BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 999. од броја 408

509. 57. редовна Одлука о издвајању новчаних средстава - субвенције привредницима Ц
508. 57. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција улице Павла Савића - Грчица Ц
507. 57. редовна сједница- Одлука о поништењу Одлуке управног одбора ЈП Комунално Ц
506. 57. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава - исплата надокнаде за животиње Ц
505. 57. редовна сједница - Одлука о привременом финансирању за период 1. 1. - 31. 3. 2012. године Ц
504. 57. редовна сједница - Одлука о усвајању амандмана на Будзет за 2011. годину Ц
502. 57. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 54 редовне и 21 ванредне сједнице Скупштине Ц
501. 56. редовна сједница - Закључак - Информација о санацији штете настале усљед поплава Ц
500. 56. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобраниластава за септембар 2011. Ц
499. 56. редовна сједница - Одлука о именовању чланова Независног одбора за избор шефа Полиције и замјеника шефа Полиције Ц
496. 55. редовита сједница - Одлука о усвајању Јавног извјештаја Уреда за ревизију институција за 2010. годину Ц
495. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја ревизије финанасијских извјештаја за 2010. Ц
494. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Упрвног одбора ЈП Комунално за 2010. годину Ц
493. 55. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња водоводне мреже - МЗ Буковац Ц
492. 55. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња канализационе мреже - МЗ Доњи Брезик- Анићи Ц
491. 55. редовна сједница - Одлука о покретању поступка за утврђивање назива нових улица Ц
490. 55. редовна сједница - Одлука о измјени Одлуке о утврђивању нерадних дана Ц
489. 55. редовна сједница - Одлука - Оквир за накнаде и пресељење и Акциои план за пресељење - Ц
488. 55. редовна сједница - Одлука о задужењу Брчко дистрикта БиХ по пројекту Заобилазница - Ц
487. 55. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 52 и 53 редовне сједнице Скупштине -Ц
485. 54. редовна сједница - Закључак - Информација о стању у области високог образовања - Ц
484. 54. редовна сједница - Закључак - Информација о досадашњој активности на борби против корупције са освртом на акцију Бинго - Ц
483. 54. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава за помоћ народу Турске страдалом у земљотресу
482. 54. редовна сједница - Одлука о располагању имовином специјалном погодбом- Ц
481. 54. редовна сједница -Одлука о давању сагласности за измјене Одлуке о именовању Комисије за условни отпуст Ц
480. 54. редовна сједница -Одлука о измјени Одлуке о именовању предсједатеље и чланова сталиних скупштинских комисија - Ц
478. 54. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 51редовне и 20 ванредне сједнице Скупштине- Ц
477. 53. редовна сједница - Закључак - располагање имовином - универзитети
476. 53. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња крака улице Асима Дервисевића Колобара ИИ -Ц
475. 53. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава резерви Будзета Брчко дистрикта БиХ Ц
474. 53. редовна сједница - Одлука о усвајањју Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно имунитетске комисије о дођели мандата Дијани Васић Ц
473. 53. редовна сједница - Одлука о утврђивању престанка мандата посланика Мирослава Гавриц
472. 52. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Будзета за период од И - ВИ 2011. године Ц
471. 52. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Комунало - Ц
470. 52. редовна сједница- Одлука о расписивању јавног огласа за повјеравање послова из области спортско рекреативног риболова Ц
469. 52. редовна сједница Приједлог - Измјена одлуке о нерадним данима Ц
469. 52. редовна сједница - Одлука о измјени Одлуке о утврђивању нерадних дана у Брчко дистрикту БиХ - Ц
460. 51. редовна сједница -Закључак- Информација о додатном плаћању јавних службеника у раду комисија Ц
459. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за август 2011.- Ц
458. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за јули 2011.- Ц
457. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за јуни 2011.- Ц
456. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буджета за период од И - ИИИ 2011. године Ц
455. 51. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Владе за 2010. годину Ц
454. 51. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 50 редовне и 19 ванредне сједнице Скупштине Ц
453. 19. ванредна сједница - Одлука о избору градоначелника Брчко дистрикта БиХ - Ц
452. 19. ванредна сједница - Одлука о утврђивању престанка мандата градоначелника Брчко дистрикта БиХ - Ц
451. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреже Бареш 1 и Бареш 2 Дисздаруша Ц
450. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња привременог мјешовитог колектора Жељезнички канал Ц
449. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -водоводна мреза Вашарска улица Кланац Ц
448. 50. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција Савског одбрамбеног насипа Ц
447. 50. редовна сједница - Одлука о именовњу члана Правосудне комисије из реда грађана
446. 50. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 17 и 18 ванредне и 48 и 49 редовне сједнице Скупштине Ц
445. 49. редовна сједница - Закључак -Информација о уплатама доприноса приликом исплата плата запослених у приватизованим предузећима Ц
444. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестај о раду правобраниластава за мај 2011 Ц
443. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању извјестај о раду правобраниластава за април 2011 Ц
442. 49. редовна сједница - Одлука о покретању поступка избора члана Правосудне комисије Ц
440. 49. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 47 редовне сједнице Скупштине-БОС Ц
439. 48. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - изградња споја ул. Х. Јерковића и ул. Топчагића - Мераје Ц
438. 48. редовна сједница - Одлука о тречој емисији обвезница Брчко дистрикта БиХ измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње Ц
437. 48. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања Високе школе рачунарства и пословних комуникација Ц
436. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Високе школе рачунарства и пословних комуникација Ц
435. 48. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања дислоцираних ођељења Универзитета у Сарајеву у Брчко дистрикту БиХ Ц
434. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања дислоцираних ођељења Универзитета у Сарајеву у Брчко дистрикту БиХ Ц
433. 48. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања Високе школе козметологије, естетике и медицинске превентиве Ц
432. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Високе школе козметологије, естетике и медицинске превентиве Ц
431. 48. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања Европског универзитета Ц
430. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Европског универзитета Ц
429. 48. редовна сједница - Одлука о оправданости оснивања Интернационалног универзитета Ц
428. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Интернационалног универзитета Ц
424. 48. редовна сједница - Одлука о усвајању Извода из записника са 46 редовне сједнице Скупштине Ц
423. 17. ванредна сједница - Одлука о усвајњу амандмана на Буджет за 2011. годину Ц
422. 47. редовна сједница - Одлука о усвајану Плана и програма рада Изборне комисије за 2011. годину Ц
421. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије за 2010. годину Ц
420. 47 редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2010. годину Ц
419. 47. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Извјештај о завршном рачуну ЈП Лука Брчко за 2010. годину Ц
418. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о раду и финансијском стању ЈП Лука Брчко за 2010. годину Ц
417. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о изврсењу Будзета за 2010. годину Ц
416. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о утвђеном стању у ловству Ц
415. 47. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреже у засеоку Томићи Горње Дубравице Ц
414. 47. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреже Доње Дубравице Ц
413. 47. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња крака ул Мехмеда Спахе - Бродуша ИИ Ц
412. 47. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција дијела постојеће ул Ћумуровића - Мујкићи Ц
411. 47. редовна сједница - Одлука о измјенама Одлуке о покретању поступка именовања контролора квалитета рада Канцеларије за ревизију С
410. 47. редовна сједница - Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупстиншких комисија С
408. 47. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 44 и 45 редовне сједнице Скупштине- Ц