JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE 2 (DVA) ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH

Objavljeno: Srijeda, 16. novembra 2022. godine

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Obrazac izjave možete preuzeti OVDJE

 

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, brojevi: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), članova 2, 4, 7 i 8 Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, brojevi: 67/21, 73/21, 1/22 - prečišćeni tekst i broj 13/22), člana 2.2 stava 1 Izbornog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 17/08, 43/08 i 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH, broj: 01-02-5104/22  od 2. novembra 2022.  godine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 32. redovnoj sjednici održanoj 2. novembra 2022. godine, raspisuje  

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje 2 (dva) člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH

 

I    - Raspisivanje Javnog oglasa

Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine raspisuje Javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH.

Članove Izborne komisije Brčko distrikta BiH imenuje Skupština Brčko distrikta BiH, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Mandat članova Izborne komisije Distrikta traje 7 (sedam) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na odluku o imenovanju članova Izborne komisije donesenu od strane Skupštine Brčko distrikta BiH.

II   - Ravnopravna zastupljenost

U skladu s članom 2.14 Izbornog zakona BiH sastav Izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu Izborne komisije nastojat će se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

III  - Opšti uslovi

Uslovi, koje član Izborne komisije Brčko distrikta BiH mora ispunjavati u skladu s članom 2.2 Izbornog zakona BiH  su sljedeći:

 1. da  je lice s pravom glasa;
  1. da je lice s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.

IV    - Posebni uslovi

Pored opštih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona BiH, član Izborne komisije Brčko distrikta BiH mora ispunjavati i posebne uslove:

 1. da ima prebivalište na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
 2. da ima završen fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS;
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

 1. članstvo u izbornoj komisiji;
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

U opštinama koje imaju do 700 upisanih birača, član izborne komisije može biti lice s prebivalištem iz druge susjedne opštine, ukoliko u opštini za koju se imenuje izborna komisija, nema prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom, a radi primjene člana 2.14 stava 1 Izbornog zakona BiH, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva.

Član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o opštini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili se radi o ponovnom izboru (reimenovanju) člana izborne komisije odnosno ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stava 1 Izbornog zakona BiH.

V    - Lica koja mogu biti imenovana na poziciju člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH

U skladu s članom 2.12 Izbornog zakona BiH i članom 4 stavom 1 Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Uputstvo) član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar opštinskog vijeća, odnosno skupštine opštine i skupštine grada, odnosno gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u opštinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

VI   -  Lica koja ne mogu biti imenovana na poziciju člana Izborne komisije

Za člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH u skladu s članom 2.3. Izbornog zakona BiH ne može biti imenovano lice:

 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7.a Izbornog zakona BiH;
 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koje je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 tačkom 4 Izbornog zakona BiH;
 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koji je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;

      6.  član Izborne komisije Brčko distrikta BiH u skladu s članom 2.12 stavom 7 Izbornog zakona BiH ne može biti zastupnik, odnosno opunomoćenik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima ili lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci ili duže.

  U skladu s odredbom člana 4 stava 2 Uputstva, za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice obuhvaćeno članom 2.3 Izbornog zakona BiH, kao ni lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stava 6 Izbornog zakona BiH, niti lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i/ili posljednjim lokalnim izborima.

VII  - Dokumentacija

Prijava na Javni oglas treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavni obrazac s kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručno potpisan od podnosioca prijave;
 2. dokaz o stručnoj spremi kandidata (ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrifikovanu - priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu s propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju - priznavanje inostranih diploma);
 3. dokaz o izbornom iskustvu podnosioca prijave, koji mora da sadrži podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatke da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost;
  1. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata s posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa;
  2. obrazac PBA-3 o prebivalištu kandidata (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
   1. izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.12 stava 7 Izbornog zakona BiH, odnosno da lice koje je kandidat za člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima ili lice koje je pravomoćnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže, svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa;
   2. izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH, svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa – (Prilog 5 Uputstva – dostupan na zvaničnoj Internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba);
 4. svojeručno potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da lice koje je kandidat za člana Izborne komisije nije lice koje obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbom člana 1.8 stava 6 Izbornog zakona BiH.

Da bi ostvarili pravo na dodatno bodovanje u skladu s Uputstvom, kandidati su dužni, uz prijavni obrazac, dostaviti dokaz o naučnom zvanju, i/ili položenom pravosudnom ispitu, i/ili o nosiocu pravosudne funkcije, i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH.

Kandidati podnose prijavu lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH – Komisija za izbor dva člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH, Mladena Maglova br. 2, 76100 Brčko, s naznakom:   

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE  BRČKO DISTRIKTA BiH - NE OTVARAJ“.

Potpisana prijava na javni oglas podnosi se na propisanom  prijavnom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH kao i na web-stranici (www.skupstinabd.ba).

Ovaj javni oglas će se objaviti u tri dnevna lista (Večernji List, Dnevni Avaz i Glas Srpske), Internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH i RNU „Radio Brčko“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa u jednom od navedenih sredstava informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor dva člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Konkursna komisija), će pregledati dokumentaciju, a s kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune i koji ispunjavaju sve uslove Javnog oglasa, obavit će se intervju.

Konkursna komisija će obavijestiti pisanim putem sve prijavljene kandidate o rezultatima izvršene klasifikacije kandidata.

Konkursna komisija će dostaviti pisani poziv na intervju, putem preporučene pošte, e-mailom ili putem telefaks aparata najkasnije tri dana prije održavanja intervjua kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane Javnim oglasom.

Nakon provedenog postupka Konkursna komisija će sačiniti rang-listu s redoslijedom kandidata, prema ukupnom broju bodova za svakog kandidata i dostaviti Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje.

Skupština Brčko distrikta BiH će cijeneći položaj kandidata na dostavljenoj rang-listi donijeti odluku o imenovanju dva člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH.

Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati se mogu obratiti u Skupštinu Brčko distrikta BiH na broj: 049/215/216 lokal – 240.

Broj: 01-02-5104-1/22

Brčko, 2. novembra 2022. godine

                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                           SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                                               Mr. sci. Siniša Milić

 

Podijelite na društvenim mrežama