KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“

Objavljeno: Srijeda, 17.11.2021.

 

Na osnovu člana 11a Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 22/18 - prečišćeni tekst i 5/20), Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH, raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

 

        Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje dva (2) člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Konkurs).

Mandat članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) traje do isteka mandata svih ostalih članova Upravnog odbora (3.8.2024.godine).

U Upravni odbor mogu biti imenovana najviše tri člana iz reda državnih i javnih službenika zaposlenih u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH.

 

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je punoljetan,
 3. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH,
 4. da je zdravstveno sposoban,

 

Minimalni uslovi:

 1. najmanje visoka stručna sprema,
 2. najmanje pet godina radnog iskustva.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti:

 1. direktori javnih preduzeća,
 2. lica koja su u upravnim odborima drugih javnih preduzeća,
 3. direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća,
 4. lica koja imaju manje kvalifikacije i manje radnog iskustva od poslovodnog organa javnog  preduzeća, kojeg biraju,
 5. lica koja su u radnom odnosu u Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH,
 6. lica koja su pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenje krivičnih djela i lica protiv kojih se vodi krivični postupak, osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja.

PODNOŠENJE PRIJAVE

 

          Uz prijavu s biografijom, potrebno je  dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju), ne stariju od tri mjeseca:

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. ovjerenu kopiju diplome;
 3. uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu;
 4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( dostavljaju izabrani kandidati);
 5. dokaz od nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, osim za krivična djela iz oblasti saobraćaja (dostavljaju izabrani kandidati);
 6. dokaz od nadležnog organa da kandidat nije pravosnažno osuđivan za vršenje krivičnih djela (dostavljaju izabrani kandidati);
 7. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
 8. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor javnog preduzeća, da nije u upravnim odborima drugih javnih preduzeća, da nije direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća i da nije u radnom odnosu u Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Kandidati podnose prijavu lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH – Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija, Mladena Maglova br. 2, 76100 Brčko, s naznakom:   

PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA  „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE- NE OTVARAJ“.

Potpisana prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH, kao i na službenoj internet stranici  www.skupstinabd.ba.

 

Konkurs će se objaviti u tri dnevna lista, dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i bit će otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. U slučaju neistovremenog objavljivanja Konkursa u sredstvima javnog informisanja, početak roka računat će se od posljednje objave Konkursa.

Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će izvršiti selekciju prijavljenih kandidata/kinja.

S kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove bit će obavljen intervju. Mjesto i termin intervjua će biti objavljeni na oglasnoj ploči Skupštine Brčko distrikta BiH  i internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba).

Nakon sprovedenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će dostaviti rang-listu kandidata Skupštini Brčko distrikta BiH.

Nakon obavještenja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije o izboru kandidata, izabrani kandidatI dužni su u roku od pet (5) dana dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan.

NAPOMENA

Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Broj: 01.7-05-6203/21

Brčko, 15.11.2021. godine

                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI  KOMISIJE

                                                                                                                   Zijad Nišić

 

                                                                                          

NAPOMENA: Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

                     Konkurs je otvoren do 2.12.2021.godine.

Podijelite na društvenim mrežama