Komisija za mlade

Sastav i opis rada

  1. Admir Mujkanović, predsjedavajući
  2. Branislav Marković, član
  3. Abdulah Iljazović, član
  4. Boro Ristić, član
  5. Borislav Đulabić, član.

 a) razmatra pitanja u vezi s planiranjem i sprovođenjem omladinske politike i zaštite prava i interesa mladih;

 b) razmatra položaj mladih u društvu;

 c) radi na promociji prava i interesa mladih;

 d) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.