skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

  Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Izborna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

  J A V N I  O G L A S

  za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

  I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

   

  II.   Uslovi za imenovanje:

   

  Opći uslovi:

  1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

  2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :

  1.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

  2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

  3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

  4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

  5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

  Posebni uslovi:

  -   da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;

  -   da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

  III. Potrebna dokumentacija:

   

  1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

  IV.  Rok za podnošenje prijava

   

  Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-stranici općine/grada i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

  V.   Organ za provođenje postupka

   

  Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Izborna komisija Brčko distrikta BiH.

  VI.  Ostale informacije

   

  Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Izborne komisije Brčko distrikta BiH ili na internet - stranici Skupštine, Vlade Brčko distrikta BiH i Radio - novinske i izdavačke ustanove „RADIO BRČKO“ Brčko distrikta BiH.

  Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Izborne komisije Brčko distrikta BiH sa naznakom:

  Izborna komisija Brčko distrikta BiH,

  Adresa: Dr. Abdulaha Bukvice br. 1, Brčko distrikt BiH

  „Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora - ne otvarati“.

  Kandidati će, ako Izborna komisija Brčko distrikta BiH zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

  Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

                                                                                              Izborna komisija Brčko distrikta BiH

                                                                            

  Broj: 045-1/2022

  Brčko, 16.05.2022. godine

                                       

  NAPOMENA: OBRAZAC ZA PRIJAVU MOŽETE PREUZETI OVDJE