BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2012 prethodni mandat

  622. 25 vanredna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju neradnih dana H
  621. 71. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o zbrinjavanju pasa lutalica H(1)
  620. 71. redovita sjednica - Zaključak - Informacija - štete od suše i grada H(1)
  619. 71. redovita sjednica - Odluka o zaštiti civilnih žrtava rata H(1)
  618. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Omerbegovača H(1)
  617. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -J. J. Zmaja Srpska varos H(1)
  616. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H(1)
  615. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Amika H(1)
  614. 71. redovita sjednica - Odluka o imenovanju V D DIREKTORA JP Putevi H(1)
  613. 71. redovita sjednica - Odluka o osnivanju JP Putevi Brcko H(1)
  612. 71. redovita sjednica - Odluka - naknada bespravno igrađene građevine -H(1)
  611.71. redovita sjednica - Odluka - KREDITIRANJE POLJOPRIVREDE -H(1)
  610. 71. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana pravosudnog povjerenstva H(1)
  607. 71. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 69 redovite sjednice -H(1)
  606. 70. redovita sjednica Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju FZO za 2011. godinu - H
  605. 70. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava - pomoć gradu Samsun - Turska -H
  604. 70. redovita sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o novim nazivima ulica i trgova u Brčko distriktu BiH - H
  603. 70. redovita sjednica - Odluka o određivanju novih lokacija za izgradnju grobalja -H
  602. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela ulice Steve Cvjetkovića - Potočari -H
  601. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija nekategorisanog puta -Plazulje -Gorice -H
  600. 70. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik- FZO- H
  599. 70. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih usluga - FZO- H
  598. 70. redovita sjednica - Odluka o usvajanju programa subvencioniranja dijela kamata H
  597. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja nogometnog igrališta Skakava Donja -H
  596. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja nogometnog igrališta Gornji Brezik-H
  595. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja terena za male sportove - Broduša H
  592. 70. redovita sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Proračun BrЯko distrikta BiH za 2012. godinu -H
  591. 70. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 67 i 68 redovne sjednice H
  590. 69. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Rizaha Štetića -Kolobara H
  589. 69. redovita sjednica -Odluka o proceduri izrade propisa koji se predlažu u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine -H
  588.69. redovita sjednica -Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudog povjerenstva H
  587. 69. redovita sjednica - Odluka o odobravanju projekta na listu projekata JPP-a - H
  586. 69. redovita sjednica- Odluka o četvrtoj emisiji obveznica H
  585. 69. redovita sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o dopunama Zakona preuzimanju dioničarskih društava -H
  584. 69. redovita sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dobit - H
  583. 69. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 66 redovite sjednice H
  582. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za travanj 2012.-H
  581. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2012.- H
  580. 67. redovita sjednica - Odluka o davanj suglasnosti na Odluku JP Luka o usvajanju Z. R. -H
  579. 67. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o završnom računu JP Luka Brčko za 2011. godinu -H
  578. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2011. godinu H
  577. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje - H
  576. 67. redovita sjednica - Odluke o promjeni namjene javnog dobra-H
  575. 67. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Mehmedovića - Dizdaruša -H
  574. 67. redovita sjednica - Odluka o osnivanju Javne zdravstvene ustanove -H
  573. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 65 redovite sjednice H
  572. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2012. godinu-H
  571. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2011. godinu- H
  570. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2011. godinu -H
  569. 66. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Nikolići u MZ Lipovac - H
  568. 66. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava -H
  567. 66. redovita sjednica - Odluka o bratimljenju grada Samsun -R. Turska i Brčko distrikta BiH - H
  566. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 64 redovite sjednice H
  565. 65. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2012. -H
  564. 65. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za sječanj 2012. -H
  563. 65. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova za korisnike stalne socijalne pomoći -H
  562. 65. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste -H
  561. 65. redovita sjednica - Odluka o imenovanj Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica -H
  560. 65. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 62 i 63 redovite sjednice -H
  559 . 64. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
  557. 64. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 24 izvanredne i 61 redovite sjednice -H
  556. 64. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o dođeli mandata Ademu Ribiću -H
  555. 64. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanaka mandata Osmanu Mulahaliloviću - H
  554. 63. redovita sjednica- Zaključak - Analiza stanja u oblasti visokog obrazovanja - H
  553. 63. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2011.godinu H
  552. 63. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2011. godinu -H
  551. 63. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2011. godinu H
  550. 63. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija prve dionice potoka Blizna - Brezik H
  549. 63. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Nezavisnog univerziteta Banja Luka - Ođeljenje Brčko H
  548. 63. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Nezavisnog univerziteta Banja Luka - ođeljenje Brčko H
  546. 24. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za fiskalnu 2012. godinu- H
  545. 24. izvanredna sjetnica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2012. godinu H
  544. 62. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Uzunovića Srpska Varoš -H
  543. 62. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 60 redovite sjednice H
  542. 61. redovita sjednica - Zakljućak - Informacije o načinu placanja mirovinskog osiguranja - Zavod za zapošljavanje H
  541. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2011.godinu-H
  540. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2011. godinu -H
  539. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2011. godinu -H
  538. 61. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija vodovodne mreže Srpska Varoš -H
  537. 61. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za razdoblje travanj 2012. - sječanj 2013 -H
  536. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 23 izvanredne i 59 redovite H
  535. 61 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje o dođeli mandata Fadilu Tabakoviću -H
  534. 61. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Izeta Bande - H
  533. 23. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2012-H
  532. 60. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Pojerenstva za javnu sigurnost i nadzor nad radom policije H
  531. 60. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BiH za 2011. godinu H
  530. 60. redovita sjednica - Odluka o poništenju Odluke upravnog odbora JP Komunalno- H
  529. 60. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
  528. 60. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 22 izvanredne sjednice Skupštine H
  527. 59. redovita sjednica - Zaključak - eksploatacija pjeska i šljunka H
  526. 22. vanreda sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na plaću H
  525. 22. izvanredna sjednica- Zaključak- Odluka o odobravanju isplata dodatka na plaće H
  524. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2011.-H
  523. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2011.-H
  522. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin. za 2012. godinu H
  521. 59. redovita sjednica - Zaključak - Plan revizije za 2012. godinu H
  520. 59. redovita sjednica - Odluka o postupku i načinu utvrđivanja iznosa naknade za preseljenje - ZAOBILAZNICA -H
  517. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 57 i 58 redovite sjednice H
  516. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje o dođeli mandata Admiru Mujkanoviću H
  515. 59. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Eseda Kadrića H
  514. 58. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o profesionalnoj ocjeni rada Ureda za reviziju H
  513. 58. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja zaobilaznice H
  512. 58. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Jedinstvenih pravila i procedura za izradu zakona i propisa H
  511. 58. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 55 i 56 redovite sjednice skupštine H