skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ODLUKA O IMENOVANJU DVA ČLANA UO RNIU „RADIO BRČKO“

  Objavljeno:Petak,8.4.2022.godine

  Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 10a Zakona o pravnim licima koja osniva Brčko distrikt (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 10/02, 19/07, 2/08, 3/19 i 30/20), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – prečišćeni tekst i brojevi: 17/20 i 24/20) i Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetske komisije o provedenoj proceduri izbora dva člana Upravnog odbora Radio-novinske i izdavačke ustanove „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH, broj: 01.7-05-1276/22 od 29. 3. 2022. godine, Skupština Brčko distrikta BiH na 23.  redovnoj sjednici održanoj 6. aprila 2022. godine, donosi

   

  O D L U K U

  O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH

   

  Član 1

  Ovom odlukom imenuju se Enes Pašalić i Siniša Jovanović za članove Upravnog odbora Radio-novinske i izdavačke ustanove „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH.

   

  Član 2

              Mandat imenovanim članovima Upravnog odbora počinje od dana imenovanja i traje do isteka mandata svih ostalih članova Upravnog odbora.

  Član 3

  Imenovani članovi Upravnog odbora imaju mogućnost ponovnog imenovanja, s tim da isti članovi ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

  Član 4

  Članovima Upravnog odbora iz člana 1 ove odluke pripada pravo na mjesečnu naknadu za rad shodno odredbama Zakona o pravnim licima koja osniva Brčko distrikt.

  Član 5

  Odluka  o  imenovanju  članova  upravnog  odbora  je  konačna  i  protiv  nje se može pokrenuti upravni spor.

  Član 6

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

  Broj: 01-02-1452/22                                                                            

  Brčko,  6. 4. 2022. godine   

  PREDSJEDNIK

    SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

    Mr. sci. Siniša Milić

   

  Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Dopredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Imenovanim (2x)
  5. RNU „Radio Brčko“  Brčko distrikta BiH
  6. Komisiji za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetskoj komisiji
  7. Sektoru za opće poslove i strateško planiranje
  8. Arhivi