skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА НА РАДНО МЈЕСТО АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА

Објављено: Понедјељак, 19. септембра 2022. године

 

Број: 02-33-4227/22

Брчко, 19. септембра 2022. године                                                                                      

            На основу члана 41 става 5 Закона о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 08/19 и 02/21), а у складу с чланом 31 Закона о спречавању сукоба интереса у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Одлуком о именовању Комисије за запошљавање, број: 01.1-33-3781/22 од 19. августа 2022. године, а по расписаном Јавном конкурсу број: 02-33-3766/22 од 19. 8. 2022. године, Комисија за запошљавање доноси:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ КАНДИДАТА НА РАДНО МЈЕСТО АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА

 

Члан 1

 

Стефан Марјановић, бира се на радно мјесто администратор информатичког система у Стручној служби Скупштине, Сектору за правне, персоналне и заједничке послове, на неодређено вријеме.

 

Члан 2

 

По коначности ове одлуке са изабраним кандидатом закључиће се уговор о раду.

Члан 3

 

Кандидат који није задовољан резултатима поступка који је спровела Комисија за запошљавање, односно кандидат који није задовољан Одлуком о избору кандидата може поднијети жалбу Комисији за жалбе у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у року од осам (8) дана од дана објављивања одлуке.

Члан 4

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК

КОМИСИЈE ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стојанка Кнежевић, дипл. правник

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Предсједнику Скупштине;
  2. Стручној служби Скупштине;
  3. Изабраном кандидату;
  4. Пододјељењу за људске ресурсе;
  5. Евиденцији;
  6. Архиви.