skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - АСИСТЕНТ И КАФЕ КУХАР

Објављено: 13.02.2023.

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

Број: 02.1-33-584/23

Брчко, 13.2.2023. године

На основу члана 30 Закона о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 8/19 и 2/21), а у складу са Одлуком о реализацији Плана запошљавања у Стручној служби Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01.1-33-0090/23 од 16. јануара 2023. године, шеф Стручне службе Скупштине, расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ, ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНОГ СА ОДСУСТВА, А НАЈДУЖЕ НА ПЕРИОД ДО ДВИЈЕ ГОДИНЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ

 -        СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ПЕРСОНАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1.     ПАРЛАМЕНТАРНИ АСИСТЕНТ

Опис послова радног мјеста и одговорности:

-         помаже посланицима у активностима везанима за припрему за сједнице скупштинских комисија и сједнице Скупштине;

-         помаже посланицима приликом формулисања амандмана, предлога закона, одлука, закључака и других аката, иницијатива и провјерава њихову правну исправност;

-         припрема извјештаје и документе за клубове посланика;

-         врши стручна истраживања за потребе клубова посланика, припрема политичке иницијативе;

-         пише чланке, говоре и писма за потребе клубова посланика;

-         анализира и обрађује материјале за сједнице скупштинских комисија и засједања Скупштине и презентује их посланицима;

-         врши истраживачко-документационе послове потребне за рад посланика;

-         сачињава предлоге за оцјену усклађености правних аката са Статутом и законима Брчко дистрикта БиХ;

-         прикупља потребна мишљења на нацрте закона као и измјена и допуна закона;

-         припрема за јавност информације о активностима посланика;

-         пружа стручну помоћ у раду скупштинских комисија према распореду који утврђује шеф Стручне службе;

-         обавља и друге задатке у складу с Пословником о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ или одговарајућим законима;

-         обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца;

-         директно је одговоран руководећем службенику.

Квалификација за радно мјесто:

-        стечена диплома високог образовања у трајању од најмање четири године, односно висока стручна спрема (ВСС) VII/1, коефицијент образовања минимално 240 ECTS бодова, дипломирани правник;

-        једна година радног искуства након стицања наведене високе стручне спреме;

-        положен испит за рад у органима управе или испит положен на било којем нивоу власти пред надлежним тијелима управе БиХ и ентитета (или на територији других република бивше СФРЈ најкасније до 6. априла 1992. године) као и положен испит у другим државама с којима БиХ има потписан споразум о међусобном признавању таквих испита.

-         

Број извршилаца: Један (1).

Платни разред: VII5 (мјесечна основна плата 1.635,33 КМ).

 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ

 

-        СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ

 2.     КАФЕ- КУВАР

 

Опис послова радног мјеста и одговорности:

-      припрема и послужује пића и напитке за потребе Скупштине и Стручне службе;

-      одржава опрему и инвентар којим рукује;

-      води потребне евиденције о улазу и излазу робе;

-      ради и остале послове по налогу непосредног руководиоца;

-      директно је одговоран руководећем службенику.

 

Квалификација за радно мјесто:

-        стечена диплома средњег образовања, ССС- III степен или КВ

-        шест мјесеци радног искуства након стицања наведене среднје стручне спреме;

Број извршилаца: Један (1).

Платни разред: IV5 (мјесечна основна плата 892,17 KM).

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. да је држављанин БиХ;
  2. да је пунољетан;
  3. да је здравствено способан за вршење послова упражњеног радног мјеста;
  4. да се против њега не води кривични поступак;
  5. да се на њега не односи члан IX став 1 Устава БиХ;
  6. да у посљедње три године почев од дана објављивања конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста, није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета и службе Дистрикта, усљед правоснажно изречене дисциплинске мјере.

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Кандидати који су заинтересовани за пријем у радни однос по расписаном Јавном конкурсу дужни су да поднесу пријаву у прописаном року, а материјално и кривично су одговорни за тачност података наведених у пријави.

 

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети на писарници Скупштине Брчко дистрикта БиХ и на интернет-страници www.skupstinabd.ba.

Потписане пријаве кандидати достављају лично на писарницу Скупштине Брчко дистрикта БиХ или поштом на адресу: Скупштина Брчко дистрикта БиХ, Улица Младена Маглова број 2, Брчко, 76100, најкасније до 21.2.2023. године до 15 часова.

Пријаве које су стигле након рока за подношење неће бити разматране.

 

Конкурс је отворен од дана објављивања на интернет-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ и траје до 21.2.2023. године.

 

 

НАПОМЕНЕ

 

Селектовани кандидати с којима ће се обављати интервју, о датуму, мјесту и термину интервјуа ИСКЉУЧИВО СЕ ОБАВЈЕШТАВАЈУ ПУТЕМ СЛУЖБЕНЕ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ СКУПШТИНЕ (www.skupstinabd.ba).

У складу с чланом 28 Закона о  службеницима и намјештеницима у Скупштини („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 8/19 и 02/21) у процесу одабира пријављених кандидата на јавни конкурс за упражњено радно мјесто службеника, Комисија за запошљавање ће узети у разматрање и кандидате који немају положен испит за рад у органима управе, односно стручни испит, али са обавезом да уколико буду изабрани испит морају положити у року прописаном Законом о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ.

Уз дипломе које су стечене у иностранству након 6. априла 1992. године потребно је доставити доказ о нострификацији.

Потписана пријава која се подноси важи само за наведени конкурс.

Прворангирани кандидат дужан је да у року од три (3) дана од дана обавјештења о резултатима конкурса достави Комисији сву документацију у оригиналу или овјереним копијама којом се доказује испуњавање општих и посебних услова прописаних овим конкурсом.

У случају да се у поступку провјере испуњености услова утврди да они не одговарају подацима у поднесеној пријави, кандидат се елиминише из даљег тока одабира, а на његово мјесто долази сљедећи кандидат с ранг-листе, и обнавља се процедура провјере са истим роковима.

О резултатима спроведеног конкурса кандидати ће бити обавијештени путем интернет-странице www.skupstinabd.ba.

Кандидат који није задовољан резултатима поступка може поднијети жалбу Комисији за разматрање жалби у року од осам (8) дана од дана објављивања одлуке о избору кандидата на интернет-страници www.skupstinabd.ba.

Жалба се подноси лично на писарницу Скупштине Брчко дистрикта БиХ или поштом на адресу: Скупштина Брчко дистрикта БиХ, Улица Младена Маглова број 2, Брчко, 76100.  

Одлука по жалби је коначна и извршна.

Све информације у вези с Конкурсом могу се добити у Стручној служби Скупштине путем телефонског броја: 049/215-516 локал 280.

                                                                                                  ШЕФ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                                          Стојанка Кнежевић, дипл. правник