Komisija za javnu bezbjednost i nadzor nad radom Policije

Sastav i opis rada

  1. Ivo Filipović, predsjedavajući
  2. Slobodanka Ćurčić, član
  3. Siniša Golić, član
  4. Alija Denjagić, član
  5. Mehmedalija Karamujić, član
  6. Admir Mujkanović, član
  7. Velibor Babić, član.

a) prati rad Policije Distrikta koji se odnosi na poštivanje prava građana u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom;

b) raspravlja o pitanjima koja se odnose na navodno ili utvrđeno kršenje prava i sloboda građana od Policije Distrikta;

c) uočava probleme koji se odnose na rad Policije Distrikta i predlaže mjere za njihovo otklanjanje;

d) nadgleda rad Vatrogasne službe Distrikta;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.