Predsjednik Skupštine

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH je Esed Kadrić.EsedKadric2

Izabran je 15.11.2016. godine. Član je SDA.


ŽIVOTOPIS:

Rođen je 10. 9. 1979. godine u Maoči, Brčko. Završio je Fakultet političkih znanosti u Sarajevu 2006. godine i stekao zvanje diplomiranog politologa. Na istom fakultetu magistrirao je 2017. godine i stekao zvanje magistra političkih znanosti. Bio je zastupnik Skupštine Brčko distrikta BiH u dva saziva - od 2004. do 2008. godine i od 2008. do 2011. godine, kada je preuzeo dužnost voditelja Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH. Od 2012. do 2016. godine obavljao je dužnost dogradonačelnika Brčko distrikta BiH. Oženjen, otac troje djece.

OVLASTI:

 • zastupa i predstavlja Skupštinu u okviru ovlasti koje su mu dane Statutom Distrikta, zakonima Distrikta i Poslovnikom;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i po potrebi saziva i predsjedava sjednicama skupštinskih povjerenstava;
 • osigurava poštovanje odredbi ovog poslovnika i reda na sjednicama Skupštine sukladno Statutu Distrikta i ovom poslovniku;
 • provodi zakone, odluke i druge akte Skupštine kada je za njihovo provođenje mjerodavna Skupština, skupštinsko tijelo ili predsjednik Skupštine;
 • koordinira rad skupštinskih povjerenstava;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u skupštinsku proceduru i predlaže dnevni red sjednica Skupštine;
 • upućuje zastupnicima i povjerenstvima nacrte zakona i materijale za raspravu;
 • inicira raspravljanje o određenim pitanjima u mjerodavnosti Skupštine;
 • donosi odluke ili druge akte radi provođenja ovog poslovnika;
 • osigurava transparentnost rada Skupštine;
 • brine se o odnosima i suradnji Skupštine i Vlade Distrikta, odnosno drugih institucija Distrikta;
 • prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Skupštine;
 • prima svečanu izjavu/prisegu zastupnika ili službenih osoba koje na temelju Statuta Distrikta, zakona Distrikta i ovog poslovnika, trebaju položiti prisegu ili dati svečanu izjavu pred predsjednikom Skupštine;
 • donosi odluke o proglašenju zakona koje donese Skupština;
 • potpisuje sve akte koje donosi Skupština, izuzev ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno;
 • odobrava službena putovanja zastupnika u inozemstvo;
 • uz konzultacije s predsjednicima zastupničkih klubova određuje sastav izaslanstava Skupštine na raznim službenim događajima, vodeći pri tom računa o odgovarajućem stranačkom, nacionalnom i spolnom sastavu Skupštine;
 • nadzire rad Stručne službe;
 • donosi odluke i druge pojedinačne pravne akte vezane za ostvarivanje prava zastupnika u okviru vršenja njihove zastupničke dužnosti sukladno s zakonima ili drugim općim aktima Skupštine, izuzev u onim slučajevima kada je za to mjerodavno Povjerenstvo za upravu i financije;
 • obavlja druge dužnosti određene Statutom Distrikta i Poslovnikom.