JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE

Objavljeno 22.11.2021. Obrazac prijave preuzmite OVDJE.

Na osnovu člana 14 u vezi sa članom 17 Zakona o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 25/18) i člana 3 Odluke o razrješenju zamjenika direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, broj 01-02-6116/21 od 10. novembra, Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE

 

KANCELARIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH

 

NA MANDATNI PERIOD OD PET GODINA

 

SEKTOR ZA PREVENCIJU KORUPCIJE

      Rukovodilac Sektora za prevenciju korupcije

  1. 1.       ZAMJENIK DIREKTORA

 

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

-          rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora;

-          organizuje i objedinjuje rad Sektora kojim rukovodi;

-          predstavlja Sektor kojim rukovodi;

-          odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno, odnosno kvalitetno obavljanje poslova iz  nadležnosti Sektora kojim rukovodi;

-          raspoređuje poslove Sektora kojim rukovodi na neposredne izvršioce;

-          pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu;

-          daje uputstva za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi;

-          kada zamjenjuje direktora u slučaju njegove odsutnosti ili  spriječenosti, rukovodi,  usmjerava, organizuje i objedinjuje rad Kancelarije te donosi i potpisuje akte iz nadležnosti Kancelarije;

-          preduzima neophodne mjere radi efikasnog i efektivnog ostvarivanja  utvrđenih  ciljeva  i zadataka  iz  nadležnosti Sektora kojim rukovodi;

-          odobrava akte iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi;

-          odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Sektora kojim rukovodi;

-          odgovara za pravovremeno podnošenje direktoru Kancelarije izvještaja o radu Sektora kojim  rukovodi;

-          izrađuje godišnji plan rada i prijedlog budžeta Sektora kojim rukovodi i upućuje ih u propisanu proceduru;

-          obezbjeđuje zakonito funkcionisanje i trošenje sredstava Sektora kojim rukovodi;

-          odlučuje o pravima, obavezama i dužnostima zaposlenih u Sektoru kojim rukovodi, u skladu sa zakonom i aktima Kancelarije;

-          obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi;

-          za svoj rad i rad Sektora kojim rukovodi odgovara direktoru Kancelarije;

-          obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom ili po ovlaštenju direktora Kancelarije.

 

Kvalifikacija za radno mjesto:

-          stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna sprema (VSS) VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova;

-          najmanje sedam godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;

-          da uživa visok profesionalni i moralni ugled;

-          da nije u posljednjih godinu dana, počev od dana objavljivanja Javnog konkursa, obavljao funkciju izabranog ili imenovanog zvaničnika na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili je bio u rukovodećim organima političkih stranaka.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Platni razred: VIII5

 

 

Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom Javnom konkursu dužni su da podnesu prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za tačnost podataka navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Javni konkurs imaju kandidati koji pored navedenih kvalifikacija za radno mjesto, moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa:

-          da su državljani BiH;

-          da su punoljetni;

-          da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;

-          da se protiv njih ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja;

-          da se na njih ne odnosi član IX stav 1 Ustava BiH;

-          da u posljednje tri (3) godine (počevši od dana objave Konkursa) nisu otpušteni iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

 

Kandidati podnose prijavu lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH – Komisija za borbu protiv korupcije, Ulica Mladena Maglova broj 2, 76100 Brčko.

Javni konkurs će biti objavljen na Internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba) i na oglasnoj tabli Skupštine Brčko distrikta BiH.

Potpisana prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH kao i na internet-stranici www.skupstinabd.ba.

Kandidati su materijalno i krivično odgovorni za tačnost podataka navedenih u prijavi.

Javni konkurs je otvoren od  22. novembra  do 7. decembra_2021. godine.

Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.

Komisija za borbu protiv korupcije izvršit će selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijave i kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju.

Selektovani kandidati s kojima će se obaviti intervju, o datumu, mjestu i terminu isključivo se obavještavaju putem službene internet-stranice Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba.

Nakon obavještenja Komisije za borbu protiv korupcije o izboru kandidata, izabrani kandidat u roku od tri radna  dana, dostavlja dokumente kojima dokazuje tačnost podataka kojima se potvrđuje ispunjenje opštih uslova i kvalifikacija za radno mjesto.

Komisija za borbu protiv korupcije dostavlja prijedlog kandidata za zamjenika direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH, Skupštini Brčko distrikta BiH, radi imenovanja.

NAPOMENA

Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. aprila 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

Broj: 01.19- 33 - 6334 /21

Brčko, 22. novembra  2021. godine

   PREDSJEDAVAJUĆI

KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

  Mr. sci. Siniša Milić

Podijelite na društvenim mrežama