ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 64, 129 и 130 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), разматрајући Нацрт закона о играма на срећу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 11. редовној сједници, одржаној 1. јула 2021. године, доноси

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ

ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

Члан 1

 

          Овом одлуком уређује се начин одржавања јавне расправе о Нацрту закона о играма на срећу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

 

Члан 2

 

          Носиоци активности спровођења јавне расправе су Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Члан 3

 

Задужују се Стручна служба Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Влада Брчко дистрикта БиХ да у року од три (3) дана од дана усвајања ове одлуке, Нацрт закона из члана 1 ове одлуке учине доступним на веб-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba и веб-страници Владе Брчко дистрикта БиХ www.bdcentral.net.

 

Члан 4

 

          Јавна расправа биће одржана 25. августа 2021. године у 17 часова у великој сали Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Члан 5

 

Финансијска средства за организовање и спровођење јавне расправе обезбиједиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

Члан 6

 

          Након спроведене јавне расправе Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ сумираће резултате комплетне расправе и поднијети Скупштини извјештај с предлозима и мишљењима с јавне расправе.

 

Члан 7

 

Задужује се Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ да достави анализу стања у овој области, уз посебан нагласак ефеката које би усвајање Закона произвело у односу на тренутно законско рјешење које регулише ову област.

Члан 8

 

Записници с јавне расправе биће достављени посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ и градоначелнику Брчко дистрикта БиХ, прије него што се Нацрт закона упути у процедуру другог читања.

Члан 9

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-2915/21

Брчко, 1. јула 2021. године

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                               Мр сц. Синиша Милић

 

Достављено:

  1. Предсједнику;
  2. Потпредсједнику;
  3. Градоначелнику;
  4. Дирекцији за финансије;
  5. Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
  6. Сектору за опште послове и стратешко планирање;
  7. Архиви.

Подијелите на друштвеним мрежама