Potpore

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA I DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Na temelju članaka 40 i 54 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 54/18, 17/20 i 24/20), a u svezi s člankom 9 stavkom 3 Upute o provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica (Službeni glasnik BiH, broj 28/19), Povjerenstvo za upravu i financije Skupštine Brčko distrikta BiH na 9. sjednici održanoj 22. 10. 2021. godine donosi:

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O

NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA I DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Članak 1

 

U članku 4 Odluke o  načinu raspodjele sredstava za donacije vjerskim zajednicama (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 15/21), u stavku 1 točka d) se mijenja i glasi:

“d) da imaju pravo vlasništva ili građenja na zemljištu ili objektima na kojima se izvode radovi  ili su im ustupljeni na korištenje ili upravljanje.”

U istom članku točka e) se briše.

Članak 2

U članku 5 Odluke u stavku 1 točka e) mijenja se i glasi:

“e) presliku izvatka iz registara nadležnih institucija kojima se dokazuje pravo vlasništva ili građenja na zemlji na kojoj će se graditi ili objektima koji će se obnavljati ili druga dokumentacija kojom se dokazuje da su zemljište ili objekti ustupljeni podnositeljima zahtjeva na upravljanje ili korištenje, u svrhu dokazivanja kriterija iz članka 4 stavka 1 točke d).”

U istom članku točka f) se briše.

Članak 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01.8-02-4938/21

Brčko, 25. 10. 2021. godine

                                                                        PREDSJEDATELJ 

                                                                        POVJERENSTVA ZA UPRAVU I FINANCIJE

                                                                    SEAD SOFTIĆ

Podijelite na društvenim mrežama