IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE

Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje dva člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH i to:

n  Jednog člana iz reda hrvatskog naroda,

n  Jednog člana iz reda ostalih.

I

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 OPĆI USLOVI

-       da je osoba s pravom glasa - osoba starija od 18 godina;

-       da je osoba s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.

      POSEBNI USLOVI

-       da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH;

-       da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera;

-       da posjeduje iskustvo u provođenju izbora (ovaj uslov nije neophodan kada se za člana Komisije imenuje osoba koja je diplomirani pravnik);

-       izuzetno, član Izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

 1. članstvo u izbornoj komisiji;
 2. članstvo u biračkom odboru;
 3. rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora;
 4. objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora.

            Kandidat ne može biti osoba:

 1. koja je obuhvaćena odredbama članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, dopredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stavom 4 Izbornog zakona BiH;
 4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; i
 5. kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri (4) godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;
 6. koja je zastupnik, odnosno opunomoćenik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima ili osoba koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci ili duže.

        Kandidati treba da posjeduju odgovarajući nivo znanja o statusu Brčko distrikta BiH, Statutu Brčko distrikta BiH kao i o pravnim propisima koji tretiraju izbornu materiju.

 

II

              MANDAT

            Članu Izborne komisije Brčko distrikta BiH mandat traje sedam (7) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na odluku Skupštine Brčko distrikta BiH o imenovanju.

 

III

            STATUS

            Član Izborne komisije Brčko distrikta BiH ne zasniva radni odnos.

            Član Izborne komisije Brčko distrikta BiH ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu s aktima Centralne izborne komisije BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH.

 

IV

              PODNOŠENJE PRIJAVE

            Rok za podnošenje prijave je osam  (8) dana od dana objavljivanja.

           Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju s ličnim podacima kandidata;
 2. ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme, odnosno stručnom nazivu;
 3. dokaz (original ili ovjerena kopija) o iskustvu u provođenju izbora (potvrda izborne komisije o radu na biračkom mjestu, odluka o imenovanju u izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz kojim kandidat može da potvrdi iskustvo u provođenju izbora);
 4. vlastoručno potpisanu izjavu o nacionalnoj pripadnosti;
 5. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH;
 6. uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju - original ili ovjerena kopija (izdatu od nadležnog organa unutrašnjih poslova po mjestu rođenja kandidata);
 7. uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPS-a (original ili ovjerena kopija).

Napomena:

Izjave pod rednim brojevima 4 i 5 ne moraju biti ovjerene.

 Prijave za ovaj javni oglas potrebno je dostaviti lično ili poštom, s naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE  BRČKO DISTRIKTA BiH - NE OTVARAJ“,

 na adresu:

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETSKA KOMISIJA

Mladena Maglova 2

76 120 Brčko     

            

             OBJAVA OGLASA

            Javni oglas će se objaviti u „Dnevnom avazu“, „Dnevnom listu“ i „Nezavisnim novinama“, na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba, Radio Brčkom i oglasnim pločama Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.

 

             NAPOMENA

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            S kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će obavljen intervju.

Broj: 01.7-05-650/15

Brčko, 01.07.2015. godine

                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI  KOMISIJE

                                                                                                 Zijad Nišić

 

 

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama