka o odred-ivanju lokacije za izgradnju groblja BOS
1246. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana - Baza Mcgovern BOS
1245. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana BOS
1238. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o prostornom planiranju BOS
1237. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o vlasništvu BOS
1236. 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa druge redovne sjednice BOS
1235. 3. Odluka o formiranju posebne komiisje BOS
1234. 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za računovodstvo za 2020. godinu BOS
1233. 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za računovodstvo za 2019. godinu BOS
1232. 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije za 2020. godinu BOS
1231. 3. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja 2021 BOS
1032. 3. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja BOS
1031. 3. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU BOS
1030. 3. Odluka o povjeravanju izgradnje mosta - Putevi BOS
1029. 3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Raz--ljevo BOS
1028. Odluka o razrjes--enju Putevi BOS
1027. 3. Odluka o razrjes--enju- LUKA BOS
1016. 3. Zakljuć-ak -retroaktivnost BOS
1015. 3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 1. redovne i 1. vanredene sjednice BOS
1014. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--taja Komisije za izbor i imenovanje BOS
1013. 3. Odluka prestanak mandata - Anto Domić BOS
1012. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--taja Komisije za izbor i imenovanje BOS
1011. 3. Odluka prestanak mandata - Edin Zaimović BOS
05 Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -BOS
05 Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH
04 Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH
04 Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH -BOS
03 Odluka o izboru predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH -BOS
03 Odluka o izboru predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH
02 Odluka o usvajanju Izvjestaja Verifikacione komisije
02 Odluka o usvajanju Izvjestaja Verifikacione komisije BOS
01 Odluka o imenovanju Verifikacione komisije
01 Odluka o imenovanju Verifikacione komisije BOS