ODLUKA O IMENOVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA

Objavljeno:Petak, 8.4.2022.godine

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 16 Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 41/20 i 13/21), Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 23/21) i Izvještaja Komisije za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčko distrikta BiH o sprovedenoj proceduri  izbora članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH broj: 01. 5-05-1173/22 od 21. 3. 2022. godine, Skupština Brčko distrikta BiH na 23. redovnoj sjednici održanoj 6. aprila 2022. godine, donosi

 

O D L U K U

O IMENOVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

Ovom odlukom imenuje se Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kojeg čine predstavnici nacionalnih manjina, u sljedećem sastavu:

1. Lidija Ljubojević - Crnogorska nacionalna manjina;

2. Asmir Husić - Romska nacionalna manjina;

3. Nataša Grujić - Makedonska nacionalna manjina;

4. Slobodan Čikarić - Ruska nacionalna manjina;

5. Irmela Turbić - Turska nacionalna manjina;

6. Kristijan Jenei - Mađarska nacionalna manjina;

7. Safeta Čandić - Albanska nacionalna manjina;

8. Dario Lukić - Rusinska nacionalna manjina.

Član 2

            Mandat imenovanih članova Vijeća traje četiri (4) godine s pravom obnavljanja mandata samo jednom i počinje teći od dana imenovanja.

Član 3

Imenovani članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s Odlukom o utvrđivanju visine naknade za rad članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 31/21).

 

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-1450/22                                                                             

Brčko,  6. 4. 2022. godine  

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

  Mr. sci. Siniša Milić

Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Dopredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Imenovanim (8x)
  5. Komisiji za zaštitu ljudskih prava
  6. Vijeću nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH
  7. Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
  8. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama