KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“

Objavljeno: Četvrtak, 17. februara 2022. godine

 

Na osnovu člana 10a Zakona o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 10/2, 19/07, 2/08, 3/19 i 30/20), Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH, raspisuje

 

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA

RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO

DISTRIKT BiH

 

 

        Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje dva (2) člana Upravnog odbora Radio-novinske i izdavačke ustanove „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: Konkurs).

Mandat novoizabranih članova Upravnog odbora Radio-novinske i izdavačke ustanove „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) traje do isteka mandata svih ostalih članova Upravnog odbora (član 12 Zakona o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt).

U Upravnom odboru mogu biti najviše tri člana iz reda državnih i javnih službenika zaposlenih u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH.

 

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je punoljetan,
 3. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH,
 4. da je zdravstveno sposoban.

 

Minimalni uslovi:

 1. najmanje visoka stručna sprema,
  1. najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti:

 1. direktori drugih pravnih lica koje osniva Distrikt ili direktori javnih preduzeća,
 2. lica koja su u upravnim odborima drugih pravnih lica koje osniva Distrikt ili su u upravnim odborima javnih preduzeća,
 3. lica koja su pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenje krivičnih djela i lica protiv kojih se vodi krivični postupak, osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja,
 4. lica koja imaju manje kvalifikacije i manje radnog iskustva od direktora pravnog lica za koje se bira član upravnog odbora,
 5. lica koja su u radnom odnosu u Radio-novinskoj i izdavačkoj ustanovi „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH.

PODNOŠENJE PRIJAVE

 

            Uz prijavu, potrebno je da kandidat dostavi sljedeću dokumentaciju, ne stariju od tri mjeseca:

 1. ovjerenu kopiju diplome;
 2. uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu;
 3. uvjerenje o državljanstvu;
 4. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
 5. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor drugog pravnog lica koje osniva Distrikt ili direktor javnog preduzeća, da nije u upravnim odborima drugih pravnih lica koje osniva Distrikt ili u upravnim odborima javnih preduzeća i da nije u radnom odnosu u Radio-novinskoj i izdavačkoj ustanovi „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH.

Kandidati podnose prijavu lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH – Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija, Mladena Maglova br. 2, 76100 Brčko, s naznakom:   

PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH - NE OTVARAJ“.

 

Potpisana prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH kao i na web-stranici (www.skupstinabd.ba).

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u tri dnevna lista i na internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba). U slučaju neistovremenog objavljivanja Konkursa početak roka računat će se od dana posljednje objave Konkursa.

Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će izvršiti selekciju prijavljenih kandidata.

S kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove bit će obavljen intervju. Mjesto i termin intervjua će biti objavljeni na oglasnoj ploči Skupštine Brčko distrikta BiH i internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba).

Nakon sprovedenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će obavijestiti najbolje rangirane kandidate s rang-liste, da u roku od pet (5) dana od dana obavještenja dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja (ne starije od tri mjeseca),  i uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (ne starije od tri mjeseca).

Skupština Brčko distrikta BiH imenuje članove Upravnog odbora s rang-liste kandidata koju utvrdi Komisija, u roku od trideset dana od dana dostavljanja iste.

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Radio-novinske i izdavačke ustanove „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

NAPOMENA

Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Broj: 01.7-05- 509/22

Brčko, 15. 02. 2022. godine

                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI  KOMISIJE

                                                                                                                 Zijad Nišić

 

 Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.                                                                                         

Podijelite na društvenim mrežama