Zakoni

Zakon o zdravstvenom osiguranju Brčko Distrikta BiH
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Brčko Distrikta BiH
Zakon o zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o zaštiti životnog okoliša
Zakon o zaštiti voda
Zakon o zaštiti svjedoka
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina
Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku
Zakon o zaštiti osoba s mentalnim poremećajem
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti od nasilja
Zakon o zaštiti od klevete
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
Zakon o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku
Zakon o zapošljavanju stranaca
Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezapos
Zakon o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima u Brčko distriktu BiH
Zakon o vraćanju napuštene imovine Brčko Distrikta BiH
Zakon o volontiranju
Zakon o vlasništvu i dr.stvarnim pravima
Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu
Zakon o visini stope zatezne kamate
Zakon o vinu i rakiji
Zakon o vanparničnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o uredu za prevenciju korupcije
Zakon o upravnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o upravnim sporovima Brčko Distrikta BiH
Zakon o upravljanju otpadom
Zakon o upisu stvarnih prava na nekretninama
Zakon o unutarnjoj plovidbi Brčko Distrikta BiH
Zakon o unutarnjem dugu Brčko distrikta BiH
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o udrugama i fundacijama Brčko Distrikta
Zakon o udrugama i fondacijama
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19
Zakon o turističkoj djelatnosti
Zakon o trgovini
Zakon o trezoru
Zakon o tarifnom sustavu za prodaju el.energije
Zakon o sudskoj policiji Brčko distrikta BiH
Zakon o sudskim pristojbama Brčko Distrikta BiH
Zakon o sudovima Brčko Distrikta BiH
Zakon o stečaju prinudnom poravnanju i likvidaciji
Zakon o stečaju
Zakon o stavljanju u promet predmeta od dragocjeni
Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH
Zakon o sprečavanju pranja novca
Zakon o spomenicima i simbolima Brčko Distrikta BiH
Zakon o socijalnom poduzetništvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH
Zakon o službenicima i namještenicima pravosudja
Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Zakon o sigurnosti prometa na putevima Brčko Distrikta BiH
Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu
Zakon o šumama Brčko distrikta BiH
Zakon o štrajku
Zakon o športu u Brčko distriktu BiH
Zakon o reviziji javne uprave Brčko Distrikta BiH
Zakon o reguliranju cijena u Brčko distriktu BiH
Zakon o registru zemljišta i prava na zemljištu
Zakon o registrovanima zalogama na pokr.stvarima
Zakon o registriranju poslovnih subjekata
Zakon o radu Brčko Distrikta BiH
Zakon o računovodstvu i reviziji
Zakon o prostornom planiranju i gradjenju
Zakon o proračunu Brčko Distrikta BiH
Zakon o prometu eksploz. mat. i zap teč. i gasova
Zakon o privatiziranju preduzeća
Zakon o prevozu u cestovnom prometu
Zakon o preuzimanju dioničarskih društava
Zakon o prestanku važenja Zakona o pružanju pravne pomoći
Zakon o premjeru i katastru nekretnina u Brčko distriktu BiH
Zakon o prekršajima Brčko Distrikta BiH
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Zakon o praznicima Brčko Distrikta BiH
Zakon o pravnim licima koje osniva Brčko Distrikt
Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja
Zakon o poticaju u poljogospodarskoj proizvodnji
Zakon o postupku ocjene uskladjenosti pravnih akata Brčko distrikta BiH
Zakon o porezu na nekretnine Brčko Distrikta BiH
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dobit
Zakon o pomilovanju Brčko Distrikta BiH
Zakon o poljogospodarskom zemljištu
Zakon o poljodjelskim zadrugama
Zakon o političkim organizacijama
Zakon o policijskim službenicima Brcko Distrikta
Zakon o policiji Brčko distrikta BiH
Zakon o poduzećima Brčko Distrikta BiH
Zakon o podsticaju u gospodarstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o podmirenju obveza po osnovi stare devizne štednje
Zakon o platnim transakcijama
Zakon o platama zaposlenih u Pravosudju
Zakon o platama u Policiji BD BiH
Zakon o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama BD BiH
Zakon o platama i naknadama korisnika budzetskih sredstava u Skupstini, Izbornoj komisiji i kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u BD BiH
Zakon o planiranju, projektiranju i razvitku BD BiH
Zakon o placama i naknadama pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobraniteljstvu Brcko distrikta BiH
Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca
Zakon o pečatu Brčko Distrikta BiH
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o papirima od vrijednosti
Zakon o ovršnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o ovjeri potpisa
Zakon o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o osobnom imenu
Zakon o oružju i streljivu
Zakon o oprostu Brčko Distrikta BiH
Zakon o općim uvjetima za isporuku el.energije
Zakon o odvjetničkoj djelatnosti
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine
Zakon o održavanju stambenih zgrada
Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj kogeneraciji Brčko distrikta BiH
Zakon o nazivima naseljenih mjesta na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o nasljedjivanju Brčko distrikta BiH
Zakon o naknadi za ceste iz maloprodajne cijene na
Zakon o naknadama za korištenje podataka premjera
Zakon o mladezi Brčko distrikta BiH
Zakon o mjesnim zajednicama Brčko Distrikta
Zakon o mirnom okupljanju
Zakon o matičnim knjigama
Zakon o likvidacionom postupku
Zakon o legaliziranju bespravno izgradjenih gradjevina
Zakon o koncesijama
Zakon o komunalnim djelatnostima
Zakon o komasaciji u Brčko distriktu
Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o kaznenom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o javnom redu i miru
Zakon o javnom okupljanju
Zakon o javnoj imovini
Zakon o javno privatnom partnerstvu
Zakon o javnim priredbama
Zakon o javnim poduzećima Brčko Distrikta BiH
Zakon o izvršenju proračuna za 2020
Zakon o izvršenju proračuna za 2019
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Zakon o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
Zakon o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
Zakon o investicionim fondovima
Zakon o inspekcijama Brčko distrikta BiH
Zakon o imunitetu
Zakon o implementiranju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika
Zakon o igrama na sreću Brčko distrikta BiH
Zakon o fiskalnom registru
Zakon o fiskalnim sustavima
Zakon o finansiranju političkih stranaka
Zakon o finansijskom poslovanju Brčko Distrikta
Zakon o elektroničkom potpisu
Zakon o elektroničkom dokumentu
Zakon o elektroničkoj ispravi
Zakon o električnoj energiji
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu
Zakon o duhanu
Zakon o državnoj službi
Zakon o dopunskim pravima porodica poginulih boraca
Zakon o dječijoj zaštiti
Zakon o deviznom poslovanju u Brcko distriktu Bosne i Hercegovine
Zakon o civilnim žrtvama rata Brčko distrikta BiH
Zakon o cestama
Zakon o boravisnoj taksi
Zakon o bilježnicima u Brčko distriktu BiH
Zakon o bankama Brčko Distrikta BiH
Zakon o arhivskoj djelatnosti
Zakon o akcizama
Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti
Zakon o administrativnim pristojbama u Brčko distriktu
Zakon o Vladi Brčko distrikta
Zakon o Uredu za pravnu pomoć
Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH
Zakon o Statističkom birou Brčko Distrikta BiH
Zakon o Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH
Zakon o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH
Zakon o Pravobranilaštvu
Zakon o Poreznoj upravi Brčko Distrikta BiH
Zakon o Javnoj upravi Brčko Distrikta BiH
Zakon o JP Luka Brčko
Zakon o Gospodarskoj komori Brčko Distrikta
Zakon o Direkciji za finansije
Zakon Brčko distrikta BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva
Zakon o energetskoj učinkovitosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
ZAKON O PRIZNAVANJU INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH
ZAKON O OTKLANJANJU I UBLAŽAVANJU POSLJEDICA NASTALIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
ZAKON O LOVSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH
Obiteljski zakon Brčko Distrikta BiH
Kazneni zakon Brčko distrikta BiH
Izborni zakon Brčko Distrikta