skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“

  Objavljeno: Petak, 9. septembra 2022. godine

   Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE

   

  Na osnovu člana 13a Zakona o Javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ brojevi 6/18 i 11/20), Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH, raspisuje

   

   

  KONKURS

  ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA

  JAVNOG PREDUZEĆA „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

   

          Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje jednog (1) člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurs).

  Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Upravni odbor) traje do isteka mandata svih ostalih članova Upravnog odbora (član 15a Zakona o Javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine).

   

  Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

  1. da je državljanin BiH;
  2. da je punoljetan;
  3. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
  4. da je zdravstveno sposoban.

   

  Minimalni uslovi:

  1. najmanje visoka stručna sprema;
   1. najmanje pet godina radnog iskustva.

   

  Članovi Upravnog odbora ne mogu biti:

  1. direktori javnih preduzeća;
  2. lica koja su u upravnim odborima drugih javnih preduzeća;
  3. direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća;
  4. lica koja imaju manje kvalifikacije i manje radnog iskustva od rukovodnog organa javnog preduzeća, koji biraju;
  5. lica koja su u radnom odnosu u Javnom preduzeću „Luka Brčko“;
  6. lica koja su pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenje krivičnih djela i lica protiv kojih se vodi krivični postupak, osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja.

  PODNOŠENJE PRIJAVE

   

              Uz prijavu, potrebno je da kandidat dostavi sljedeću dokumentaciju, ne stariju od tri mjeseca:

  1. ovjerenu kopiju diplome;
  2. uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);
  3. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija);
  4. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
  5. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor drugog javnog preduzeća, da nije u upravnim odborima drugih javnih preduzeća, da nije direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća i da nije u radnom odnosu u Javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

  Kandidati podnose prijavu lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH – Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija, Ulica Mladena Maglova broj 2, 76100 Brčko, s naznakom:   

  PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE – NE OTVARAJ“.

   

  Potpisana prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH kao i na veb-stranici (www.skupstinabd.ba).

  Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u tri dnevna lista i na internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba). U slučaju neistovremenog objavljivanja Konkursa početak roka računaće se od dana posljednje objave Konkursa.

  Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će izvršiti selekciju prijavljenih kandidata.

  S kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove biće obavljen intervju. Mjesto i termin intervjua će biti objavljeni na oglasnoj ploči Skupštine Brčko distrikta BiH i internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba).

  Nakon sprovedenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će obavijestiti najbolje rangiranog kandidata s rang-liste, da u roku od pet (5) dana od dana obavještenja dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan za vršenje krivičnih djela (ne starije od tri mjeseca).

  Skupština Brčko distrikta BiH će imenovati člana Upravnog odbora s rang-liste kandidata koju utvrdi Komisija, u roku od petnaest (15) dana od dana dostavljanja iste.

  Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine biće objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

  Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

  NAPOMENA

  Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. aprila 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

  Broj: 01.7-05-2610/22

  Brčko, 08. 09. 2022. godine

                                                                                   PREDSJEDAVAJUĆI  KOMISIJE

                                                                                                        Zijad Nišić

   

         NAPOMENA: Konkurs je otvoren do 26. septembra 2022. godine