ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG REVIZORA

Objavljeno: Srijeda, 29.12.2021. godine

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 26 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 18/18) i prijedloga predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH, broj: 01-05- 7174/21 od 20. 12. 2021. godine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 18. redovnoj sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine, donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOG REVIZORA UREDA ZA REVIZIJU

JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH

 

Član 1

Selma Šadić imenuje se za glavnog revizora Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, na mandat od sedam godina.

Član 2

Imenovana stupa na dužnost danom imenovanja i pripada joj mjesečna osnovna plata u iznosu od 3.365,92 KM, platni razred X2.

Imenovana ima pravo na naknade i dodatak na platu u skladu sa Zakonom o platama i naknadama korisnika  budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH, Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH i Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Obrazloženje

Skupština Brčko distrikta BiH je na osnovu člana 26 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH raspisala Konkurs za izbor i imenovanje glavnog revizora i dva zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH. Nakon sprovedene procedure i obavljenog intervjuisanja Komisija za izbor glavnog revizora i dva zamjenika glavnog revizora je sačinila rang-listu kandidata i dostavila je predsjedniku Skupštine Brčko distrikta BiH. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH je na osnovu dostavljene rang-liste kandidata predložio imenovanje najuspješnijeg kandidata s rang-liste.

Pouka o pravnom lijeku

Ova odluka je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

 

Broj: 01-02-7265/21

Brčko, 22. 12. 2021. godine                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                        SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Mr. sci. Siniša Milić

Dostavljeno:

  1. Imenovanoj
  2. Predsjedniku
  3. Potpredsjedniku
  4. Gradonačelniku
  5. Uredu za reviziju javne upravi i institucija Brčko distrikta BiH
  6. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove –

                 Pododjeljenju za ljudske resurse

  1. Direkciji za finansije
  2. Stručnoj službi Skupštine
  3. Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
  4. Arhivi

 

 

Podijelite na društvenim mrežama