ING Registar / 2022

999. 22. Odluka o davanju saglasnosti - Završni račun JP Radio BOS
998. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Radio Brčko oktobar 2021. godine BOS
997. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za računovodstvo za 2021. godinu BOS
996. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni šefa Policije za 2021. godinu BOS
995. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu BOS
994. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za reviziju za 2021. godinu BOS
993. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije za 2021. godinu BOS
992. 22. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU za 2022 BOS
991. 22. Odluka - Regulacioni plan - Pristupanje izradi RP Interplet BOS
990. 22. Odluka - Regulacioni plan - Meraje BOS
989. 22. Odluka - Regulacioni plan - G. Rahič BOS
988. 22. Odluka - Regulacioni plan - Rijeke I BOS
987. 22. Odluka - Regulacioni plan - Izvorište vode Plazulje BOS
986. 22. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca BOS
985. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
984. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - 1. Maj BOS
983. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Skakakva BOS
982. 22. Odluka o promjeni namjene javnog dobra BOS
981. 22. Odluka o imenovanju - stalne komisije BOS
980. 22. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
769. 21. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Rebalans- Fond zdravstvenog osiguranja 2021 BOS
768. 21. Odluka o davanju saglasnosit na Pravilnik JP Putevi BOS
767. 21. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JP LUKA BOS
766. 21. Odluka o utvrđivanju neradnih dana za period april 2022-januar 2023 BOS
765. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. maj BOS
764. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Krbeti BOS
763. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Mujkići BOS
762. 21. sjednica- Izmjena Odluke o utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
761. 21. Odluka o usvajanju Zapisnka sa 19 sjednice BOS
760. 21. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
676. 20. Odluka o suspenziji člana 70 stav 4 BOS
675. 20. Odluka o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe BOS
674. 20. Odluka o davanju saglasnosti -Pravilnik JP Komunalno BOS
673. 20. Odluka o davanju saglasnosti -Topli obrok Komunalno BOS
672. 20. Odluka o davanju saglasnosti - Strateški plan Komunalno BOS
671. 20. Odluka o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije puteva BOS
670. 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije puteva BOS
669. 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju izgradnje kružnih raskrsnica BOS
668. 20. Odluka o davanju saglasnosti - raspođela dobiti iz 2019. Putevi BOS
667. 20. Odluka o davanju saglasnosti - raspođela dobiti iz 2017. Putevi BOS
415. 20. - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana - Brezik 2 BOS
414. 20. - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana - Brezik 1 BOS
413. 20. - Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana Mujkići BOS
412. 20. - Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana Ivici BOS
411. 20. - Odluka o usvajanju Strategije prostornog razvoja BOS
410. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Distrofičari BOS
409. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Biser BOS
408. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Matica BOS
407. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Blizna BOS
406. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
405. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići BOS
404. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G Brezik BOS
403. 20. sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2022. godinu BOS
402. 20. Odluka o razrješenju člana UO RNU Radio Brčko BOS
401.20..Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
400. 19. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Radio BOS
230. 19. Odluka o usvajanju izvještaja člana UO Putevi BOS
229. 19. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Poslovni plan BOS
228. 19. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi BOS
227. 19. Zaključak BOS
226. 19. redovna sjednica- Program razvoja - zaštita i spašavanje BOS
226. -1 PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BDBiH bos
225. 19. redovna sjednica- Izvještaj o radu Vlade BOS
220. 19. Odluka o pokretanju javnog poziva - Vijeće nacionalnih manjina BOS
219. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
218. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović BOS
217. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava Gornja BOS
216. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Bijela BOS
215. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
214. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gornji Brezik BOS
213. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gornje Dubravice BOS
212. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Transportni cjevovod BOS
211. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
206. 19. Odluka o usvjanju zapisnika sa 7. vanredne i 17. i 18. redovne sjednice BOS
1464. 23 Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje BOS
1463. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje - izmjena BOS
1462. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
1461. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik - izmjena BOS
1460. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Boderište BOS
1459. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
1458. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -MaočaBOS
1457. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik BOS
1456. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići BOS
1455. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
1454. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
1453. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
1452. 23. Imenovanje članova RNU Brčko BOS
1451. 23. Odluka o Izvještaja Komsije za za izbor i imenovanje BOS
1450. 23. Odluka o imenovanju Viječa nacionalnih manjina BOS
1449. 23. Odluka o Izvještaja Komsije za ljudska prava BOS
1444. 23. Odluka o održavanju javne rasprave BOS
1443. 23. Odluka o usvajanju zapisnka sa 20 i 21 sjednice BOS
1002. 22. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi 2 BOS
1001. 22. Zaključak - Platne transakcije BOS
1000. 22. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o radu JP Komunalno BOS