IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA

   
IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA  
               
Javni poziv/Konkurs/Javni oglas broj: Konkurs za izbor i imenovanje članova  Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, broj: 01.7-05-4080/21 od 16. 9. 2021. godine  
Datum raspisivanja 23. 09. 2021.  
Institucija Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH  
Pozicija Član Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH  
Broj prijavljenih kandidata 17  
Broj nepotpunih/neblagovremenih prijava /  
Broj izvršilaca koji se prima 4  
Broj pozvanih kandidata na intervju 17  
Termin intervjua 19. 10. 2021.  
               

NAPOMENA:

Intervju će se održati u zgradi Skupštine Brčko distrikta BiH, Mladena Maglova br. 2, kako slijedi:

R. br. Ime i prezime Termin intervjua Komentar
1. ALDIN BIBEROVIĆ 10.00 Prijava potpuna
2. MEHMED TOPČAGIĆ 10.10 Prijava potpuna
3. MENSUR MUHAREMOVIĆ 10.20 Prijava potpuna
4. RADIVOJ KOVAČ 10.30 Prijava potpuna
5. ZUMKA GRABUS 10.40 Prijava potpuna
6. ALMA KALOPER 10.50

Na dan intervjua priložiti ovjerenu izjavu da nije:

-u posljednje tri (3) godine (počevši od dana objave konkursa) otpuštena iz državne službe u institucijama BiH, entiteta ili Brčko distrikta BiH usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere;

- direktor drugih pravnih lica koje osniva Distrikt ili direktor  javnih preduzeća;

- u upravnim odborima drugih pravnih lica koja osniva Distrikt ili u upravnim odborima javnih preduzeća;

- pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenja krivičnih djela;

- u radnom odnosu u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

7. ADNAN AZAPAGIĆ 11.00 Prijava potpuna
8. IBRAHIM MUFTIĆ 11.10 Prijava potpuna
9. NEDŽAD FAZLIĆ 11.20 Prijava potpuna
10. ŠIMO FILIPOVIĆ 11.30 Prijava potpuna
11. IGOR ĐURIĆ 11.40 Prijava potpuna
12. MIRJANA TANIĆ 11.50 Prijava potpuna
13. RADIVOJE RISTANIĆ 12.00 Prijava potpuna
14. JELENA STEVIĆ 12.10 Prijava potpuna
15. JANJA GELJIĆ 12.20 Prijava potpuna
16. EVLIJANA SALKANOVIĆ 12.30

Na dan intervjua priložiti ovjerenu izjavu da nije:

-u posljednje tri (3) godine (počevši od dana objave konkursa) otpuštena iz državne službe u institucijama BiH, entiteta ili Brčko distrikta BiH usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere;

- direktor drugih pravnih lica koje osniva Distrikt ili direktor  javnih preduzeća;

- u upravnim odborima drugih pravnih lica koja osniva Distrikt ili u upravnim odborima javnih preduzeća;

- pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenja krivičnih djela;

- u radnom odnosu u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

17. BOJAN GRAHOVAC 12.40 Prijava potpuna
         
           

 

Podijelite na društvenim mrežama