skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2018

  507. 38. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Radio za 2019 BOS
  506. 38. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Poslovni plan Luka za 2019. godinu BOS
  505. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa D. Brezik BOS
  504. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa G. Skakava BOS
  502. 38. Odluka o utvrđivanju poreza na nekretnine BOS
  501. 38. Odluka o usvajanju amandmana na Budzet BOS
  500. 38. Odluka o privremenom finansiranju za 2019. BOS
  499. 38. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 36 redovne i 11 vanrednda sjednice BOS
  498. 37. redovna sjednica - Odluka o usvajanju polugodisnjeg izvjestaja Putevi BOS
  497. 37. Odluka - izgradnja javnog objekta zdravstva BOS
  496. 37. Odluka o izmjeni Odluke -zbrinjavanje pasa lutalica BOS
  495. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mendesi BOS
  494. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik BOS
  493. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Bijela BOS
  492. 37. Oduka o pokretanju postupka izbora i imenovanja-Nadzornog odbora JZU Zdravstveni Centar BOS
  490. 37. Odluka o odrzavanju javne rasprave - Zakon o udruzenjima i fondacijam BOS
  488. 37. redovna sjednica - odluka o hitnosti BOS
  487. 37. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 35 redovne sjednice BOS
  486. 36. Zakljucak - Naknade menadzmenta BOS
  485. 36. Zakljucak -Informacioni sistem u zdravstvu BOS
  483. 11. redovna sjednica - Odluka o hitnosti BOS
  482. 11. vanredna -Odluka o usvajanju amandmana na Budзet 2018 BOS
  481. 36. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Statut Radio BOS
  480. 36. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti Putevi - zavrsni racun BOS
  479. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu JP PUTEVI BOS
  478. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Analize sudskih sporova
  477. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Begovaca BOS
  476. 36. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosit na izbor sefa Policije BOS
  471. 35. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti JP Luka -Pravilnik o sistematizaciji BOS
  470. 35. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti JP Luka BOS
  469. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu JP Luka BOS
  468. 35. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti - JP Radio BOS
  467. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o radu JP Radio BOS
  466. 35. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
  465. 35. zakljucak - Zakonu o sluzbenicima Skupstine BOS
  463. 35. Zakona o izmjenama Izbornog zakona BOS
  461. 35. Zakona o izmjenama Zakona o Vladi BOS
  460. 35. redovna sjednica - odluka o hitnosti BOS
  459. 35. Odluka o usvajanju zapisnika sa 33 i 34 BOS
  458. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za period juni juli 2018 BOS
  457. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I -6 2018. godine BOS
  456. 34. redovna sjednica - Odluka o odobravanju projekta na listu projekata JPP-a BOS
  455. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke BOS
  454. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Dejtonska BOS
  453. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa vujcici BOS
  452. 34. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Camila sijaraica dizdarusa BOS
  451. 34. Odluka o rasporedu sjednje u skupstini -BOS
  446. 34. redovna sjednica - odluka o hitnosti BOS
  445. 33. zakljucak vodosnabđevanje BOS
  444. 33. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- skendera kulenovica BOS
  443. 33. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka Palanka BOS
  442 33. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brod BOS
  441 33. Odluka o utvrđivanju javnog interesa prijedor BOS
  440. 33. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 31. 32. 10. BOS
  439. 10. vanredna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti- Aneks broj 1 na Ugovor o izvođenju radova na izgradnji obilaznice oko Brčkog
  438. 10. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
  437. 32. redovna sjednica- Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za period 1. januar- 31. decembar 2017. godine
  436. 32. redovna sjednica- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko
  435. 32. redovna sjednica- Zaključak- Zaobilaznica oko grada Brčkog
  434. 32. redovna sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brka Ugori- Pašnjak 3. klasa
  433. 32. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Brezovo Polje Selo
  432. 32. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Gredice
  431. 32. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Vitanovići
  430. 32. redovna sjednica- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa- MZ Gredice II
  428. 32. redovna sjednica- Zaključak- Informacija o provođenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom D.D Novi Bimeks
  426. 32. redovna sjednica- Odluka o hitnosti- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate
  425. 32. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 30. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  424. 31. redovna sjednica, III nastavak- Zaključak- Informacija o izgubljenim sudskim sporovima Brčko distrikta BiH od 2012. do 2016. godine.
  423. 31. redovna sjednica, III nastavak- Zaključak- Informacija o praćenju realizacije mjera iz Revidiranog Akcionog plana za Skupštinu Brčko distrikta BiH
  422. 31. redovna sjednica, III nastavak- Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JP Putevi Brčko d.o.o.
  421. 31. redovna sjednica, III nastavak- Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene i dopune Statuta Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o Brčko distrikt BiH
  420. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko d.o.o Brčko distrikt BiH za period od 27.7.2016 do 31.12.2017. godine
  419. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene i dopune Statuta JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
  418. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno- imunitetske komisije- Izbor kandidata za članove Nadzornog odbora JZU
  417. 31. redovna sjednica, II nastavak- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija
  415. 31. redovna sjednica, II nastavak- Zaključak - Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH- retroaktivno dejstvo
  414. 31. redovna sjednica, II nastavak- Zaključak- Neopravdano odsustvo
  410. 31. redovna sjednica, I nastavak- Odluka o održavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  409. 31. redovna sjednica, I nastavak- Zaključak- Nacrt Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  406. 30. redovna sjednica- Informacija o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
  405. 30. redovna sjednica -Odluka o usvajanju Izvještaja Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. - 31. 12. 2017. godine
  404. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2018. godinu
  403. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
  402. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
  401. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
  400. 30. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
  399. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju JP Komunalno Brčko distrikt BiH za 2017. godinu
  398. 30. redovna sjednica- Zaključak- Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga prikupljanja i odvoza smeća JP Komunalno Brčko d.o.o Brčko distrikt BiH
  397. 30. redovna sjednica- Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Komunalno Brčko d. o. o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
  396. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja spoja ulica Pavla Savića i Ilićka XI
  395.1. 30 redovna sjednica- Ispravka štamparske greške
  395. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja dijela puta kroz Gredice 2 u Sandićima
  394. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta Jurići u MZ Gornja Skakava
  393. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja dijela puta u zaseoku Markovići u MZ Stanovi
  392. 30. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja vodovodne mreže u dijelu urbanih područja Vitanović i Ulović
  388. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  360. 28. redovna sjednica- Zaključak- Informacija o snabdijevanju vode mjesnih zajednica koje ne plaćaju potrošnju vode
  359. 28. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
  357. 28. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH za period od 1. 1.-31.12.2017. godine
  356. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrdivanju javnog interesa- MZ Gredice II
  355. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Plazulje, stambeno naselje Gorice
  354. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Gornji Rahić
  353. 28. redovna sjednica- Odluka o utrđivanju javnog interesa- Klanac
  352. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Klanac
  351. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Gornja Skakava
  350. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- Stambeno naselje Srpska Varoš
  349. 28. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- MZ Stari rasadnik i Rijeke II
  348. 28. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti- Projektni zadatak za izradu Nacrta strategije razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period 2018-2025
  347. 28. redovna sjednica- Akcioni plan za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2018-2019
  346. 28. redovna sjednica- Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH
  345. 28. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 26. i 27. redovne sjednice Skupštine BrЯko distrikta BiH.
  344. 9. vanredna sjednica- Odluka o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH
  342. 9. vanredna sjednica- Odluka- Zakon o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2018. godinu po hitnom postupku
  341. 8. vanredna sjednica- Odluka o usvajanju Budžeta Brčko distrikta Bih za fiskalnu 2018. godinu
  340. 8. vanredna sjednica- Odluka o dopustivosti proceduralne radnje
  339. 8. vanredna sjednica - Zaključak- Neopravdano odsustvu poslanika sa sjednice Skupštine
  329. 26. redovna sjednica- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
  328. 26. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
  327. 26. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora JZU Zdravstveni centar Brčko za 2017. godinu
  326. 26. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan poslovanja JZU , Zdravstveni centar Brčko , Brčko distrikt BiH za 2018. godinu
  325. 26. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH
  324. 26. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH za period April 2018. - Januar 2019. godine
  323. 26. redovna sjednica- Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
  319. 25. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o kapitalnim projektima koji već duže nisu realizovani
  318. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2017 godinu
  317. 25. redovna sjednica- Odluka o poništenju javnog poziva za izbor člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana Brčko distrikta BiH
  316. 25. redovne sjednica- Deklaracija o osudi govora mržnje
  315. 25. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 23. i 24. redovne i 7. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  314. 24. redovna sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko, Brčko distrikta BiH
  313. 24. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brčko 3 kao Filipa Višnjića- Ulica
  312. 24. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Srpska varoš
  310. 23. redovna sjednica- Odluka o Usvajanju Revidiranog Akcionog plana za Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za unapređenje njene uloge u kontekstu EU integracija
  309. 23. redovna sjednica- Odluka - Prijedlog kluba poslanika SNDS-a , Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim đelatnostima
  308. 23. redovna sjednica- Zaključak- Informacija o Odlukama o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca izvan teritorije entiteta u BiH
  307. 23. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na saglasnost na Poslovni plan JP тАЮPutevi BrčkoтАЬ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu
  306. 23. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti saglasnost na Poslovni plan Javnog preduzeća тАЮRadio BrčkoтАЬ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu
  305. 23. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP тАЮLuka BrčkoтАЬ d. o. o. Brčko distrikt BiH
  304. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2018. godinu
  303. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2018. godine
  302. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
  301. 23. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ Gornje Dubravice
  300. 23. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sandići
  299. 23. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ Boće
  297. 23. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 20., 21. i 22. redovne i 6. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH.