ODLUKA O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“

Objavljeno: Srijeda, 29.12.2021. godine

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 11a Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 22/18 – prečišćeni tekst i broj 5/20), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18– prečišćeni tekst i brojevi 17/20 i 24/20) i Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije o provedenoj proceduri za izbor dva člana Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“  d. o. o. Brčko distrikt BiH, broj: 01.7-05-7123/21 od 17. 12. 2021. godine, Skupština Brčko distrikta BiH na 18. redovnoj sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine, donosi

 

O D L U K U

O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“  D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

Dragan Tomić i Davor Ninić imenuju se za članove  Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ d. o. o. Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 2

Mandat članovima Upravnog odbora iz člana 1 ove odluke traje do isteka mandata članova Upravnog odbora imenovanih Odlukom broj: 01-02-972/20 od 3. 8. 2020. godine.

Članovi Upravnog odbora iz člana 1 ove odluke imaju mogućnost ponovnog imenovanja, s tim da isti članovi ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

Članovima Upravnog odbora iz člana 1 ove odluke pripada pravo na naknadu za rad u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 3

Članovi upravnog odbora javnog preduzeća iz reda službenika  zaposlenih  u  organima  javne  uprave  i  institucijama Brčko distrikta BiH dužni su podnositi kvartalne izvještaje o radu Vladi Brčko distrikta BiH i osnivaču.

Član 4

Odluka  o  imenovanju  članova  upravnog  odbora  je  konačna  i  protiv  nje se može pokrenuti upravni spor.

                                                                  Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-7263/21

Brčko, 22. 12. 2021. godine                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                           SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                                                        Mr. sci. Siniša Milić

Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Dopredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Imenovanim
  5. Komisiji za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetskoj komisiji
  6. JP „Komunalno Brčko“ (2x)
  7. Sektoru za opće poslove i strateško planiranje
  8. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama