BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2023

  783. 39. Zaključak - status parcele - Grčica BOS
  782. 39. Zaključak - subvencioniranje - Komunalno BOS
  779. 39. Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za 2023. godinu BOS
  778. 39. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za papire od vrijednsti za 2022. godinu BOS
  777. 39. Odluka o davanju saglasnosti - Statut - JP Luka BOS
  776. 39. Odluka o davanju saglasnosti - Topli obrok - Fond zdravastvenog osiguranja BOS
  775. 39. Odluka o usvajanju Strategije za mlade BOS
  775-1 STRATEGIJA ZA MLADE BRČKO DISTRIKTA BiH BOS
  770. 39. Odluka o usvajanju zapisnika sa 35, 36 i 37 sjednice BOS
  7323. 53. Odluka - Izmjena - skups-tinske komisije BOS
  7322. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Revidirani poslovni plan JP Luka za 2023. BOS
  7319. 17. Odluka o hitnosti BOS
  7316. 17. Odluka o hitnosti BOS
  7313. 17. - Odluka o hitnosti BOS
  7313. 17. - Odluka o hitnosti B
  7312. 17. Odluka o usvajanju Budžeta BOS
  7311. 17. Zaključak - Budžet BOS
  7310. 17. Odluka o dopustivosti BOS
  7309. 17. Odluka o porezu na nekretnine za 2024. godinu BOS
  7265. 53. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o službenim putovanjima - Putevi BOS
  7264. 53. Odluka o davanju saglasnosti - RNU Radio Brčko - Finansijski plan za 2024. BOS
  7263. 53. Odluka o davanju saglasnosti - RNU Radio Brčko - izmjene finasijskog plana za 2023. BOS
  7262. 53. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Turističke organizacije za 2024. BOS
  7261. 53. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plana Zavoda za planiranje za 2024. BOS
  7260. 52. Odluka o davanju saglasnosti -Rvidirani finasijski plan - Zavod za planiranje BOS
  7259. 53. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plana Razvojno - garantnog fonda za 2024. BOS
  7258. 53. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjenjeni finansijski plana Razvojno - garantnog fonda za 2023. BOS
  7243. 53. Odluka o davanju saglasnosti - finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
  7242. 53. Odluka o usvajanju Izvjeeštaja o izvršenju budeta za period od 1. 1. - 30. 9. 2023. BOS
  7241. 53. Odluka o odobravanju projekata JPP BOS
  7240. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -AIK BOS
  7239. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
  7238. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Boderište BOS
  7237. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Repino Brdo BOS
  7236. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje BOS
  7235. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stanovi BOS
  7234. 53. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vučilovac BOS
  7233. 53. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju đelatnosti od općeg intresa BOS
  7232. 53. Odluka o usvajanju zapisnika sa 51. i 52. redovne i 16. vanredne BOS
  7231. 53. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  7230. 53. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  6868. 16. Odluka o raspisivanju javnog oglasa - Izborna komisija B
  6867. 16. Odluka o odobravanju transfera za posebne namjene BOS
  6726. 52. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 6 mjeseci 2023. BOS
  6725. 52. Odluka o davanju saglasnosti Pravilnik JP Putevi BOS
  6724. 52. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu UO JP Putevi za 6 mjeseci 2023. BOS
  6723. 52. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu UO JP Putevi za 2022. BOS
  6722. 52. Odluka o davanju saglasnosti na Revidirani Poslovni plan JP Putevi za 2023. godinu BOS
  6721. 52. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Putevi za 6 mjeseci 2023. BOS
  6720. 52. Zakljućak- besplatno parkiranje BOS
  6719. 52. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Putevi za 2022 BOS
  6718. 52. Odluka o usvajnjau Izvještaja o radu UO JZU BOS
  6717. 52. Odluka o davanju saglasnosti - novčana pomoć Komunalno BOS
  6716. 52. Odluka o odobravanju projekata JPP BOS
  6715. 52. Odluka o davanju saglasnosti - raspolaganje javnom imovinom - BOS
  6714. 52. Odluka o davanju saglasnosti - raspolaganje javnom imovinom - BOS
  6713. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Mujkići BOS
  6712. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
  6711. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
  6710. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
  6709. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac BOS
  6708. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vučilovac BOS
  6707. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave - Matanović BOS
  6706. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje BOS
  6705. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stari Rasadnik BOS
  6704. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -B. Polje Selo BOS
  6703. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahic BOS
  6702. 52. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave BOS
  6701. 52. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
  6350. 52. Odluka o dodatnom zaduženju Brčko distrikta BiH BOS
  6349. 52. Zaključak -zaduženje BOS
  6348. 52. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  6347. 52. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  6346. 51. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  6345. 51. Zaključak- akcize BOS
  6344. 51. Zaključak- sudske presude BOS
  6000. 51. Zaključak -proces europskih integracija BOS
  5999. 51. Odluka o davanju saglasnosti-obračun plata- FZO BOS
  5732. 51. Odluka o davanju saglasnosti-Pravilnik - JZU BOS
  5731. 51. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Komunalno za 6 mjeseci 2023 BOS
  5730. 51. Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene Finansijskog plana - Zavod za zapošljavanje BOS
  5729. 51 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Klanac BOS
  5728. 51 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krepšić BOS
  5727. 51 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raskrsnica Merkur BOS
  5726. 51. Odluka o prestanku mandata člana Vijeća nacionalinih manjina BOS
  5725. 51. Odluka o održavanju javne rasprave o Prijedlogu budžeta za 2024 BOS
  5724. 51. Odluka o usvajanju zapisnika sa 49, 50 i 15 sjednice BOS
  5662. 50. Zaključak - Informaciona sigurnost Bos
  5661. 50. Odluka o usvjanju Izvještaja o radu FZO za 2022. Bos
  5660. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Odluka o naknadama FZO Bos
  5659. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Odluka o platama FZO Bos
  5658. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Odluka o pripravnosti JZU Bos
  5657. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JZU Bos
  5656. 50. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu UO JP Komunalno od 1. 1. - 30. 6. 2023. Bos
  5655. 50. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu UO JP Komunalno od 1. 7. - 31. 12. 2022. Bos
  5654. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik o platama JP Komunalno Bos
  5653. 50. Odluka o davanju saglasnosti - Osnovni kapital JP Komunalno Bos
  5652. 50. Odluka o načinu upotrebe lakog ličnog električnog vozila B
  5651. 50. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvr+enju Budžeta za period 1. 1. - 30. 6. 2023 Bos
  5650. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Industrijski kolosjek BOS
  5649. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod BOS
  5648. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Maoča BOS
  5647. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići BOS
  5646. 50. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vitanovići BOS
  5645. 50. Odluka izmjena rasporeda sjedenja BOS
  5644. 50. Prijedlog odluke - Izmjena - skupštinske komisije B
  5643. 50. Odluka o imenovanju UO Zavoda za planiranje B
  5626. 50. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba B
  5446. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta - Vujčići BOS
  5445. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša BOS
  5444. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Tadići - Potočari BOS
  5443. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - oborinske vode Potočari BOS
  5442. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dizdaruša BOS
  5441. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod BOS
  5440. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Rahić BOS
  5439. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Boderište BOS
  5438. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brka BOS
  5437. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Potočari BOS
  5436. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brka - Palanka BOS
  5435. 49. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Šatorovići BOS
  5434. 49. Odluka o izmjeni Budžeta BD BiH za 2023. godinu BOS
  5433. 49. Zaključak - Rebalans BOS
  5432. 49. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 sjednice BOS
  537. 38. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora JZU za 2022. BOS
  536. 38. Odluka o kriterijima i visini isplate nagrada - Covid BOS
  535. 38. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan za 2023 - JZU BOS
  534. 38. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa BOS
  533. 38. Odluka o imenovanju predsjednika Izbrone komisije Brčko distrikta BiH BOS
  532. 38. Odluka o razrjes--enju Luka BOS
  531. 38. Odluka o razrjes--enju - Putevi BOS
  530. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
  529. 38. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
  524. 38. Odluka o usvajanju zapisnika sa 33 i 34 sjednice BOS
  523. 38. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  522. 38. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  4345. 48. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2022 BOS
  4344. 48. Odluka o davanju saglasnosti- minimalna plata JZU BOS
  4343. 48. Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene finansijskog plana JZU BOS
  4342. 48. Odluka o povjeravanju izgradnje puteva - JP Putevi BOS
  4341. 48. Odluka o davanju saglasnosti- Pokriće gubitka - JP Putevi BOS
  4340. 48. Odluka o davanju saglasnosti- Izmjene Finansijskog plana - Zavod za zapošljavanje BOS
  4339. 48. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Zovik BOS
  4338. 48. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brka BOS
  4337. 48. . Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Maoča BOS
  4336. 48. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Šatorovići BOS
  4335. 48. Odluka Upravni odbor Luka BOS
  4321. 48. Odluka o usvajanju zapisnika sa 45, 46, 47 i 14 sjednice BOS
  4320. 48. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi JZU BOS
  4319. 48. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi finansijsko poslovanje JZU BOS
  3832. 47. Zaključak -Maligna oboljenja BOS
  3831. 47. Zaključak -praking BOS
  3830. 47. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Boće BOS
  3829. 47. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Mujkići BOS
  3828. 47. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gredice BOS
  3404. 46. sjednica -Zaključak bezbjednost saobraćaja BOS
  3403. 46. sjednica - Odluka o davanju o davanju saglasnosti na Pravilnik - Putevi BOS
  3402. 46. sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2023 BOS
  3401. 46. sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije 2022 BOS
  3400 . 46. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izborne komisije za 2022 BOS
  3388. 46. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vlade BOS
  3363. 14. Odluka o održavanju javne rasprave - Odluka o izmjeni Budžeta za 2023. BOS
  3349. 14. Odluka o visini osnovice za obračun plata za 2024. BOS
  3348. 14. Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plata za 2023. BOS
  3146. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grbavica BOS
  3145. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Potočari BOS
  3144. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Petrovići BOS
  3143. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ulice BOS
  3142. 46. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Rahić BOS
  3137. 46. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 43 i 44 sjednice BOS
  3136. 45. Zaključak - Zakono o studentskom radu BOS
  282. 37. Odluka o davanju saglasnosti - Poslovni plan za 2023 - Komuanalno BOS
  281. 37. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan za 2023 - Komuanalno BOS
  280. 37. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2023- Zavod za planiranje BOS
  279. 37. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023- Zavod za planiranje BOS
  278. 37. Odluka o davanju saglasnosti - Poslovni plan za 2023 -Putevi BOS
  277. 37. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja za 2023 BOS
  276. 37. Odluka o davanju saglasnosti - Rebalans finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja za 2022 BOS
  275. 37. Odluka o usvajanju Izvještaja Fonda zdravstvenog osiguranja za 2021 BOS
  274. 37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
  2736. 45. Zaključak - liječenje pacijenata van Brčko distrikta BiH B
  273. 37. Odluka o davanju saglasnosti -i srednjoročni Poslovni plana za 2023 -2025. godinu- JP Luka BOS
  272. 37. Odluka o davanju saglasnosti -i Poslovni plana za 2023. godinu- JP Luka BOS
  271. 37. Zaključak - finansijski planovi pravih lica BOS
  270. 37. Odluka o davanju saglasnosti -revidirani Poslovni plana za 2022. godinu- JP Luka BOS
  269. 37. Odluka o davanju saglasnosti - prenos prava građenja - JP Luka BOS
  268. 37. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada Vlade za 2023. godinu BOS
  267. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
  266. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brod BOS
  265. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ograđenovac BOS
  264. 37. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Stari Rasadnik BOS
  263. 37. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  2624. 45. Odluka o davanju saglasnosti - zaduženje JP Luka BOS
  2623. 45. Odluka o davanju saglasnosti - pokriće gubitka JP Luka BOS
  2622. 45. Odluka o davanju odobrenja - završni račun JP Luka BOS
  2621. 45. Zaključak - Kanalizacija - Suljagića Sokak BOS
  2620. 45. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom stanju JP Luka BOS
  262. 37. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba BOS
  2619. 45. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik JZU BOS
  2387. 45. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izredu predloga naziva novih ulica BOS
  2386. 45. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika vlasnika zemljišta u Komisiju o komasaciji BOS
  2385. 45. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dubrave BOS
  2384. 45. Odluka o imenovanju dva člana Upravnog odbora JP Putevi BOS
  2383. 45. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisje za izbor i imenovanje BOS
  2382. 45. Odluka o korištenju sredstava rezerve - pomoć poplavljenim područjima BOS
  2381. 45. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć BOS
  2378. 45. Zaključak - Zakon o đecjoj zaštiti BOS
  2374. 45. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 42 sjednice BOS
  2363. 44. Zaključak - Inicijativa - Strategija borbe protiv ambrozije BOS
  2362. 44. Zaključak - Inicijativa - naknada plate za lica oboljela od malignih oboljenja BOS
  2091. 44. Zaključak - nacionalni spomenici BOS
  2090. 44. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Poljaci - Jagodnjak BOS
  2089. 44. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Donji Brezik BOS
  2088. 44. . Odluka o korištenju sredstava rezerve BOS
  2087. 44. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
  2086. 43. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Komunalno BOS
  1870. 43. Odluka o usvajanju Izvještaja Pravobranilaštva za 2022 B
  1869. 43. Strategije razvoja sporta BDBiH 2023-2028 bos
  1868. 43. Zaključak - Strategija razvoja sporta B
  1864. 43. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Šatorovići B
  1863. 43. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Skakava B
  1862. 43. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grbavica B
  1861. 43. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41 i 13 sjednice B
  1860. 43. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisje za izbor i imenovanje - Bahrija Ribić B
  1859. 43. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Zijada Nišića B
  1858. 43. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisje za izbor i imenovanje B
  1857. 43. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnice Slobodanke Ćurčić B
  1669. 42. Odluka - skupstinske komisije 2020-2024 BOS
  1668. 42. Izmjena Odluke o rasporedu sjedenja 2020-2024 BOS
  1667. 42. Zaključak - usluge odvoza smeća BOS
  1666. 42. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša BOS
  1665. 42. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - G. Brezik BOS
  1664. 42. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Nadzornog odbora BOS
  1663. 42. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje JZU B
  1662. 42. Odluka o imenovanju jednog člana UO Luka BOS
  1661. 42. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje BOS
  1660. 42. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 40 sjednice BOS
  1659. 41. Zaključak - parking mjesta BOS
  1658. 41. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2022 BOS
  1657. 41. Odluka o Izvještaja Upravnog odbora JZU Zdravstveni centar Brčko (1) BOS
  161. 36. Zaključak - E-beba BOS
  159. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Bubreg BOS
  158. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Brčansko srce BOS
  157. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Luj Braj BOS
  156. 36. Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Z-ivot sa celijakijom BOS
  155. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje BOS
  154. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Broduša BOS
  153. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Seonjaci BOS
  152. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Gorice BOS
  151. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Palanka BOS
  150. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Stari Rasadnik BOS
  149. 36. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vukelji BOS
  148. 36. Odluka o raspisivanju javnog poziva -Pravosudna komsije BOS
  147. 36. Odluka o prestanku mandata člana Pravosudne komisije BOS
  146. 36. Odluka o prestanku mandata člana Pravosudne komisije BOS
  143. 36. Odluka o usvajanju zapisnika sa 32. sjednice BOS
  1402. 41. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Meraje BOS
  1401. 41. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ljubomira Krsmanovića BOS
  1400. 41. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije za 2022 BOS
  1399. 41. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12 vanredne sjednice BOS
  1398. 41. Odluka o usvajanju Izvještaja o dođeli mandata BOS
  1397. 41. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Zorana Kokanovića BOS
  1396. 41. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
  1395. 40. . Zaključak - Sistematizacija JP Kominalno BOS
  1394. 40. Odluka o davanju odobrenja-završni račun za 2022. godinu- JP Putevi BOS
  1393. 40. Odluka o davanju saglasnosti -revidirani Poslovni plana za 2023. godinu- JP Luka BOS
  1392. 40. Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2022 BOS
  1391. 40. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2022 BOS
  1390. 40. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BOS
  1119. 40. Odluka o davanju saglasnosti - Pravilnik JZU BOS
  1118. 40. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
  1117. 40. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
  1116. 40. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
  1115. 40. Odluka - imenovanje članova Pravosudne komisije BOS
  1114. 40. Odluka o usvjanju Izvještaja o provedenoj proceduri izbora dva člana Pravosudne komisije BOS
  1113. 40. Odluka o razrješenju - Putevi BOS
  1112. 40. Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2023-2024 BOS
  1111. 40. Odluka o usvajanju zapisnika sa 38 i 39 sjednice BOS
  1102. 12. Zijad Nisić - Izbor gradonačelnika BOS
  1099. 12. Esed Kadrić - razrešenje BOS