Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA IZBORNOG POVJERENSTVA

Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje dva člana Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH i to:

n  Jednog člana iz reda hrvatskog naroda

n  Jednog člana iz reda ostalih

I

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

    

 OPĆI UVJETI

-       da je osoba s pravom glasa - osoba starija od 18 godina;

-       da je osoba s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provedbi izbora.

      POSEBNI UVJETI

-       da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH;

-       da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera;

-       da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (ovaj uvjet nije nužan kada se za člana povjerenstva imenuje osoba koja je diplomirani pravnik);

-       iznimno, član Izbornog povjerenstva može biti osoba sa VII/1 stupnjem stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu Izbornog povjerenstva u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.

Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:

 1. članstvo u izbornom povjerenstvu;
 2. članstvo u biračkom odboru;
 3. rad u stručnim tijelima koji su pružali pomoć u provedbi izbora;
 4. objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.

            Kandidat ne može biti osoba:

 1. koja je obuhvaćena odredbama članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, dopredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, izuzev u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavkom 4 Izbornog zakona BiH;
 4. koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti;
 5. kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je osobno odgovorna, u posljednje četiri (4) godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke;
 6. koja je zastupnik, odnosno opunomoćenik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima ili osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci ili dulje.

        Kandidati trebaju posjedovati odgovarajuću razinu znanja o statusu Brčko distrikta BiH, Statutu Brčko distrikta BiH, kao i o pravnim propisima koji tretiraju izbornu materiju.

 

II

              MANDAT

            Članu Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH mandat traje sedam (7) godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na odluku Skupštine Brčko distrikta BiH o imenovanju.

 

III

            STATUS

            Član Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH ne zasniva radni odnos.

            Član Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad sukladno aktima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH.

 

IV

              PODNOŠENJE PRIJAVE

           Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja.

           Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. kraći životopis sa osobnim podatcima kandidata;
 2. ovjereni preslik diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme, odnosno stručnom nazivu;
 3. dokaz (original ili ovjeren preslik) o iskustvu u provedbi izbora (potvrda izbornog povjerenstva o radu na birališnom mjestu, odluka o imenovanju u izborno povjerenstvo ili birački odbor ili neki drugi dokaz kojim kandidat može potvrditi iskustvo u provedbi izbora);
 4. vlastoručno potpisanu izjavu o nacionalnoj pripadnosti;
 5. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju smetnji iz članka 2.3 Izbornog zakona BiH;
 6. uvjerenje nadležnog tijela o nekažnjavanju - original ili ovjeren preslik (izdan od nadležnog tijela unutarnjih poslova po mjestu rođenja kandidata);
 7. uvjerenje o prebivalištu izdano od CIPS-a (original ili ovjeren preslik).

Napomena:

Izjave pod rednim brojevima 4. i 5. ne moraju biti ovjerene.

 Prijave za ovaj javni oglas potrebno je dostaviti osobno ili poštom, s naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH - NE OTVARAJ“,

 na adresu:

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH

POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETNO POVJERENSTVO

Mladena Maglova 2

76 120 Brčko     

            

             OBJAVA OGLASA

            Javni oglas će se objaviti u „Dnevnom avazu“, „Dnevnom listu“ i „Nezavisnim novinama“, na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba, Radio Brčkom i oglasnim pločama Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.

 

             NAPOMENA

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa bit će obavljen intervju.

Broj: 01.7-05-650/15

Brčko, 01.07.2015. godine

                                                                         

                                                                   PREDSJEDAVATELJ  POVJERENSTVA

                                                                                                     Zijad Nišić

 

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama