KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“

Objavljeno: Petak, 9. septembra 2022. godine

 Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE

 

Na osnovu člana 13a Zakona o Javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ brojevi 6/18 i 11/20), Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH, raspisuje

 

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

 

        Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje jednog (1) člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurs).

Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Upravni odbor) traje do isteka mandata svih ostalih članova Upravnog odbora (član 15a Zakona o Javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine).

 

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je punoljetan;
 3. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
 4. da je zdravstveno sposoban.

 

Minimalni uslovi:

 1. najmanje visoka stručna sprema;
  1. najmanje pet godina radnog iskustva.

 

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti:

 1. direktori javnih preduzeća;
 2. lica koja su u upravnim odborima drugih javnih preduzeća;
 3. direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća;
 4. lica koja imaju manje kvalifikacije i manje radnog iskustva od rukovodnog organa javnog preduzeća, koji biraju;
 5. lica koja su u radnom odnosu u Javnom preduzeću „Luka Brčko“;
 6. lica koja su pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenje krivičnih djela i lica protiv kojih se vodi krivični postupak, osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja.

PODNOŠENJE PRIJAVE

 

            Uz prijavu, potrebno je da kandidat dostavi sljedeću dokumentaciju, ne stariju od tri mjeseca:

 1. ovjerenu kopiju diplome;
 2. uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);
 3. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija);
 4. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
 5. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor drugog javnog preduzeća, da nije u upravnim odborima drugih javnih preduzeća, da nije direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća i da nije u radnom odnosu u Javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Kandidati podnose prijavu lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH – Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija, Ulica Mladena Maglova broj 2, 76100 Brčko, s naznakom:   

PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE – NE OTVARAJ“.

 

Potpisana prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH kao i na veb-stranici (www.skupstinabd.ba).

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u tri dnevna lista i na internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba). U slučaju neistovremenog objavljivanja Konkursa početak roka računaće se od dana posljednje objave Konkursa.

Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će izvršiti selekciju prijavljenih kandidata.

S kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove biće obavljen intervju. Mjesto i termin intervjua će biti objavljeni na oglasnoj ploči Skupštine Brčko distrikta BiH i internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skupstinabd.ba).

Nakon sprovedenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH će obavijestiti najbolje rangiranog kandidata s rang-liste, da u roku od pet (5) dana od dana obavještenja dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan za vršenje krivičnih djela (ne starije od tri mjeseca).

Skupština Brčko distrikta BiH će imenovati člana Upravnog odbora s rang-liste kandidata koju utvrdi Komisija, u roku od petnaest (15) dana od dana dostavljanja iste.

Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Luka Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine biće objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

NAPOMENA

Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. aprila 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Broj: 01.7-05-2610/22

Brčko, 08. 09. 2022. godine

                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI  KOMISIJE

                                                                                                      Zijad Nišić

 

       NAPOMENA: Konkurs je otvoren do 26. septembra 2022. godine                                                                                   

Podijelite na društvenim mrežama