Zakonodavna komisija

Sastav i opis rada

  1. Ljubiša Lukić, predsjedavajući
  2. Senad Osmanović, član
  3. Ilija Marić, član
  4. Siniša Golić, član
  5. Benjamin Malkić, član

a) razmatra sve nacrte zakona i izmjena zakona kako bi se uspostavio jedinstveni pravni sistem na području Distrikta;

b) priprema nacrte zakona i drugih akata Skupštine i izvještava o tome Skupštinu;

c) učestvuje u pripremanju programa zakonodavne aktivnosti Skupštine;

d) nadgleda primjenu Statuta Distrikta;

e) pravi prijedloge izmjena Statuta Distrikta;

f) daje mišljenje o predloženim izmjenama Statuta Distrikta koji su dostavljeni Skupštini;

g) raspravlja o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu i izmjene Statuta Distrikta i o tome izvještava Skupštinu;

h) na zahtjev poslanika Skupštine daje mišljenje o statutarnosti odluka koje donosi Skupština;

i) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.