Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати директан пренос сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ или снимак посљедње сједнице. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ расписује јавни оглас за избор и именовање два члана Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ и то:

n  једног члана из реда хрватског народа;

n  једног члана из реда осталих.

I

Услови које кандидат мора испуњавати:

    

 ОПШТИ УСЛОВИ

-       да је лице с правом гласа – лице старије од осамнаест (18) година;

-       да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

      ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-       да има пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ;

-       да има завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме друштвеног смјера или завршену вишу школу, односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног смјера;

-       да посједује искуство у спровођењу избора (овај услов није неопходан када се за члана Комисије именује лице које је дипломирани правник);

-       изузетно, члан Изборне комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног закона БиХ.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

 1. чланство у изборној комисији;
 2. чланство у бирачком одбору;
 3. рад у стручним органима који су пружали помоћ у спровођењу избора;
 4. објављивање стручних и научних радова из области избора.

            Кандидат не може бити лице:

 1. које је обухваћено одредбама чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 ставом 4 Изборног закона БиХ;
 4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти, и
 5. коме је изречена казна за тежу повреду Изборног закона или прописа за који је лично одговорно, у посљедње четири (4) године, рачунајући од дана правоснажности одлуке;
 6. које је заступник, односно опуномоћеник политичког субјекта који учествује на изборима или лица које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест (6) мјесеци или дуже.

        Кандидати треба да посједују одговарајући ниво знања о статусу Брчко дистрикта БиХ, Статуту Брчко дистрикта БиХ као и о правним прописима који третирају изборну материју.

 

II

              МАНДАТ

             Члану Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ мандат траје седам (7) година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на одлуку Скупштине Брчко дистрикта БиХ о именовању.

 

III

            СТАТУС

            Члан Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ не заснива радни однос.

            Члан Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ има право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са актима Централне изборне комисије БиХ и Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

 

IV

              ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

            Рок за подношење пријаве је осам  (8) дана од дана објављивања.

           Уз пријаву на јавни оглас потребно је доставити сљедећу документацију:

 1. краћу биографију с личним подацима кандидата;
 2. овјерену копију дипломе о завршеном степену и врсти стручне спреме, односно стручном називу;
 3. доказ (оригинал или овјерена копија) о искуству у спровођењу избора (потврда изборне комисије о раду на бирачком мјесту, одлука о именовању у изборну комисију или бирачки одбор или неки други доказ којим кандидат може да потврди искуство у спровођењу избора);
 4. својеручно потписану изјаву о националној припадности;
 5. својеручно потписану изјаву о непостојању сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ;
 6. увјерење надлежног органа о некажњавању – оригинал или овјерена копија (издато од надлежног органа унутрашњих послова по мјесту рођења кандидата);
 7. увјерење о пребивалишту издато од ЦИПС-а (оригинал или овјерена копија).

Напомена:

Изјаве под редним бројевима 4 и 5 не морају бити овјерене.

 Пријаве за овај јавни оглас потребно је доставити лично или поштом, с назнаком:

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – НЕ ОТВАРАЈ“,

 на адресу:

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА

Младена Маглова 2

76 120 Брчко     

            

             ОБЈАВА ОГЛАСА

            Јавни оглас ће бити објављен у „Дневном авазу“, „Дневном листу“ и „Независним новинама“, на веб-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba, Радио Брчком и огласним таблама Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Владе Брчко дистрикта БиХ.

             НАПОМЕНА

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

            Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа биће обављен интервју.

Број: 01.7-05-650/15

Брчко,01.07.2015. године

                                                                           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  КОМИСИЈЕ

                                                                                                 Зијад Нишић

 

Расположиве материјале преузмите ОВДЈЕ.

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 269 гостију и нема пријављених чланова