BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  Zakoni

  Zakon o zdravstvenom osiguranju Brčko Distrikta BiH
  Zakon o zdravstvenoj zaštiti Brčko Distrikta BiH
  Zakon o zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH
  Zakon o zaštiti zraka
  Zakon o zaštiti životnog okoliša
  Zakon o zaštiti voda
  Zakon o zaštiti svjedoka
  Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
  Zakon o zaštiti prirode
  Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina
  Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku
  Zakon o zaštiti osoba s mentalnim poremećajem
  Zakon o zaštiti od požara
  Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u Brčko distirkut Bosne i Hercegovine
  Zakon o zaštiti od klevete
  Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
  Zakon o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca
  Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku
  Zakon o zapošljavanju stranaca
  Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezapos
  Zakon o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima u Brčko distriktu BiH
  Zakon o vraćanju napuštene imovine Brčko Distrikta BiH
  Zakon o volontiranju
  Zakon o vlasništvu i dr.stvarnim pravima
  Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu
  Zakon o visini stope zatezne kamate
  Zakon o vinu i rakiji
  Zakon o vanparničnom postupku Brčko Distrikta BiH
  Zakon o uredu za prevenciju korupcije
  Zakon o upravnom postupku Brčko Distrikta BiH
  Zakon o upravnim sporovima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o upravljanju otpadom
  Zakon o upisu stvarnih prava na nekretninama
  Zakon o unutarnjoj plovidbi Brčko Distrikta BiH
  Zakon o unutarnjem dugu Brčko distrikta BiH
  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
  Zakon o udrugama i fundacijama Brčko Distrikta
  Zakon o udrugama i fondacijama
  Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19
  Zakon o turističkoj djelatnosti
  Zakon o trgovini
  Zakon o trezoru
  Zakon o tarifnom sustavu za prodaju el.energije
  Zakon o sudskoj policiji Brčko distrikta BiH
  Zakon o sudskim pristojbama Brčko Distrikta BiH
  Zakon o sudovima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o stečaju prinudnom poravnanju i likvidaciji
  Zakon o stečaju
  Zakon o stavljanju u promet predmeta od dragocjeni
  Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH
  Zakon o sprečavanju pranja novca
  Zakon o spomenicima i simbolima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o socijalnom stanovanju u Brčko distriktu BiH
  Zakon o socijalnom poduzetništvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  Zakon o socijalnoj skrbi
  Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH
  Zakon o službenicima i namještenicima pravosudja
  Zakon o slatkovodnom ribarstvu
  Zakon o sigurnosti prometa na putevima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu
  Zakon o šumama Brčko distrikta BiH
  Zakon o štrajku
  Zakon o športu u Brčko distriktu BiH
  Zakon o reviziji javne uprave Brčko Distrikta BiH
  Zakon o reguliranju cijena u Brčko distriktu BiH
  Zakon o registru zemljišta i prava na zemljištu
  Zakon o registrovanima zalogama na pokr.stvarima
  Zakon o registriranju poslovnih subjekata
  Zakon o radu Brčko Distrikta BiH
  Zakon o računovodstvu i reviziji
  Zakon o prostornom planiranju i gradjenju
  Zakon o proračunu Brčko Distrikta BiH
  Zakon o prometu eksploz. mat. i zap teč. i gasova
  Zakon o privatiziranju preduzeća
  Zakon o prevozu u cestovnom prometu
  Zakon o preuzimanju dioničarskih društava
  Zakon o prestanku važenja Zakona o pružanju pravne pomoći
  Zakon o premjeru i katastru nekretnina u Brčko distriktu BiH
  Zakon o prekršajima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
  Zakon o praznicima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o pravnim licima koje osniva Brčko Distrikt
  Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja
  Zakon o poticaju u poljogospodarskoj proizvodnji
  Zakon o postupku ocjene uskladjenosti pravnih akata Brčko distrikta BiH
  Zakon o porezu na nekretnine Brčko Distrikta BiH
  Zakon o porezu na dohodak
  Zakon o porezu na dobit
  Zakon o pomilovanju Brčko Distrikta BiH
  Zakon o poljogospodarskom zemljištu
  Zakon o poljodjelskim zadrugama
  Zakon o političkim organizacijama
  Zakon o policijskim službenicima Brcko Distrikta
  Zakon o policiji Brčko distrikta BiH
  Zakon o poduzećima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o podsticaju u gospodarstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  Zakon o podmirenju obveza po osnovi stare devizne štednje
  Zakon o platnim transakcijama
  Zakon o platama zaposlenih u Pravosudju
  Zakon o platama u Policiji BD BiH
  Zakon o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama BD BiH
  Zakon o platama i naknadama korisnika budzetskih sredstava u Skupstini, Izbornoj komisiji i kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u BD BiH
  Zakon o planiranju, projektiranju i razvitku BD BiH
  Zakon o placama i naknadama pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobraniteljstvu Brcko distrikta BiH
  Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca
  Zakon o pečatu Brčko Distrikta BiH
  Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta BiH
  Zakon o papirima od vrijednosti
  Zakon o ovršnom postupku Brčko Distrikta BiH
  Zakon o ovjeri potpisa
  Zakon o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  Zakon o osobnom imenu
  Zakon o oružju i streljivu
  Zakon o oprostu Brčko Distrikta BiH
  Zakon o općim uvjetima za isporuku el.energije
  Zakon o odvjetničkoj djelatnosti
  Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine
  Zakon o održavanju stambenih zgrada
  Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
  Zakon o obrazovanju odraslih
  Zakon o obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj kogeneraciji Brčko distrikta BiH
  Zakon o nazivima naseljenih mjesta na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  Zakon o nasljedjivanju Brčko distrikta BiH
  Zakon o naknadi za ceste iz maloprodajne cijene na
  Zakon o naknadama za korištenje podataka premjera
  Zakon o mladezi Brčko distrikta BiH
  Zakon o mjesnim zajednicama Brčko Distrikta
  Zakon o mirnom okupljanju
  Zakon o matičnim knjigama
  Zakon o likvidacionom postupku
  Zakon o legaliziranju bespravno izgradjenih gradjevina
  Zakon o koncesijama
  Zakon o komunalnim djelatnostima
  Zakon o komasaciji u Brčko distriktu
  Zakon o klasifikaciji djelatnosti
  Zakon o kaznenom postupku Brčko Distrikta BiH
  Zakon o javnom redu i miru
  Zakon o javnom okupljanju
  Zakon o javnoj imovini
  Zakon o javno privatnom partnerstvu
  Zakon o javnim priredbama
  Zakon o javnim poduzećima Brčko Distrikta BiH
  Zakon o izvršenju proračuna za 2020
  Zakon o izvršenju proračuna za 2019
  Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
  Zakon o izvršenju Proračuna za 2024. godinu
  Zakon o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
  Zakon o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2023. godinu
  Zakon o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
  Zakon o investicionim fondovima
  Zakon o inspekcijama Brčko distrikta BiH
  Zakon o imunitetu
  Zakon o implementiranju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika
  Zakon o igrama na sreću Brčko distrikta BiH
  Zakon o fiskalnom registru
  Zakon o fiskalnim sustavima
  Zakon o finansiranju političkih stranaka
  Zakon o finansijskom poslovanju Brčko Distrikta
  Zakon o elektroničkom potpisu
  Zakon o elektroničkom dokumentu
  Zakon o elektroničkoj ispravi
  Zakon o električnoj energiji
  Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu
  Zakon o duhanu
  Zakon o državnoj službi
  Zakon o dopunskim pravima porodica poginulih boraca
  Zakon o djelatnosti osiguranja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
  Zakon o dječijoj zaštiti
  Zakon o deviznom poslovanju u Brcko distriktu Bosne i Hercegovine
  Zakon o civilnim žrtvama rata Brčko distrikta BiH
  Zakon o cestama
  Zakon o boravisnoj taksi
  Zakon o bilježnicima u Brčko distriktu BiH
  Zakon o bankama Brčko Distrikta BiH
  Zakon o arhivskoj djelatnosti
  Zakon o akcizama
  Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti
  Zakon o administrativnim pristojbama u Brčko distriktu
  Zakon o Vladi Brčko distrikta
  Zakon o Uredu za pravnu pomoć
  Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH
  Zakon o Statističkom birou Brčko Distrikta BiH
  Zakon o Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH
  Zakon o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH
  Zakon o Pravobranilaštvu
  Zakon o Poreznoj upravi Brčko Distrikta BiH
  Zakon o Javnoj upravi Brčko Distrikta BiH
  Zakon o JP Luka Brčko
  Zakon o Gospodarskoj komori Brčko Distrikta
  Zakon o Direkciji za finansije
  Zakon Brčko distrikta BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva
  Zakon o energetskoj učinkovitosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
  ZAKON O PRIZNAVANJU INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH
  ZAKON O OTKLANJANJU I UBLAŽAVANJU POSLJEDICA NASTALIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
  ZAKON O LOVSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH
  Obiteljski zakon Brčko Distrikta BiH
  Kazneni zakon Brčko distrikta BiH
  Izborni zakon Brčko Distrikta