BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  JAVNI KONKURS za izbor 3 (tri) člana Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana

  Obajavljeno, 22. 7. 2024

  Preuzmi Konkurs, Prijava 

  Broj: 01.7-05-407/24

  Brčko, 19.7.2024. godine

  Na osnovu člana 53. Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ – prečišćeni tekst broj 54/18 i brojevi: 17/20 i 24/20) i člana 25 Kodeksa ponašanja poslanika  Skupštine Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 14/24), Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 78. sjednici održanoj 19.7.2024. godine, raspisuje

  JAVNI KONKURS

      za izbor 3 (tri) člana Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja

  poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana

  I                  - Raspisivanje Javnog konkursa

  Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu „Konkursna komisija“) raspisuje Javni konkurs za izbor 3 (tri) člana Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana.

  Članove Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana imenuje Skupština Brčko distrikta BiH.

  Mandat članova Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana traje 4 (četiri) godine, počevši  od dana imenovanja.

  II               - Ravnopravna zastupljenost

  U sastavu Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika Skupštine Brčko distrikta BiH nastojat će se obezbijediti zastupljenost spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

  III   - Opći uslovi

   

  Opći uslovi koje član Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana treba da ispunjava su sljedeći:

  1. da je punoljetan;
  2. da je državljanin Bosne i Hercegovine
  3. da ima prebivalište na teritoriji Brčko distrikta BiH.

  IV    - Posebni uslovi

   

  Pored općih uslova član Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana mora ispunjavati i posebne uslove:

  l) da se protiv lica ne vodi krivični postupak, 

  2) da nije član političke stranke,

  3) da ima najmanje deset godina iskustva u obavljanju poslova odabrane profesije,

  4) da ima nesumnjiv ugled u društvu koji se dokazuje odgovarajućim referencama,

  5) poželjno je da je uključen u društveno-koristan rad, kao i da ima eventualno javno zapažen angažman na pitanjima od interesa javnosti.

  V – Dokumentacija

   

  Prijava na Javni konkurs treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

  l. prijavni obrazac s kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručno potpisan od podnosioca prijave;

         2.  uvjerenje o državljanstvu;

  1. uvjerenje o prebivalištu;
  2. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
  3. potpisana i ovjerena izjava da lice nije član političke organizacije;
  4. uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu u obavljanju poslova odabrane profesije;
  5. drugu dokumentaciju koja dokazuje uslove iz tačke IV alineja 4) i 5).

  Kandidati podnose prijavu u zatvorenoj koverti lično u zgradu Skupštine Brčko distrikta BiH u prijemnu kancelariju ili poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH — Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija, Mladena Maglova br. 2, 76100 Brčko, s naznakom:

  „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE TRI ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KODEKSA PONAŠANJA POSLANIKA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA - NE OTVARAJ”.

  Potpisana prijava na javni oglas podnosi se na propisanom prijavnom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Skupštine Brčko distrikta BiH kao i na zvaničnoj web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH (www.skustinabd.ba).

  Javni konkurs će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH i RNU „Radio Brčko”.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa u jednom od navedenih sredstava informisanja.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

  Po zatvaranju javnog konkursa, Konkursna komisija vrši pregled i klasifikaciju prijava kandidata za one koji ispunjavaju uslove tražene javnim konkursom.

  Konkursna komisija će obavijestiti putem zvanične web-stranice Skupštine Brčko distrikta BiH sve prijavljene kandidate o rezultatima izvršene klasifikacije kandidata najkasnije tri dana prije održavanja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane Javnim konkursom.

  Nakon provedenog postupka intervjuisanja Konkursna komisija će sačiniti rang-listu s redoslijedom kandidata, prema ukupnom broju bodova za svakog kandidata i dostaviti Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje.

  Skupština Brčko distrikta BiH će cijeneći položaj kandidata na dostavljenoj rang-listi donijeti odluku o imenovanju tri člana Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini iz reda građana.

  Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati se mogu obratiti u Skupštinu Brčko distrikta BiH na broj: 049/215/516 lokal - 106

  PREDJEDAVAJUĆA

  KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

  I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE

  Ina Pamukčić

   

  OBAVJEŠTENJE

  Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH obavještava kandidate, koji su se prijavili na Konkurs za izbor i imenovanje 5 (pet) članova Upravnog odbora Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj Konkursa: 01.7-48-94/24 od 14. 06. 2024. godine, da se intervju, koji se trebao održati 15. 07. 2024. godine, pomjera za petak 19. 7. 2024. godine u 9.00 sati.

  OBAVJEŠTENJE

  Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska Komisija Skupštine Brčko distrikta BiH obavještava kandidate koji su konkurisali na  Javni konkurs za izbor 3 (tri) člana Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH iz reda građana broj konkursa: 01.7-48-117/24 od 20. 06. 2024. godine da se intervju zakazan za 15. 07. 2024. odlaže.

  Novi termin za razgovore bit će naknadno objavljen.