ING Registar / 2022

999. 22. Odluka o davanju saglasnosti - Završni račun JP Radio BOS
998. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Radio Brčko oktobar 2021. godine BOS
997. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za računovodstvo za 2021. godinu BOS
996. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni šefa Policije za 2021. godinu BOS
995. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu BOS
994. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za reviziju za 2021. godinu BOS
993. 22. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije za 2021. godinu BOS
992. 22. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU za 2022 BOS
991. 22. Odluka - Regulacioni plan - Pristupanje izradi RP Interplet BOS
990. 22. Odluka - Regulacioni plan - Meraje BOS
989. 22. Odluka - Regulacioni plan - G. Rahič BOS
988. 22. Odluka - Regulacioni plan - Rijeke I BOS
987. 22. Odluka - Regulacioni plan - Izvorište vode Plazulje BOS
986. 22. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca BOS
985. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
984. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - 1. Maj BOS
983. 22. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Skakakva BOS
982. 22. Odluka o promjeni namjene javnog dobra BOS
981. 22. Odluka o imenovanju - stalne komisije BOS
980. 22. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
769. 21. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Rebalans- Fond zdravstvenog osiguranja 2021 BOS
768. 21. Odluka o davanju saglasnosit na Pravilnik JP Putevi BOS
767. 21. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JP LUKA BOS
766. 21. Odluka o utvrđivanju neradnih dana za period april 2022-januar 2023 BOS
765. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. maj BOS
764. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Krbeti BOS
763. 21. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Mujkići BOS
762. 21. sjednica- Izmjena Odluke o utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
761. 21. Odluka o usvajanju Zapisnka sa 19 sjednice BOS
760. 21. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
676. 20. Odluka o suspenziji člana 70 stav 4 BOS
675. 20. Odluka o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe BOS
674. 20. Odluka o davanju saglasnosti -Pravilnik JP Komunalno BOS
673. 20. Odluka o davanju saglasnosti -Topli obrok Komunalno BOS
672. 20. Odluka o davanju saglasnosti - Strateški plan Komunalno BOS
671. 20. Odluka o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije puteva BOS
670. 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije puteva BOS
669. 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju izgradnje kružnih raskrsnica BOS
668. 20. Odluka o davanju saglasnosti - raspođela dobiti iz 2019. Putevi BOS
667. 20. Odluka o davanju saglasnosti - raspođela dobiti iz 2017. Putevi BOS
415. 20. - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana - Brezik 2 BOS
414. 20. - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana - Brezik 1 BOS
413. 20. - Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana Mujkići BOS
412. 20. - Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana Ivici BOS
411. 20. - Odluka o usvajanju Strategije prostornog razvoja BOS
410. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Distrofičari BOS
409. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Biser BOS
408. 20. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Matica BOS
4077. 30. Odluka o rekonstrukciji puteva - Ulice - Putevi BOS
4076. 30. Odluka o rekonstrukciji kosina na Zaobilaznici - Putevi BOS
4075. 30. Odluka o davanju o davanju saglasnosti na Revidirani poslovni plan Putevi za 2022. BOS
4074. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Autobuska stanica BOS
4073. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
4072. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gluhakovac BOS
4071. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vukšić BOS
4070. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić BOS
407. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Blizna BOS
4069. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -B. Polje BOS
4068. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepšić 2 BOS
4067. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Semberska - D. Brezik BOS
4066. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulice BOS
4065. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara BOS
4064. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave BOS
4063. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
4062. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Maoča BOS
4061. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
4060. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepšić BOS
406. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
4059. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
4058. 30. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke BOS
4057. 30. Odluka - Komisija za nazive ulica BOS
4056. 30. Odluka o održavanju javne rasprave BOS
4055. 30. Odluka o povlacenju Zakona iz procedure BOS (1)
4052. 30. Odluka o usvajanju zapisnika sa 28. i 29. sjednice BOS
4051. 30. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
405. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići BOS
404. 20. sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G Brezik BOS
403. 20. sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2022. godinu BOS
402. 20. Odluka o razrješenju člana UO RNU Radio Brčko BOS
401.20..Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
400. 19. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Radio BOS
3321.29. Odluka o usvajanju Izvjes--taja o radu Zavoda za planiranje BOS
3320. 29. Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora JZU BOS
3319. 29. Odluka o transferu BOS
3318. 29. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara BOS
3317. 29. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Sljepčevići BOS
3316. 29. Zaključak - CT BOS
3315. 29. Odluka o izmjeni Odluke o participaciji BOS
3313. 29. Zaključak - vodosnabđevanje BOS
3310. 29. Odluka o usvajanju zapisnika sa 27. sjednice BOS
3170. 28. Zaključak -participacija zdravstvenih usluga- BOS
3169. 28. Odluka o davanju saglasnosti -Srednjoročni plan razvoja Zavoda za planiranje - BOS
3168. 28. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -RVI 91 BOS
3167. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ivici BOS
3166. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor BOS
3165. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić BOS
3164. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brkići BOS
3163. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
3162. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik BOS
3161. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Bijela BOS
3160. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići BOS
3159. 28 . Odluka o utvrđivanju javnog interesa -krak ulice Hantalaševića BOS
3158. 28. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
3157. 28. . Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Brezik BOS
3156. 28. Odluka - zamjenik glavnog revizora BOS
3155. 28. Zaključak -retroaktivnost - BOS
3154. 28. Odluka o usvajanju zapisnika sa 25. i 26. sjednice BOS
2961. 27. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Komunalno BOS
2960. 27. sjednica - Odluka o davanju saglasnosti- JP Komunalno BOS
2959. 27. sjednica - Odluka o davanju saglasanosti - JP Putevi BOS
2958. 27. sjednica - Odluka o davanju odobrenja JP Luka BOS
2957. 27. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP LUKA BOS
2956. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije BOS
2955. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije BOS
2954. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izborne komisije BOS
2953. 27. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta - prvi kvartal 2022. BOS
2952. 27. Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje BOS
2951. 27. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
2950. 27. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
2927. 27. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9. vanredne sjednice BOS
2740. 26. Odluka o davanju saglasnosti - davanje nekretnine na korištenje BOS
2739. 26. - Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Unija Veterana BOS
2738. 26. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
2737. 26. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje BOS
2736. 26. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje BOS
2735. 26. Odluka o visini osnovice za obračun plata za 2023. BOS
2730. 26. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 24. redovne sjednice BOS
2729. 25. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć BOS
2728. 25. Odluka o davanju saglasnosti - Poslovni plan - Luka BOS
2727. 25. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi BOS
2726. 25. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Putevi za 2021. godinu BOS
2725. 25. Odluka o davanju saglasnosti - Izmjene Statuta Zavoda za planiranje BOS
2724. 25. Odluka o davanju saglasnosti - Revidirani finansijski plan Zavoda za planiranje BOS
2723. 25. Odluka o davanju saglasnosti - raspored viška prihoda Zavoda za planiranje BOS
2722. 25. Odluka o davanju saglasnosti o finansijskom rezultatu Zavoda za planiranje BOS
2721. 25. Odluka o usvajanju Izvjestaja o izvršenju Budzeta za period 1. 1. - 31. 12. 2021. godine BOS
2466. 9. Odluka o izmjenama Budžeta BD BiH za 2022. godinu BOS
2465. 9. Zaključak - Rebalans BOS
2464. 25. Odluka o usvajanju Izvještaja Policije za 2021 BOS
2461. 25. Odluka o razrješenju - JP Luka Brčko BOS
2460. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brod BOS
2459. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš BOS
2458. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Maoča BOS
2457. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -rezervoar Rašljani BOS
2456. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
2455. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
2454. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
2453. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dubrave BOS
2452. 25. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Bukvik BOS
2447. 25. Javna rasprava o Nacrtu Zakona o obnovljivim izvorima energije BOS
2446. 25. Odluka o usvajanju zapisnka sa 23 i 8 sjednice BOS
230. 19. Odluka o usvajanju izvještaja člana UO Putevi BOS
229. 19. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Poslovni plan BOS
228. 19. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi BOS
227. 19. Zaključak BOS
226. 19. redovna sjednica- Program razvoja - zaštita i spašavanje BOS
226. -1 PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BDBiH bos
225. 19. redovna sjednica- Izvještaj o radu Vlade BOS
220. 19. Odluka o pokretanju javnog poziva - Vijeće nacionalnih manjina BOS
219. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
218. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović BOS
217. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava Gornja BOS
216. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Bijela BOS
215. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
214. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gornji Brezik BOS
213. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gornje Dubravice BOS
2127. 24 . Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama Luka Brčko BOS
2126. 24. Odluka o usvajanju Izvještaja o Upravnog odbora za 2021. JP Luka BOS
2125. 24. Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijkom poslovanju za 2021 JP Komunalno BOS (1)
2124. 24. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za papire od vrijednosti za 2021 BOS
2123. 24. Odluka o usvajanju Izvještaja Pravobranilaštva za 2021 BOS
2122. 24. Odluka o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora JZU Brčko BOS (1)
2121 . 24. Odluka o davanju saglasnosti - Izmjene finansijskog plana JZU BOS
2120. Ispravka - Regulacioni plan BOS
2120. 24. Regulacioni plan Baza McGovern BOS
212. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Transportni cjevovod BOS
2119. 24. Zaključak BOS
2118. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -ul. Ljubomira Krsmanovića BOS
2117. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
2116. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
2115. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
2114. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Vučilovac BOS
2113. 24. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Klanac BOS
211. 19. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
2109. 24. Odluka o usvajanju Zapisnka sa 22 sjednice BOS
2108. 24. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
2090. zakljuak BOS
206. 19. Odluka o usvjanju zapisnika sa 7. vanredne i 17. i 18. redovne sjednice BOS
1464. 23 Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje BOS
1463. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -B. Polje - izmjena BOS
1462. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
1461. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik - izmjena BOS
1460. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Boderište BOS
1459. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
1458. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -MaočaBOS
1457. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik BOS
1456. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići BOS
1455. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
1454. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
1453. 23. Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
1452. 23. Imenovanje članova RNU Brčko BOS
1451. 23. Odluka o Izvještaja Komsije za za izbor i imenovanje BOS
1450. 23. Odluka o imenovanju Viječa nacionalnih manjina BOS
1449. 23. Odluka o Izvještaja Komsije za ljudska prava BOS
1444. 23. Odluka o održavanju javne rasprave BOS
1443. 23. Odluka o usvajanju zapisnka sa 20 i 21 sjednice BOS
1002. 22. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi 2 BOS
1001. 22. Zaključak - Platne transakcije BOS
1000. 22. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o radu JP Komunalno BOS