BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2024

  975. 55. Odluka o davanju suglasnosti - minimalna plata - Luka H
  974. 55. Odluka o davanju suglasnosti - Godišnjeg plan rada Razvojno garantnog fonda za 2024. H
  973. Zaključak - subvencije kamata H
  972. 55. Odluka o usvajanju Godišnjeg plan rada Skupštine za 2024. H
  971. 55. Odluka o izmjeni Odluke o ličnom učešću Hr
  970. 55. odluka specijalna pogodba -Bimal Hr
  969. 55. Odluka - specijalna pogodba -Linija voća H
  968. 55. Odluka - specijalna pogodba -Bosnaplod H
  821. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija rijeke Brke H
  820. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulović H
  819. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Buzekara H
  818. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Š naselje H
  817. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -B. Polje Selo H
  816. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stanovi, Potočari, Brezik H
  815. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubrave H
  814. 55. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Centar H
  813. 55. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa - Izborno povjerenstvo H
  812. 55. Odluka o ponitenju Javnog oglasa H
  811. 55. Odluka o prestanku mandata - Velibor Jakić Hr
  810. 55. Odluka o usvajanju zapisnika sa 53. i 17. izvanredne Hr
  809. 54. Odluka o davanju suglasnosti - Program rada Zavoda za planiranje za 2024. Hr
  808. 54. Odluka o davanju suglasnosti - Izvješće o radu Zavoda za planiranje 1-6 2023. Hr
  807. 54.. Odluka o davanju suglasnosti -raspored viška prihoda Zavoda za planiranje Hr
  806. 54. Odluka o davanju suglasnosti -financijski rezultat Zavoda za planiranje Hr
  805. 54. Odluka o davanju suglasnosti - Izvješće o radu Zavoda za planiranje 7-12 2022. Hr
  805-1. 54. Zaključak - Zavod za planiranje H
  72. 59. Odluka o usvajanju zapisnika sa 57. redovite H
  405. 54. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća Apelacijskog povjerenstva za 2023. H
  404. 54. Odluka o davanju suglasnosti - JP Ceste- Poslovni plan H
  403. 54. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada Direkcije za financije H
  402. 54. Odluka o davanju suglasnosti -Pravilnik o plaćama Fonda zdravstvenog osiguranja H
  401. 54. Odluka o davanju suglasnosti -Pravilnik o radu Fonda zdravstvenog osiguranja H
  400. 54. Odluka o davanju suglasnosti -Financijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja za 2024. H
  399. 54. Odluka o davanju suglasnosti - Poslovni plan JP Luka za 2024. H
  398. 54. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu UO Luka H
  397. 54. Odluka o davanju suglasnosti - Statut JP Luka H
  396. 54. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Luka za 6 mjeseci 2023 H
  395. 54. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2024. H
  3393. 58. Odluka o davanju suglasnosti - JP Luka-Pravilnik H
  3392. 58. Odluka o davanju suglasnosti - JP Ceste-Pravilnik o platama H
  3391. 58. Odluka o davanju suglasnosti - JP Ceste- Revidirani poslovni plan za 2024. H
  3390. 58.. Odluka o davanju suglasnosti - JP Ceste- Pravilnik H
  3389. 58. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije za 2023. godinu H
  3388. 58. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2023. godinu H
  3387. 58. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2023. godinu H
  3386. 58. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2023. godinu H
  3385. 58. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine za 2023. godinu H
  3384. 58. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2023. godinu H
  3116. 58. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Povjerenstva za provođenje Kodeksa ponašanja H
  3115. 58. Odluka o povjeravanju izgradnje puteva H
  3114. 58. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Trnjaci H
  3113. 58. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gluhakovac H
  3112. 58. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Š H
  3111. 58. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić H
  3110. 58. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Trnjaci H
  3109. 58. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezovo Polje Naselje H
  3108. 58. Odluka o davanju saglasnosti - Sistematizacija - Zavod za planiranje H
  3107. 58. Odluka o odr+avanju javne rasprave o izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2024. god. H
  3106. 58. Odluka o usvajanju zapisnika sa 55. i 56. redovite sjednice H
  3105. 57. Zaključak- SCO grupacija H
  3104. 57. Zaključak- Zdravstvena zaštita H
  291. 60.. Zaključak uz rebalans H
  290. 60. Zaključak - uz rebalans H
  285. 60. Odluka o davanju suglasnosti - Odluka o kategorizaciji - Fond zdravstvenog osiguranja. Hr
  284. 60. Odluka o davanju suglasnosti - Pravilnik o plaćama - Fond zdravstvenog osiguranja. Hr
  283. 60. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 3. 2024. Hr
  282. 60. Odluka o imenovanju članova Nezavisnog odbora H
  281. 60. Odluka - prestanak mandata Nezavisnom odboru H H
  280. 60. Odluka o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije cesta Hr
  279. 60. Odluka o raspisivanju javnog poziva - Skupština nacionalne manjine Hr
  278. 60. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - B. Polje Hr
  2707. 57. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. H
  249. 60. Zaključak -retroaktivnost H
  248. 60. Odluka o hitnosti H
  247. 60. Odluka o izmjeni Odluke o prestanku mandata Komisije za papire HR
  246. 60. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  245. 60. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  244. 60. Odluka o suspenziji poslovničkih odredaba H
  2166. 57. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora JZU za 2023. H
  2165. 57. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2023. H
  2164. 57. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2023. H
  2163. 57. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2023. H
  2162. 57. Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditeljua Policije za 2023. H
  2161. 57. Odluka o usvajanju Plana rada Turističke organizacije za 2024. H
  2160. 57. Odluka o davanju odobrenja- Završni račun za 2023. - JP Putevi H
  2159. 57. Odluka o davanju suglasnosti - uslovi natječaja - JP Putevi H
  2158. 57. Odluka o davanju suglasnosti cjenovnik parkiranja - JP Putevi H
  2157. 57. Zaključak - cjenik parkiranja H
  2156. 57. Odluka o davanju suglasnosti-putni troškovi - Fond zdravstvenog osiguranja H
  2155. 57. Odluka o davanju suglasnosti -usklađivanje plata - Fond zdravstvenog osiguranja H
  2005. 57. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša H
  2004. 57. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Trnjaci H
  2003. 57. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Maoča H
  2002. 57. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Lipovac H
  2001. 57. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  2000. 57. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Mujkići H
  1999. 57 . Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada Vlade za 2024. H
  1998. 57. Zaključak - Program rada Vlade H
  1997. Odluka o raspisivanju Javnog poziva -Pravosudno povjerenstvo H
  1996. 57. Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje pomoćnika voditelja Policije H
  1995. 57. Odluka o usvajanju zapisnika sa 54. redovite H
  1977. 56. Zaključak - đečji dodatak H
  190. 54. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ulica Hasana Kjafije Prušćaka H
  189. 54. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Klanac H
  188. 54. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krepšić H
  187. 54. Odluka o produženju mandata - Povjerenstvo za papire od vrijednosti H
  1858. 56. Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanacijskih izvješća za 2022. H
  1857. 56. Odluka o usvajanju Godinjeg plan rada Ureda za upravljanje javnom imovinom za 2024. H
  1856. 56. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 2024 H
  1855. 56. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa H
  1854. 56. Odluka o davanju suglasnosti - Izmjene pravilnika o liječenju van Distrikta FZO H
  1853. 56. Odluka o davanju suglasnosti - Odluka o putnim troškovima JZU H
  1852. 56. Zaključak - Odluka o najnižoj plaći JZU H
  1851. 56. Odluka o davanju suglasnosti - Odluka o najnižoj plaći JZU H
  183. 59. Zaključak - Informacija o stanju sigurnosti za 1. -6. 2024. HR
  182. 59. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji JZU HR
  181. 59. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana JZU za 2024. HR
  180. 59. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za prevenciju korupcije za 2023. HR
  180. 53. Zaključak - prodaja zemljišta Izbor H
  1738. 56. Odluka o davanju suglasnosti -Financijski plan JZU H
  1737. 56. Odluka o usvajanju Godinjeg programa rada Ureda za prevenciju korupcije za 2024 H
  1736. 56. Odluka o usvajanju Godinjeg programa rada Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2024 H
  1735. 56. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gredice H
  1734. 56. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Fazanerija H
  1733. 56. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Omerbegovača H
  1732. 56. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo H
  1731. 56. Odluka o zaduženju Brčko distrkta BiH H
  1730. 56. Odluka o davanju suglasnosti - Poslovni plan JP Komunalno H
  1457. 56. Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine Brčko distrikta BiH H
  1456. 56. Odluka o imenovanju četiri člana Izbornog povjerenstva H
  1455. 56. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata članovima Izbornog povjerenstva H
  1454. 56. Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2024-2025 Hr
  1433. 55. Zaključak - neradna neđelja H
  139. 59. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana Zavoda za zapošljavanje za 2024 H
  138. 59. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2023. H
  137. 59. Odluka o davanju odobrenja na završni račun JP Luka za 2023 H
  136. 59. Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Luka za 2023 H
  135. 59. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2023. H
  134. 59. Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2025. godinu H
  133. 59. Odluka - imenovanje članova Povjerenstva za papire H
  132. 59. Odluka - prestanak produženog mandata Povjerenstva za papire H
  131. 59. Odluka - imenovanje člana Pravosudnog povjerenstva H
  130. 59. Odluka - Razrješenje člana Upravnog odbora Komuanlno H
  129. 59. Odluka o davanju suglasnosti - davanje poslovnog prostora na korištenje H
  128. 59. Odluka o promjeni namjne javnog dobra H
  127. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Centar 1 i Š H
  126. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Vučilovac H
  125. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Kolobara H
  124. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Srpska Varoš H
  123. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Palanka H
  122. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Drenovi H
  121. 59. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brod H
  1154. 55. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Ciglane H
  1153. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Rijeke 2 H
  1152. 55. Zaključak - regulacijski planovi H
  1151. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Š naselje H
  1150. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Mujkići 2 H
  1149. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Ficibajer H
  1148. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Kolobara 2 H
  1147. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Klanac H
  1146. 55. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana Centar 1 H
  1145. 55. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Neovisnog odbora za 2023. H
  1144. 55. Zaključak - Izvještaj Ureda za prevenciju korupcije H