ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 54/18 – prečišćeni tekst i brojevi 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 1. jula 2021. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

 

  Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Član 2

 

  Nosioci aktivnosti sprovođenja javne rasprave su Zakonodavna komisija Skupštine Brčko distrikta BiH i Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH.

Član 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz člana 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 

Član 4

 

 Javna rasprava održat će se 25. 8. 2021. godine u 17 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje javne rasprave obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

 

Nakon sprovedene javne rasprave Zakonodavna komisija Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

Član 7

Zadužuje se Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH da dostavi analizu stanja u ovoj oblasti, uz poseban naglasak efekata koje bi usvajanje zakona proizvelo u odnosu na trenutno zakonsko rješenje koje reguliše ovu oblast.

Član 8

Zapisnici s javne rasprave dostavit će se poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH, Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH i gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Član 9

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-2915/21

Brčko, 1. jula 2021. godine

                                  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                               Mr. sci. Siniša Milić

 

Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Potpredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Direkciji za finansije
  5. Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH
  6. Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
  7. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama