ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 64, 129 и 130 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), разматрајући Нацрт закона о јавној имовини у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 10. редовној сједници, одржаној 16. јуна 2021. године, доноси

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ

ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

Члан 1

 

          Овом одлуком уређује се начин одржавања јавне расправе о Нацрту закона о јавној имовини у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.

 

Члан 2

 

          Носиоци активности спровођења јавне расправе су Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Канцеларија за управљање јавном имовином Владе Брчко дистрикта БиХ.

Члан 3

 

Задужују се Стручна служба Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Влада Брчко дистрикта БиХ да у року од два (2) дана од дана усвајања ове одлуке, Нацрт закона из члана 1 ове одлуке учине доступним на веб-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba и веб-страници Владе Брчко дистрикта БиХ www.bdcentral.net.

 

Члан 4

 

          Јавна расправа биће одржана у сриједу 30. јуна 2021. године у 17 часова у великој сали Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Члан 5

 

Финансијска средства за организовање и спровођење јавне расправе обезбиједиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

Члан 6

 

          Након спроведене јавне расправе Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ сумираће резултате комплетне расправе и поднијети Скупштини извјештај с предлозима и мишљењима с јавне расправе.

 

Члан 7

 

Записници с јавне расправе доставиће се посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Канцеларији за управљање јавном имовином Владе Брчко дистрикта БиХ и градоначелнику Брчко дистрикта БиХ, прије него што се Нацрт закона упути у процедуру другог читања.

Члан 8

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-2693/21

Брчко, 16. јуна 2021. године

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                                Мр сц. Синиша Милић

 

Достављено:

  1. Предсједнику;
  2. Потпредсједнику;
  3. Градоначелнику;
  4. Канцеларији за управљање јавном имовином;
  5. Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
  6. Сектору за опште послове и стратешко планирање;
  7. Архиви.

Подијелите на друштвеним мрежама