Komisija za borbu protiv korupcije

Sastav i opis rada

  1. Siniša Milić, predsjedavajući
  2. Sead Softić, član
  3. Ivo Filipović, član
  4. Boro Ristić, član
  5. Nusret Kusturica, član

a) razmatra opća pitanja po oblastima u vezi s izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata i u vezi s tim prati rad izvršnih organa vlasti;

b) razmatra trošenje sredstava iz budžeta prema budžetskim korisnicima i od strane budžetskih korisnika, prati raspolaganje javnim fondovima i drugim vidovima javne potrošnje;

c) sarađuje s drugim državnim organima i sličnim tijelima u BiH, entitetima, kantonima i općinama, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;

d) ukazuje Skupštini na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi mišljenje i prijedloge Skupštini u ostvarivanju prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;

e) vrši nadzor nad vođenjem regresnih postupaka za naknadu štete protiv odgovornih lica;

f) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.