IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA VOZAČ-DOMAR

Objavljeno: Utorak 01.11.2022.godine

IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA

             

Konkurs broj:

                         02-33-3766/22

Broj akta

 

Datum raspisivanja

                                      19. avgusta  2022.

Institucija

Skupština Brčko distrikta BiH

Pozicija

 

2

Vozač-domar

Broj prijavljenih kandidata

4

Broj nevažećih prijava

-

Broj izvršilaca koji se prima

1

Broj pozvanih kandidata na intervju

4

Termin testiranja

Termin intervjua

7. 11. 2022.

Članovi Komisije

Stojanka Knežević

Mara Šimić

 Azur Hadžić

Zapisničar

Vesna Jović

 

Intervju s kandidatima obavit će se u prostorijama Skupštine Brčko distrikta BiH, Mladena Maglova 2

     

 

 

     

SELEKTOVANI KANDIDATI  koji se pozivaju na intervju

 
             

R.br.

Prezime i ime

Pozicija

Termin intervjua

Komentar

  1.

Jerković

Marijan

Vozač-domar

8:00

  Potpuna

  2.

Hodžić

Smajil

Vozač-domar

8:00

  Potpuna

  3.

Stankić

Vojislav

Vozač-domar

8:00

  Potpuna

  4.

Antić

Darko

Vozač-domar

8:00

  Potpuna

 

NAPOMENA 1

Svi kandidati su dužni prilikom dolaska na intervju  dostaviti dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja  konkursom tražene stručne spreme.

NAPOMENA 2

Komisija će u skladu sa članom 38 Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH priznati dodatna 3 boda kandidatima na koje se odnosi član 14  Zakona o dopunskim pravima porodica poginulih branilaca i ratnih vojnih invalida.

Ovo pravo se dokazuje uvjerenjem nadležnog organa o statusu stečenom po osnovu Zakona o dopunskim pravima porodica poginulih branilaca i ratnih vojnih invalida koje ne može biti starije od 6 mjeseci.

NAPOMENA 3

 

Svi kandidati su dužni prilikom dolaska na intervju donijeti  vozačku dozvolu na uvid.

 

VERIFIKACIJA

 

 

 

 

 

Datum verifikacije

 

 

 

1. 11. 2022.

 

Potpis predsjednika

Stojanka Knežević 

Potpis zapisničara

 

 

 

Vesna Jović 

 

Podijelite na društvenim mrežama