skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА

Објављено: Понедјељак, 23. јануара 2023. године

На основу члана 6 става 2 Закона о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 19/07, 20/07, 2/08, 4/21 и 6/21) и Одлуке Скупштине Брчко дистрикта БиХ о расписивању Јавног позива за избор и именовање два члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ из реда грађана Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-148/23 од 18. јануара 2023. годинеСкупштина Брчко дистрикта БиХ, објављује

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  ДВА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Позивају се грађани Брчко дистрикта БиХ да се пријаве за избор два члана Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Правосудна комисија), на период од четири (4) године.

Надлежност и начин рада Правосудне комисије, као и права и обавезе чланова Правосудне комисије утврђени су Законом о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о Правосудној комисији).

                                                                                                  

Услови које кандидат мора испуњавати:

     ОПШТИ УСЛОВИ:

-       да је држављанин БиХ;

-       да има пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ;

-       да је пунољетан;

-       да је здравствено способан за обављање дужности;

-       да се против њега не води кривични поступак;

-       да није правоснажно осуђиван;

-       да се на њега не односи члан IX став 1 Устава Босне и Херцеговине;

-       да у посљедње три године почевши од дана објављивања овога позива није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета и службе  Дистрикта, због правоснажно изречене дисциплинске мјере.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ (члан 5 став 4 Закона о Правосудној комисији)

Чланови Правосудне комисије су три грађанина Дистрикта високих професионалних и моралних квалитета:

 а) који нису били чланови политичких странака у четворогодишњем периоду који је претходио њиховом именовању у Правосудну комисију;

 b) који нису чланови политичких странака и нису на било који начин укључени у било какву политичку активност;

 c) који нису јавни радници или службеници Дистрикта, нису запослени у Скупштини Дистрикта, правосуђу, као ни чланови њиховог породичног домаћинства.

Под изразом „јавни радник“ подразумијевају се сви запослени чија се плата исплаћује из буџета Дистрикта, и укључује, али се не ограничава на савјетнике, консултанте, раднике стручних служби Скупштине и административних служби правосуђа, као и на директоре, чланове руководећих тијела и запослене у другим институцијама Дистрикта које су основане законом. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Уз пријаву с биографијом, потребно је да кандидат достави сљедећу документацију:

  1. увјерење о држављанству;
  2. доказ о пребивалишту;
  3. доказ о завршеном степену и врсти стручне спреме, стручном звању, односно стручном називу;
  4. доказ о запослењу или доказ о статусу незапосленог лица, уколико је незапослено;
  5. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сметњи из члана IX става 1 Устава БиХ;
  6. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да у посљедње три године, почевши од дана објављивања овога позива, није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета и службе Дистрикта, због правоснажно изречене дисциплинске мјере;
  7. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да не постоје сметње из члана 5 става 4 тачака а), b) и c) Закона о Правосудној комисији;
  8. кућну листу.

Докази о испуњавању општих и посебних услова подносе се у оригиналу или овјереној копији и не смију бити старији од три (3) мјесеца. 

Кандидати подносе пријаву лично у зграду Скупштине Брчко дистрикта БиХ у пријемну канцеларију или поштом на адресу: Скупштина Брчко дистрикта БиХ – Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија, Улица Младена Маглова број 2, 76100 Брчко, с назнаком:   

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – НЕ ОТВАРАЈ“.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 Јавни позив је отворен петнаест (15) дана од дана објављивања на интернет-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ (www.skupstinabd.ba) и огласној табли Скупштине.

Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ извршиће одабир пријављених кандидата.

С кандидатима који испуњавају прописане услове биће обављен интервју. Мјесто и термин интервјуа биће објављени на огласној табли Скупштине Брчко дистрикта БиХ и интернет-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ (www.skupstinabd.ba).

Након спроведеног интервјуа Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ ће обавијестити најбоље рангиране кандидате с ранг-листе, да у року од пет (5) дана од дана обавјештења доставе увјерење о здравственој способности (не старије од три мјесеца), увјерење да се против кандидата не води кривични поступак осим кривичних дјела из области саобраћаја (не старије од три мјесеца) и увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван за вршење кривичних дјела (не старије од три мјесеца).

Након спроведеног интервјуа Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ даће препоруку Скупштини Брчко дистрикта БиХ за именовање.

НАПОМЕНА

За дипломе које су стечене у иностранству након 6. априла 1992. године потребна је нострификација.

Неправовремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Број: 01-02-148-1/23

Брчко, 18. јануара 2023.  године

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ                                                                          

                                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                                                                               Мр сц. Синиша Милић