BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Закони

Закон о земљорадничким задругама
Закон о здравственом осигурању Брчко Дистрикта БиХ
Закон о здравственој заштити Брчко Дистрикта БиХ
Закон о заштити животне средине
Закон о заштити вода
Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити свједока
Закон о заштити становништва од заразних болести
Закон о заштити природе
Закон о заштити права припадника националних мањина
Закон о заштити права на судјење у разумном року
Закон о заштити од пожара
Закон о заштити од насиља у породици у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
Закон о заштити од клевете
Закон о заштити лица с менталним поремећајем
Закон о заштити лица која пријављују корупцију
Закон о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несреца
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
Закон о запошљавању странаца
Закон о запошљавању и правима незапослених
Закон о забрани пушења и других облика употребе духана и духанских производа на јавним мјестима у Брчко дистрикту БиХ
Закон о враћању напуштене имовине Брчко Дистрикта БиХ
Закон о волонтирању
Закон о власништву и др.стварним правима
Закон о високом образовању у Брчко дистрикту
Закон о висини стопе затезне камате
Закон о вину и ракији
Закон о ванпарничном поступку Брчко Дистрикта БиХ
Закон о управном поступку Брчко Дистрикта БиХ
Закон о управним споровима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о управљању отпадом
Закон о упису стварних права
Закон о унутрашњој пловидби Брчко Дистрикта БиХ
Закон о унутрашњем дугу Брчко дистрикта БиХ
Закон о угоститељској дјелатности
Закон о удружењима и фондацијама Брчко Дистрикта
Закон о ублажавању негативних економских посљедица изазваних стањем природне несреће због Цовид-19
Закон о туристичкој дјелатности
Закон о трговини
Закон о трезору
Закон о тарифном систему за продају ел.енергије
Закон о судској полицији Брчко дистрикта БиХ
Закон о судским таксама Брчко Дистрикта БиХ
Закон о судовима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о стечају принудном поравнању и ликвидацији
Закон о стечају
Закон о стављању у промет предмета од драгоцјени
Закон о спречавању сукоба интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ
Закон о спречавању прања новца
Закон о спорту у Брчко дистрикту БиХ
Закон о споменицима и симболима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о социјалном становању у Брчко дистрикту БиХ
Закон о социјалном предузетништву Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
Закон о социјалној заштити
Закон о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ
Закон о службеницима и намјештеницима правосудја
Закон о слатководном рибарству
Закон о сигурности саобраћаја на путевима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о сигурности и заштити здравља радника на раду
Закон о шумама Брчко дистрикта БиХ
Закон о штрајку
Закон о ревизији јавне управе Брчко Дистрикта БиХ
Закон о регулисању цијена у Брчко дистрикту БиХ
Закон о регистру земљишта и права на земљишту
Закон о регистрованима залогама на покр.стварима
Закон о регистрацији пословних субјеката
Закон о раду Брчко Дистрикта БиХ
Закон о рачуноводству и ревизији
Закон о путевима
Закон о просторном планирању и градјењу
Закон о промету експлоз. мат. и зап теч. и гасова
Закон о приватизацији предузећа
Закон о превозу у друмском саобраћају
Закон о преузимању дионичарских друштава
Закон о престанку важења Закона о пружању правне помоћи
Закон о премјеру и катастру некретнина у Брчко дистрикту БиХ
Закон о прекршајима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о предузећима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о предшколском одгоју и образовању
Закон о празницима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о правним лицима које оснива Брчко Дистрикт
Закон о повјеравању јавних овлаштења
Закон о поступку оцјене ускладјености правних аката Брчко дистрикта БиХ
Закон о посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ
Закон о порезу на некретнине Брчко Дистрикта БиХ
Закон о порезу на доходак
Закон о порезу на добит
Закон о помиловању Брчко Дистрикта БиХ
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о политичким организацијама
Закон о полицијским службеницима Брцко Дистрикта
Закон о полицији Брчко дистрикта БиХ
Закон о подстицају у привреди Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
Закон о подстицају у пољопривредној производњи
Закон о платним трансакцијама
Закон о платама запослених у Правосудју
Закон о платама у Полицији БД БиХ
Закон о платама и накнадама у органима јавне управе и институцијама БД БиХ
Закон о платама и накнадама корисника буџетских средстава у Скупстини, Изборној комисији и канцеларији за ревизију јавне управе и институција у БД БиХ
Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца
Закон о планирању, пројектовању и развоју БД БиХ
Закон о плацама и накнадама правобраниоца и замјеника правобраниоца у Правобранитељству Брцко дистрикта БиХ
Закон о печату Брчко Дистрикта БиХ
Закон о парничном поступку Брчко Дистрикта БиХ
Закон о папирима од вриједности
Закон о овјери потписа
Закон о откупу стан. на којима постоји стан. право
Закон о оружју и муницији
Закон о општим условима за испоруку ел.енергије
Закон о одузимању незаконито стецене имовине
Закон о одузимању незаконито стечене имовине
Закон о одржавању стамбених зграда
Закон о образовању у основним и средњим школама
Закон о образовању одраслих
Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији Брчко дистрикта БиХ
Закон о нотарима Брчко Дистрикта
Закон о називима насељених мјеста на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
Закон о насљедјивању Брчко дистрикта БиХ
Закон о накнади за путеве из малопродајне цијене на
Закон о накнадама за кориштење података премјера
Закон о младима Брчко дистрикта БиХ
Закон о мјесним заједницама Брчко Дистрикта
Закон о мирном окупљању
Закон о матичним књигама
Закон о ликвидационом поступку
Закон о личном имену
Закон о легализацији бесправно изгра├ЂтЂЂених гра├ЂтЂЂевина
Закон о кривичном поступку Брчко Дистрикта БиХ
Закон о концесијама
Закон о комуналним дјелатностима
Закон о комасацији у Брчко дистрикту
Закон о класификацији дјелатности
Закон о канцеларији за превенцију корупције
Закон о јавном реду и миру
Закон о јавном окупљању
Закон о јавној имовини
Закон о јавно приватном партнерству
Закон о јавним приредбама
Закон о јавним предузећима Брчко Дистрикта БиХ
Закон о извршном поступку Брчко Дистрикта БиХ
Закон о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера у Брчко дистрикту БиХ
Закон о извршењу буџета Брчко дистрикта за 2020
Закон о извршењу буџета Брчко дистрикта за 2019
Закон о извршењу Буџета за 2022. годину
Закон о извршењу Буджета за 2024. годину
Закон о извршењу Буджета за 2021. годину
Закон о извршењу Буджета Брчко дистрикта БиХ за 2023. годину
Закон о измиривању обавеза по основу старе девизне штедње
Закон о инвестиционим фондовима
Закон о инспекцијама Брчко дистрикта БиХ
Закон о имунитету
Закон о имплементацији одлука Комисије за заштиту националних споменика
Закон о играма на срећу Брчко дистрикта БиХ
Закон о фискалном регистру
Закон о фискалним системима
Закон о финансирању политичких странака
Закон о финансијском пословању Брчко Дистрикта
Закон о електронском потпису
Закон о електронском документу
Закон о електроничкој исправи
Закон о електричној енергији
Закон о експропријацији некретнина у Брчко дистрикту
Закон о дувану
Закон о државној служби
Закон о допунским прав. породица погинулих бораца
Закон о дјелатности осигурања у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
Закон о дјечијој заштити
Закон о девизном пословању у Брцко дистрикту Босне и Херцеговине
Закон о цивилним жртвама рата Брчко дистрикта БиХ
Закон о буджету Брчко Дистрикта БиХ
Закон о боравишној такси
Закон о безбједности саобраћаја Брчко Дистрикта БиХ
Закон о банкама Брчко Дистрикта БиХ
Закон о архивској дјелатности
Закон о амнестији Брчко Дистрикта БиХ
Закон о акцизама
Закон о агенцијама за обезбје├ЂтЂЂење лица и имовине
Закон о адвокатској дјелатности
Закон о административним таксама Брчко дистрикта
Закон о Влади Брчко дистрикта
Закон о Тужилаштву Брчко Дистрикта БиХ
Закон о Статистичком бироу Брчко Дистрикта БиХ
Закон о Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ
Закон о Привредној комори Брчко Дистрикта
Закон о Правосудној комисији Брчко Дистрикта БиХ
Закон о Правобранилаштву
Закон о Пореској управи Брчко Дистрикта БиХ
Закон о Канцеларији за правну помоћ
Закон о Јавној управи Брчко Дистрикта БиХ
Закон о ЈП Лука Брчко
Закон о Дирекцији за финансије
Закон Брчко дистрикта БиХ о избору и промјени ентитетског држављанства
Закон о енергетској ефикасности у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
ЗАКОН О ПРИЗНАВАНЈУ ИНОСТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН О ОТКЛАНЈАНЈУ И УБЛАЖАВАНЈУ ПОСЛЈЕДИЦА НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА
ЗАКОН О ЛОВСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Породични закон Брчко Дистрикта БиХ
Кривични закон Брчко Дистрикта БиХ
Изборни закон Брчко Дистрикта